Rik eller glad – ditt val

av Henrik Mitelman Forum 2011-06, sida 14, 21.06.2011

HI FPORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2011 Henrik Mitelman, chefstrateg SEB (2000-2011) och numera oberoende analytiker/föredragshållare och krönikör i Forum och Dagens Industri. Henrik skriver ofta på www.twitter.com/mitelman och nås p henrik&mitelman.se.

ik eller glad

TE va

HENRIK MITELMAN Il STOCKHOLM

Att BNP är ett ganska trubene bigt mått på framgång ä välkänt. Om jag krockar med en älg ökar landets BNP, trots att varken älgen eller jag blir särskilt mycket gladare. Men en ny bil ska produceras, tjänster ska utföras. BNP växer medan älgen och jag läker.

I den nationalekonomiska forskningen har man under många år funderat på alternativa mått på ett lands välstånd eller framgång. Längst har samarbetsorganisationen OECD kommit som har konstruerat ett Better Life Index, där elva dimensioner vägs ihop. Vinnaren i respektive kategori syns inom parentes » Boende (Kanada » Inkomster (Luxemburg) » Jobb (Norge » Sociala nätverk (Island sett någon totalvinnare — det ska du och jag göra. Allt ligger i betraktarens egna ögon. Om du tycker att säkerhet är viktigare än boende viktar du upp säkerhetsaspekten i ditt egna index på wvww.oecdbetterlifeindex.org/. När man sedan känner sig komfortabel med sina prioriteringar är det bara att dela med sig av den egna rankinglistan på Twitter, Facebook eller någon annan social mediaplattform.

Men vilket land är egentligen bäst att bo i av de 34 OECD-länderna? Om man fäster lika stor vikt vid alla de elva komponenterna — boende är lika viktigt som inkomst och hälsa etcetera — är det just Australien, Kanada, Sverige, Nya Zeeland och Norge som ligger i topp, med Finland på en nionde plats, strax bakom Schweiz och USA.

I praktiken ligger Finland dock i världstopp på alla dimensioner utom kategori » Utbildning (Finland) inkomster: lönerna är förvisso något över ”En engångs» Miljö (Sverige) snittet men finska hushålls finansiella för- don ation från » Förtroende för landets styrning/adminis- mögenheter är blygsamma i sammanhanget L bi d t tration (Australien) och drar därför ned totalbetyget. -uxem urg, e » Hälsa (Schweiz) En engångsdonation från Luxemburg, det rikaste landet, » Trivsel (Danmark) rikaste landet, skulle få upp Finland till to- skulle få upp » Säkerhet (Japan) taltoppen. I utbyte skulle Finland kunna dela Fi l d till » Balans arbete/fritid (Danmark) med sig av fina erfarenheter kring medbor- inland tl Varje dimension består i sin tur av en rad = garnas upplevda balans mellan jobb och fri- tota Itoppen. | undergrupper för att skapa en så heltäckande bild som möjligt. I hälsodelen mäts till exempel förväntad livslängd, pengar spen tid. Där ligger Norden i världstopp. Rikingen Luxemburg återfinns först på artonde plats. Bäst balans mellan jobb och fritid utbyte skulle Finland kunn derade på sjukvård, andelen rökare i befolk- = 1, Danmark dela med sig av ningen, spädbarnsdödlighet, rapporterad 2. Norge fina erfarenheter fetma och medborgarnas upplevelser av det = 3. Holland krin egna hälsotillståndet. 4, Finland g

Den senaste OECD-rapporten fick ett 5. Belgien medborgarnas visst medialt utrymme. Primärt rapportera- Kanske är det just detta som är lär- upplevd a ba lans des att Australien var bäst i test, tätt följt av domen. Med balans mellan arbete och fritid mellan iobb och Norden och Kanada. Detta är dock en san- blir man inte rik. Däremot blir man sanno- J ning med modifikation. OECD har inte ut- likt gladare. Och det är ju inte fy skam. m fritid”

Utgiven i Forum nr 2011-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."