Utgiven i Forum nr 1975-14

Saima Kanal fortfarande ett frågetecken

av Michael T Skully Forum 1975-14, sida 18-19, 17.09.1975

Taggar: Orter: Saima kanal

18 ; | tr sn FORUM 14 + 7 sn

FORUM 14 : 75

Aktiva Finansieringstillgångar Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos Finlands Bank Fordringar hos andra Checkräkningskrediter Växlar " Lån cc. Krediter i utländsk valuta . Betalningsförmedling

Utländska fordringar I utländsk valuta .. I mark Omsättningstillgångar Utländskt mynt …. Masskuldebrevslån Övriga omsättningstiilgångar Investeringstillgångar Masskuldebrevslån Aktier och andelar Fastigheter och fastig Anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningsti Övriga anläggningstillgångar oc Övriga finansieringstillgångar ..

Aktier och andelar ……scersree Fastigheter och fastighetsaktier .. Maskiner och inventarier ……..«

Månadsbalans den 31 augusti 1975 Passiv 2197 860,0 790 436 449,63 61 110 209,03 283 687 576,80 742117 758,21 84 666 493,88 70 374 379,92 37 218 558,9 9 879 600,54 418 803,7 + 5671 093,4 4653 577,19 5735 265,4 267 970 081,9 2744 953,00 270 272,7 25 642 803,41 79 832 118,03 32 104 444,4 utgifter med lång verkningstid …. 3 904 489,90 Skatter ….ssssrerern sr 1834 099,95 Löner och socialutgifter . 26 203 046,52 Övriga utgifter . 13 927 550,71 Summa mk 2 552 601 488,4 ör Direktionen: Onni Särökari Horst Wilk den bidragit till att öka sovjethandeln med detta område. Det var för bulkvaror, kol och olja, som man i början främst utnyttjade den billiga vattenvägen, senare mest för timmertransporten. Mycket råvirke från Sovjetunionen transporteras längs kanalen. Efter det att kanalen år 1971 öppnades till Kuopio och allteftersom stora oljelager byggts i sjödistriktet har kanaltrafiken ökat avsevärt, såsom framgår av tabell I.

Kanalen har onekligen medfört vissa fördelar för den finländska industrin. Men det är lika uppenbart att medlen kunde ha använts effektivare. Större ekonomiskt understöd åt det östra sjödistriktet skulle ha lett till en mycket mera betydelsefull decentralisering. Kanalen gick med över 4,4 miljoner marks förlust år 1973, och så som framtiden ser ut enligt tabell II verkar den allt annat än lovande.

Det förefaller som om den finländska skattebetalaren skulle bli tvungen att betala för Finlands politiska triumf år 1963 under en lång räcka av år i framtiden. (Michael T Skully Föreläsare vid handelsfakulteten vid University of New South Wales Kensington, Australien.)

Främmande kapital

Inhemska skulder

Checkräkningar Depositioner

Depositioner i uf . Skulder till Finlands Bank .

Skulder till andra banker . Skulder till staten … Betalningsförmedling . Övriga skulder

Utländska skulder

I utländsk valuta I mark . Räntor och ig erna Kreditförlustreserveringar = …….. Eget kapital

Aktiekapital

Reservfonder Skatteutjämningsfond Vinst från tidigare år …

Sparbankernas Central-Aktie-Bank

TA 533 277,9 144 763 951,5 16111 801,6 637 506 367,37 1032 308 624,83 362 950 768,7 10 599 795,65 19 582 120,0 83 787 236,8 3192 311,59 54 882 089,14 13 500 000,0 58 950 000,00 37 100 000,00 2000 000,00 833 143,04

Summ mk 2 552 601 488,42

Ansvarsförbindelser

El scab]

För Förvaltningsrådet: Pekka Terh 901 878 137,74

Tabell I: Skeppningarna på Saima kanal 1968—74, ton Varutonnag 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Total 23 583 50 656 94 114 114 850 250 666 160 296 214 72 908 894

Källa: Trafikministeriet 1974

Flottninga 4452 29 407 35 242 11 29 124 691 378 575 232 62 816 284

Totaltonnag 28 03 80,063 129 356 126 143 375 357 538 871 447 35 1725178

Tabell II: Beräknad avkastning av Saima kanal 1974—79, mmk 1974

Rörelseintäkter

Utgifter Kostnader Underhåll Totalkostnader

Total rörelseförlust

Källa: Trafikministeriet 1974.

  1. 5.4 0.2 5. 4. 197 0. 1976 0. 1977 0. 1978 1979 0.9 0.9 5.9 6.0 0.3 0.3 6.2 6.3 5.3 5.3
Utgiven i Forum nr 1975-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."