Utgiven i Forum nr 2008-09

Risk och osäkerhet

av Henrik Palmén Forum 2008-09, sida 33, 25.09.2008

Taggar: Teman: finanskris

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2088

Henrik Palmén är lektor i finansiell ekonomi på Hanken i Helsingfors

Det är skäl att överväga ett element i bankregleringen som skulle sänka den maximala belåningsgraden och/eller kravet på eget kapital i banker i tider av ihållande snabb tillväxt. Det skulle dämp överdriven risktagning.

Risk och osäkerhet

I dessa tider sitter många och aren] hoppas på att finanssektorn, oc i synnerhet bankerna, är tillräckligt robusta för att förhindra det sämsta konjunkturutfallet. Åtminstone mina tankar går osökt till begreppen risk och osäkerhet.

Risk är en enkel form av osäkerhet för vilken alla utfall och sannolikheterna för utfallen är kända. Att singla slant är ett exempel. Vi känner till de alternativa utfallen och sannolikheten för dem. Att starta ett företag i Ryssland är genuint osäkert. Vi vet inte allt som kan tänkas ske och än mindre vet vi med vilken sannolikhet. Men vad har detta med finanssektorns stabilitet att göra?

Bankernas riskhantering är avgörande för hur robust finanssektorn är i svåra tider. Om bankernas osäkerhet endast skulle präglas av risker, är problemen mycket mindre, För osäkerhetsfaktorer som i stort fyller kriterierna för risk är det tämligen enkelt att skapa fungerande och lättövervakade riskreduceringsinstrument.

Olika typer av försäkringar och derivatkontrakt skulle fungera vattentätt, ifall värdeförändringen i bankernas riskpositioner skulle följa en stabil matematisk sannolikhetsfördelning.

ningar. Då minskar förutsägbarheten och därmed de enkla riskredskapens funktionalitet. Detta gäller speciellt kreditrisker.

I dåliga tider har kreditriskerna en tendens att bli systematiska, det vill säga att alla lån går i samma riktning. Således fungerar kreditdiversifiering speciellt dåligt just då den skulle behövas. Dessutomleder kreditproblemen till stora friktioner och dödlägen i näringslivet i form av konkurser, Scenarierna kan inte förutspås och de följer inga entydiga sannolikhetsmodeller.

Osäkerhet kan inte hanteras med enkla och billiga skräddarsydda redskap. Det enda som immuniserar osäkerhet är riskkapital, eget kapital. Samtidigt vet vi av erfarenhet, och det gäller även läget vi nu befinner oss i, att överdrivet hög skuldsättning starkt bidrar till finanskriser.

Man borde överväga ett element i bankregleringen som skulle sänka den maximala belåningsgraden och/eller kravet på eget kapital i banker i tider av ihållande snabb tillväxt. Det skulle dämp den överdrivna risktagningen och inflation i tillgångsslag. På motsvarande sätt skulle belåningsgraden ökas och kravet på eget kapital aningen minskas vid ihållande sämre tider. Eventuellt kunde man tänka sig att koppla ihop detta med den offent Det börjar samlas alltmer De största liga sektorns skuldsättning, Då kunde bevis, både rent statistiskt och ors akern. a till bankerna iNorge belåna mer än banmer spekulativ argumente- . kerna i Italien. ring, för att finanspositioner- ekonomiskt kaos De största orsakerna till ekononas värdeförändringar tämli- = + miskt kaos är oreglerade krediter, gen väl motsvarar dessa för- ar oreglerade konkurser och förlamning av finan delningar i normala lägen, Dä krediter sieringsfunktionen. Sannolikhete rorgiraesemercnene konkurser och — — fPräestkermnsies tem soma hanteringen problematisk, ef- förlamning av en minskar då sannolikheten för katersom den faktiskt är som vik- Jara oset ökar. Osäkerhet kan inte hantetigast just vid extremt dåli- finansierings ras med redskap avsedda för endas ga tider eller vid extrema stör- funktione n.

riskimmunisering. m

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."