Utgiven i Forum nr 2010-09

Risker företagaren tar

av Patrik Lindfors Forum 2010-09, sida 07, 30.09.2010

Taggar: Teman: entreprenörskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2018

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Den som hoppar av karriären för att bli företagare har enrealistisk uppfattning om riskerna. Det har inte nödvändigtvis den som grunda ett bolag direkt efter studierna.

Risker företagaren tar

Finland behöver fler företagare. Det är ett mantra som upprepas av oli ka personer och instanser i olika sammanhang. Bakom denna allmänt omfattade uppfattning ligger oron för hur välfärdssamhället ska upprätthållas och finansieras på lång sikt. Den nordiska samhällsmodellen är resursslukande, och förhoppningarna står till att entreprenörerna ska skapa arbetsplatser och skatteintäkter.

Under de senaste åren är det många erfarna personer som hoppat av efter långa karriärer på bolag som Nokia. Flera av dem har valt att bli företagare, och deras chanser att lyckas är goda tack vare tidigare erfarenheter, kontakter, branschkunskap och insamlat kapital. Den kunskap som ett storbolag förlorar kan alltså leda till att nya företag blomstrar upp.

En grupp som uppmanas att pröva en bana som företagare är studerande, framför allt på högskolor och yrkeshögskolor. De som har grundat ett bolag direkt efter studierna vet att berätta att de misstag som en oerfaren företagare gör är rätt många. Me en del stöd och hjälp samt en viss tidigare erfarenhet skulle en stor del av tabbarna ha kunnat undvikas. Å andra sidan lär man sig ofta bäst av sina misstag.

Den som självmant väljer att bli företagare efter en framgångsrik karriär inom näringslivet eller industrin vet i regel vad han eller hon ger sig in på och kan uppskattariskerna, En ung person som saknar erfarenhet riskerar däremot att hamna i en skuldfälla och en ekonomisk återvändsgränd, om allting går snett med det egna bolaget. Den som uppmanar unga att bli företagare har därmed ett visst ansvar att berätta också om riskerna,

En bra metod för att skapa en realistisk bild av företagandet är att ge unga personer som överväger att bli företagare en möjlighet att träffa mer erfarna entreprenörer. Betydelsen av mentorskap kan knappast överskattas i det här sammanhanget. i PS. Hur kan man bäst stöda unga företagare? Gå in på Forums affärsnätverk på Linked In och kommentera. En länk till gruppen finns på Forums webbplats www.forum.fi. Gå med som medlem i gruppen om du inte redan har gjort det.

När en bank kollapsar

X I Sverige har diskussionen om vad som ska göras med en bank som kollapsar tagit fart, efter HQ Banks spektakulära krasch (se sidorna 22-23).

Finansinspektionen i Sverige vill att staten ska få rättigheter att ta över banker som inte längre klarar av sköta sina åligganden, En motivering är att storbankerna idag gynnas på bekostnad av de små, eftersom staten förväntas rusa till undsättning då en storbank hamnar i kris. Få regeringar är beredda att ta den risk som en konkursad storbank innebär för det finansiella systemet. Mindre banker åtnjuter däremot inte denna “too big to fail’ -trygghet, och mång väljer därför att placera sina pengar i en stor bankistället för i en liten,

Finland skiljer sig tyvärr från Sverige på den punkten att här endast finns en inhemsk storbank, OP-Pohjola-gruppen.

De mellanstora bankerna i Finland står tack vare en måttlig risktagning på en stabil grund. Därför tog de sig helskinnade ur finanskrisen, i motsats till de isländska banker som kraschade. Nya banker har efter det dykt upp på den finska marknaden.

Internationella avtal som Basel III skärper kraven på bankerna, men myndigheterna bör i alla fall ha en plan för att hantera banker som kollapsar. H www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Furu, redaktionsche (09)549 555 55, heidi furueforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker) Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sam bjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (januari-decermber 2009)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/m2och Galerie One Silk 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2010-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."