Utgiven i Forum nr 1995-12

Riskfri minröjning: Är sådant möjligt?

av Claus Laurén Forum 1995-12, sida 22-23, 28.09.1995

Taggar: Teman: minröjning

MINRÖJNING är sådant möjligt?

Claus Laurén

Ett viktigt problem med minor som stridsmede är att de, när de en gång placerats på plats tenderar att glömmas bort. Det är som om ma ärt håll inte överhuvudtaget räknade med att det skulle bli fred igen. Men det bli de ju, förr eller senare, och sedan fortsätter ett gammalt krig, som för länge sedan lagts i mal påse, att spöka och skörda oskyldiga offer.

2 edan Gulfkriget har mer än 2 00 civila dödats av just minor. At de flesta som omkommit varit barn gör saken ännu mer obehaglig. Minan är med andra ord sagt inte något gentlemannamässigt stridsmedel och sappören är en ganska föraktlig form av soldat. På smidesverkstaden Boa’s Smide i Södertälje har man tacklat problemet med minröjning och kommit fram med en helt ny typ av minröjningsinstrument.

Nyheten har dels fördelen att arbeta snabbt och dels minimerar den risken för skador på personer och egendom. Den gamla modellen för röjning med hjälp av metalldetektorer är mycket farlig för röjaren, och det är ett stort framsteg om man på sikt kan komma ifrån den.

Internationellt intress — Så snart nyheten började sprida sig, dök det upp en massa folk från både när och fjärran för att informera sig om vår konstruktion, säger Dennis Bergsman på Boa’s Smide. Det rörde sig om militära tekniska expertgrupper från både USA. Israel, Tyskland, England, Finland och Norge som kom vallfärdande hit för att bekanta sig med vår innovation.

— Vi har vid det här laget testat utrustningen ytterst grundligt, och den har visat sig väl fylla de krav som man kan tänkas ställa på den, berättar Dennis. Den har underkastats prov vid ett antal militära anläggningar, bl.a. Ing 1 i Södertälje, P 4 i Skövde och reservflygfältet Rinkaby i Skåne. Och vi har både testat den monterad på en pansarvagn och på en bepansrad hjullastare. Det hela tog sin början som ett renodlat uppdragsarbete. Bakom beställningen stod Försvarets Materielverk i Sverige, där man ville ha fram en ny och bättre metod för det livsfarliga minröjningsarbetet ute på fältet.

Minor på marken

För att konstruktionen överhuvudtaget skall bli begriplig för gemene man behövs en kort information om själva mintekniken. Den aktuella apparaten är inte avsedd för nergrävda minor utan utvecklad med tanke på /uftlandsatta minor som kastats från flygplan eller skjutits ut med kanon.

Minorna ligger alltså ovanpå markytan. Den här typen av stridsmedel läggs främst ut för att hindra en fientlig truppstyrka från att avancera. När den aktuella styrkan har stoppats upp i sin framryckning läggs andra minfält ut på sidorna om styrkan och till slut även bakom densamma, tills den är helt kringränd och oförmögen at förflytta sig. Det kan i det här sammanhanget röra sig om minor av olika typ, storlek

Forum nr 12/9 och sprängkraft — allt ifrån små individuella vapen till stora och kraftfulla pansarminor.

— Minorna kan ha olika utlösningsincitament. Det kan röra sig om magnetisk aktivering som reagerar på ferromagnetiskt material, akustisk aktivering — d.v.s. ljudkänsliga vapen — eller kontaktaktivering, bara för att nämna några exempel, förklarar Bergsman. — Vår konstruktion klarar av samtliga dessa mekanismer, fortsätter han. Men det är att märka att den nuvarande utformningen av Hurricane. som konstruktionen döpts till. är avsedd endast för röjning i förhållandevis flack terräng såsom t.ex. vägar och flygfält. Den är alltså inte lämpad för kuperade eller på annal sätt svåra terrängförhållanden. På den här punkten håller vi på att utveckla ett helt nyti koncept, men detta är tillsvidare mycket hemligt.

Supersnabbhet var lösninge — Det hela fungerar på följande sätt. förklarar Dennis Bergsman. En mina har en viss tröghet, som är avsiktligt inprogrammerad i mekanismen.

Det dröjer således ett litet tag inna den utlöses och exploderar, trots att den har aktiverats. Beroende på mintyp kan det handla om tidsspann från en bråkdels sekund till några sekunder. — Den här avsiktliga fördröjningen blir logisk och begriplig om man betänker att en pansarmina helst skall detonera ett stycke in under pansarvagnens drivband, säger han. Tanken bakom vår teknik är att destruktionen av minan skall ske så snabbt atl den inte hinner krevera. Ytligt sett påminner minröjningsredskapet Hurricane litet grann om en jättestor matberedare. Längst fram på röjningsfordonet är två kraftiga. nedåtriktade rotorer placerade och dessa stryker fram på låg höjd över markytan. Konstruktionen är utförd helt i ickemagnetiskt material, för all inte påverka de tidigare nämnda, magnetiskt utlösta minmodellerna. Problemen var många för utvecklingsgruppen som arbetade med den nya minröjaren, innan man kom fram till idealiska materiallösningar. Här. liksom i så många andra tekniska sammanhang, var det modern materialforskning som kom till ovärderlig hjälp. Man har även lyckats nedbringa vikten på hela systemet genom att utnyttja ultralätt specialstål med mycket hög

Forur nr 12/9 hårdhet. Rotorerna, som skall krossa minan, går runt med en hastighet av 1200 rpm (varv per minut) och de drivs runt av en 500 hästkrafters gasturbin.

När rotorerna kommer i kontakt med minan, slås denna sönder. Den “fragmentiseras” som man uttrycker saken på Boa’s, och detta sker utomordentligt snabbt, närmare bestämt inom förloppet av någon nanosekund (miljarddels sekund). Fragmentiseringen är alltså betydligt snabbare än minans utlösningshastighet

Det säger sig självt att en konstruktion utefter denna princip ställer extremt höga krav på materialvalet respektive kraftpaketetsom skall driva det hela. Av säkerhetsskäl är hela fordone pansr . Föraren själv sitter inkapslad en pansrad hytt och löper knappast nå gon ri att skadas under arbetets lopp.

— Vi har mött ett mycket starkt in tresse amerik — Det här o ör Hurricane, framför allt från anskt håll, berättar Bergsman. har varit fem olika delegationer studerat våra prototyper ingå ende. Bland annat har deras militärattaché besökt oss och uttryckt sitt intresse för vår innovation.

Röjningsfordonet rör sig med en hastighet av 20-30 km/h under arbete. vilket betyder att röjningen går mycket snabbt och att en kringränd truppstyrka på kort tid kan få en säker passage ut ur fällan. Det här skall jämföras med manuell röjning med metalldetektorer. där röjningshastigheten i bästa fall kan tänkas uppgå till kanske något hundratal meter i timmen. Givetvis kan röjningsfordonet luftlandsättas med helikopter om detta visar sig vara nödvändigt.

Företaget Boa’s startades 1972. Genom idogt utvecklingsarbete och rejäla ekonomiska satsningar har man i dag skaffat sig en potentiell storsäljare, internationellt sett. ide har tagit fram en ny typ av röjningsinstrument. Principen är att iningsinstrumentets rotorer av ultra lätt/hårt specialstål hinner fragmentisera minan innan utlösningen.

23

Utgiven i Forum nr 1995-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."