Utgiven i Forum nr 2010-01

Risken för skatteflykt

av Patrik Lindfors Forum 2010-01, sida 09, 28.01.2010

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2018

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Finland förhandlar med ett antal skatteparadis för att kunna spåra pengar som slussats obeskattade ur landet.

Risken för skatteflykt

Det finns inga exakta uppgifter på mängden obeskattat finskt kapita som finns undangömt i diverse skatteparadis, Summan är sannolikt förhållandevis liten, dels beroende på den höga skattemoralen i landet och dels beroende på att antalet verkligt förmögna familjer är relativt litet jämfört till exempel med Sverige.

Ministaten Liechtenstein hör till de mest etablerade skatteparadisen, där rejält över 100 miljarder euro antas vara i förvar gömda undan skattemyndigheterna i olika länder. Forums medarbetare Stellan Björk har besökt Liechtenstein för att ta reda på hur landet kunnat avancera till ett av de rikaste i världen genom att bygga upp ett finanssystem med synnerligen begränsad insyn. Läs hans reportage på sidorna 32-35.

Finland förhandlar för tillfället tillsammans med de övriga nordiska länderna med Liechtenstein om ett avtal som ska ge e större inblick i de liechtensteinska truster och stiftelser som av omvärlden anses vara fyllda med obeskattat utländskt kapital.

Förutom med Liechtenstein förhandlar de nordiska länderna med flera andra skatteparadis. I januari undertecknades ett informationsutbytesavtal med San Marino, som ger myndigheterna tillgång till information om kapitalplaceringar i landet.

Lika viktigt som att spåra undangömda pengar är att försöka hindra att nytt kapital slussas till hemliga konton i utlandet. Det kan göras genom att tvinga fram en ökad insyn i skatteparadisen och genom att ge de övervakande myndigheterna tillräckliga resurser och befogenheter att ingripa,

På lång sikt krävs det också att Finland har ett skattesystem som uppmuntrar till att hålla kapital kvar i landet. Det leder också till att pengar som flyttas till skatteparadis på laglig väg med större sannolikhet placeras i hemlandet i stället. m

Kaj Arnö skriver om balansgången mellan arbete och friti » Forumgruppen på Linked In, Forum — det finlandssvenska affärsnätverket, har nu ungefär 1130 medlemmar. På sid 39 publicerar vi ett sammandrag av en av de diskussioner som förts i gruppen. Diskussionen har rubriken ”Kan vi lita på molnet?” och handlar om cloud computing.

Till de teman som diskuteras i gruppen för tillfället hör bland annat medlemmarnas erfarenheter av intranät, frågor kring företagande, ekonomiledningens kunskaper om netting, landsbygdens nästa exportvara, en uppmaning att delta i skapandet av ett mikrodatormuseum i Finland, företagens villighet att betjäna på svenska och säkerheten på järnvägsstationen i Helsingfors.

Välkommen med att delta i diskussionerna. Starta också gärna en egen diskussion om du vill ha synpunkter eller svar på en viss fråga! Du hittar en länk till gruppen på Forums hemsida www. forum-fet.f.

» Kaj Arnö, som under fjolåret skrev om sociala nätverk på nätet, fortsätter i år att skriva om balansgången mellan arbete och fritid (sid 18). Hu vi hanterar den frågan är förutom för oss själva i högsta grad en fråga som också berör dem som finns i vår närmaste krets. Kaj Amö konstaterar att detta är någonting som vi alla är experter på, och uppmanar till en debatt kring temat.

» Mikael lngberg skriver i sin kolumn på sid 31 om en placeringsform som vanligtvis marknadsförs under benämningen indexlån. Det hand lar om en placeringsform som i marknadsföringen ofta beskrivs som en möjlighet att nå en rätt stor avkastning utan risk att förlora det insatta kapitalet. Ingberg förklarar varför detta inte håller streck i praktiken, och beskriver också hur det är möjligt att själv konstruera en motsvarande produkt.

» I detta nummer har vi affärsresor som tema (sidorna 26-30). Det handlar om en bransch somi den ekonomiska krisens spår tvingats anpassa sigtill en ny verklighet efter att kundföretagen skurit ner på sina resebudgetar. Samtidigt väljer tillexempel vissa asiatiska flygbolag att göra stora investeringar i nya flygplan. I www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Bli social på nätet)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10799 exemplar (januari-december 2008)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Maxigloss 130 g/m? och Maxisilk 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2010-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."