Utgiven i Forum nr 1990-03

Reformval mellan Keynes och Milton Friedman

av P-E Paul Forum 1990-03, sida 20, 22.02.1990

Taggar: Orter: Tjeckoslovakien

Tjeckoslovakien:

Reformval mellan Keynes och Milton Friedman

Text: P-E Pau n av Vaclav Havels första äm[öcstandingar som nyvald pre sident var att inbjuda påven Johannes Paulus II till ett besök i Tjeckoslovakien. Besöket sker i april och räcker tre dagar. President Havels handling står i konformitet med att det ungerska parlamentet först deltog i en högtidlig mässa förrän talmannen från parlamentsbyggnadens balkong kungjorde den nya författningen enligt vilken Ungern inte längre är folkrepublik utan republik. Samma världsåskådning och övertygelse manifesterades också genom den mässa som förbundskansler Helmut Kohl och Polens ministerpresident Tadeusz Mazowiecki tillsammans deltog i under förhandlingarna om livsmedelshjälp och finansiellt stöd från Förbundsrepubliken till Polen.

Genom dessa händelser understryks att ett nytt samhälle nu skall byggas upp som inte grundas på ensidig materialism utan på pluralism ifråga om ideologi och världsuppfattning. Kommandoekonomin avskaffas och ersätts med fria människors samarbete till allas bästa.

En nv ekonomisk ideologi är en av utmaningarna för president Vaclav Havel.

20

DE nya ekonomiska ideologi skall nu tillämpas 1 full utsträckning i Tjeckoslovakien. Det framgår av den programförklaring som viceministerpresidenten Valir Komarek avgav I slutet av januari. Privatiseringen av hela näringslivet skall genomföras utan några begräsningar. Frågan är om man skall utveckla ekonomin i keynesiansk eller i Milton Friedmansk riktning, omtalade han. Båda dessa nationalekonomiska skolor har sina anhängare. Med tanke på den forcerade moderniseringen av ekonomin med tillhjälp av samföretag med väst, ligger kanske Milton Friedmans idéer mera i tiden än Lord Keynes.

För närvarande är hela industrin i Tjeckoslovakien i statens ägo. Någon privat ekonomisk verksamhet finns knappast. Viceministerpresident Komarek nämnde endast postväsendet och järnvägarna som undantag från privatiseringen på lång sikt. Överhuvudtaget kommer man inte alls att diskutera eventuella fördelar med statligt ägande förrän minst hälften av hela landets ekonomiska verksamhet har övergått i privat ägo.

TVpserniseringen av industrin beräknas kosta cirka 16 mrd USD, Moderniseringen skall genomföras utan kreditupptagning. I stället skall västliga företag med fördelaktiga villkor och skattefrihet eller skattelättnader fås med i samföretag i stor skala. Genom utländskt delägande skall det nödvändiga kapitalet fås till landet för att sätta industrin på fötter.

Industrins modernisering skall framför allt inriktas på export till väst. På så sätt skall valutaströmmen till landet ökas. Den ökade valutan skall sedan främst användas för moderniseringar inom industrin. En rad anläggningar skall också läggas ned, då ”den tjeckoslovakiska industrin nu är för stor”, sade viceministerpresident Komarek.

Inom tre år skall den tjeckoslovakiska industrin ha utvecklats så, att exporten till väst visar en klar ökning, enligt det nu utstakade programmet.

Nie betydelsefulla samföretag med västliga intressenter hålle man redan på att planera. Ett engineeringsföretag skall grundas tillsammans med österrikiska företag. Detta samföretag skall koncentrera sig på den tjeckoslovakiska industrins modernisering.

Nordiska Investeringsbanken planerar att grunda ett bolag för miljövård tillsammans med den tjeckoslovakiska staten. Samföretaget skall fungera som bank för nordiska företag som kommer att satsa på utrustning och konsultverksamhet inom miljövården i Tjeckoslovakien. Det planerade aktiekapitalet är 200 miljoner mark.

Den största strukturförändring so man tillsvidare har fattat beslut om gäller bilindustrin. Målet är att snabbt öka produktionen av konkurrenskraftiga bilar för export till väst. På så sätt får man nämligen snabbast in mera valuta. Den tjeckoslovakiska bilindustrins nuvarande årskapacitet är 200 000 enheter. Varje liten del till dem tillverkas nu i hemlandet. Detta blir givetvis mycket dyrt och oekonomiskt. Nu skall bilindustrin moderniseras och rationaliseras i snabb takt. Samarbete skall inledas med andra bilföreag i väst. Man utesluter inte heller usioner med västliga bilföretag. Genom samarbete med väst skall också atalysatorfrågan lösas.

E?” lång rad ekonomiska lagar håller nu på att utarbetas av olika parlaments- och regeringsutskott. De nya agarna skall träda i kraft senast inom april i år. Målsättningen för dessa lagar är att stimulera privatföretagsamheten och underlätta privatiseringen. Sålunda skall bl a lagar om skattelättnader och om kredithjälp för privatföretag stiftas,

Den aktiebolagslag som nu utarbetas kommer att möjliggöra såväl inhemskt som utländskt ägande av aktier i tjeckoslovakiska företag. Man kommer även att kunna bilda blandföretag med såväl privat som statligt ägande.

En lag om andelsverksamhet utarbetas också. Enligt den kommer också jordbruk att kunna drivas som andelslag. En annan viktig lag som skall antas av parlamentet gäller skydd av utländskt ägande och utländskt kapital. Genom lagstiftning skall man också förhindra monopolbildning, och man skall decentralisera det ekonomiska beslutsfattandet.

edan Vaclav Havel tillträtt presidentposten har Tjeckoslovakien visat stor aktivitet ifråga om de utländska ekonomiska förbindelserna. Vid SEV:s ministerrådsmöte i Sofia 9—10 januari beslöts principiellt att handeln fortsättning på sid 3 3/1990 FÖRUN

Utgiven i Forum nr 1990-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."