Riv handelshinder

av Carl Haglund Forum 2012-02, sida 15, 23.02.2012

Taggar: Orter: EU Teman: politik

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2812 Skribenten Carl Haglund är europaparlamentariker och ekonomie magister från Hanken.

iv nandelsninder

CARL HAGLUND Hl BRYSSE men | Ett företag som är verk samt i hela EU tvinga hantera 27 olika skatteregelverk. Det här slukar pengar, tid och resurser samtidigt som det avskräcker företag från att utvidga sin verksamhet. Det har länge stått klart att något måste göras för att harmonisera skattereglernai Europa och för tillfället behandlas ett nytt EU-direktiv om en europeisk bolagsskattebas.

Grundlogiken i förslaget är att flytta den administrativa bördan från företagen till den offentliga sektorn. Det här ska ske genom att ett företag i framtiden kan lämna in en enhetlig skattedeklaration, som täcker all dess verksamhet inom EU, i det land där företaget har sin huvudsakliga hemvist. Hemlandet ska fördela och förmedla skatteintäkterna till de andra EU-länderna där bolaget är verksamt, enligt de ifrågavarande ländernas bolagsskatter. Förmedlingen ska ske genom en formel som ska beakta tre faktorer; företagets tillgångar, arbetskraft och försäljning.

Också om det nya direktivet i princip är välkommet kan förslaget i dess nuvarande form ställa till med en del bekymmer. Försäljningsfaktorn ska utgöra en del av fördelningsnyckeln då skatteinkomsterna delas mellan länderna. Detta är problematiskt för Finland, då inkomst av försäljning enligt förslaget ska beskattas i staten där försäljningen sker. Detta är ett främmande koncept inom internationell skatterätt och motsvarar inte OECD:s modellskatteavtal som utgår från att inkomst av försäljning, oberoende av var försäljningen sker, beskatas istaten var företaget har sin hemvist.

För exportdrivna ekonomier som Finand är det här alltså ett dåligt alternativ. Hur stort det konkreta skattebortfallet för Finlands del kunde bli, ifall förslaget förverkligas i sin nuvarande form, varierar. Enigt kommissionens beräkningar skulle Finand få in 30 procent mindre bolagsskatt från de företag som tar systemet i bruk. Enigt finska statens ekonomiska forskningscentral skulle Finlands bolagsskatteintäkter genom det föreslagna systemet sammanlagt sjunka med 10 procent. Summorna är alltså inte helt obetydliga i ett läge där staten desperat behöver alla skatteinkomster.

En annan utmaning är att skattesystemen fungerar på rätt olika sätt i Europa. Vissa befarar att en del länder skulle låt: bli att förmedla skatter vidare till andra berättigade länder på grund av korruption eller ineffektiva skattesystem. Systemet kan också ge upphov till nya former av oönskad skatteplanering. Det gäller alltså att väga fördelarna mot de utmaningar som förslaget kan tänkas medföra.

Enligt EU-kommissionens beräkningar skulle det nya systemet sammantaget spara europeiska företag upp till 700 miljoner euro per år. Direktivet skulle också möjliggöra att företag verksamma i flera medlemsländer kunde kvittera förluster i ett medlemsland mot vinster i ett annat. Det här skulle sänka riskfaktorn för företag som vill utvidga sin verksamhet och fungera som ett bra incentiv. EU skulle även bli en mera attraktiv marknad för utländska investerare. Den europeiska bolagsskattebasen ska enligt direktivförslaget vara frivillig för företagen. Det innebär att företag som har nytta av den europeiska skattebasen kan välja att vara med, medan andra bolag kan fortsätta att verka inom de nationella skattesystemen. I det här sammanhanget kan det också poängteras att en gemensam skattebas inte medför en harmonisering av samfundsbeskattningen inom EU.

För att beslut om skatterättsliga ärenden ska träda i kraft på EU-nivå krävs det att medlemsänderna är eniga. Före medlemsländerna samlas för att fatta beslut avger Europaparlamentet ett betänkande om direktivet. Parlamentet kommer att rösta om direktivet i slutet av mars, Ur ett finländskt perspektiv gäller det nu att arbeta för att ändra på hur försäljningsfaktorn påverkar fördelningen av skatteinkomster mellan medlemsländerna. För många företag kan förslaget möjliggöra lägre skatter, vilket säkert välkomnas av de berörda. I den här frågan bör man sträva efter att uppnå en balanserad lösning.

I dag är den gemensamma EU-marknadens potential inte utnyttjad till fullo och därför bör vi jobba målmedvetet för att nedmontera handelshindren. Förslaget till en europeisk bolagsskattebas skulle ta oss ett steg närmare målet. ”Ett företag kan enligt förslaget i framtiden lämna in en enhetlig skattedeklaration, som täcker all dess verksamhet inom EU, i det land där företaget har sin huvudsakliga hemvist”

Utgiven i Forum nr 2012-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."