Utgiven i Forum nr 2007-05

Säkerhet lyfts upp högstpå dagordningen

av Johan Svenlin Forum 2007-05, sida 40-42, 24.05.2007

Taggar: Teman: arbetsplatser

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 288 äkerhet lyfts upp högst å dagordningen

H Arbetsplatser. Olyckor på arbetsplatser innebär inte bara personliga tragedier - de är dyra också. De storföretag som infört strängare säkerhetsregler på arbetsplatser märker snabbt att en högre säkerhetskultur ger ekonomiska fördelar.

JOHAN SVENLIN TEXT 8 ÅBO/HFORS

X Varje dag kommerisnitt 30 nya arbetare till AKER YARDS varvsport i utkanten av Åbo för att registrera sig. De går alla igenom samma procedur först fotografering för att sedan visa upp persondokument och bevis på genomförda obligatoriska kurser och utbildningar. Allt kollas, kopieras och dokumenteras av portväktarna.

”Vi har strängare säkerhetskrav än de som gäller för personalen på kärnkraftverk”, säger PETRI MOISIO, HSEmanager (Health, Safety & Environment) på Aker Yards i Finland.

Efter att de nya varvsarbetarna fått en egen RFID-tejpbit att fästa på hjälmen återstår bara säkerhetsförevisningen innan de är klara att beträda arbetsplatsen.

Informationen på hjälmens RFIDtejp läses av fartygens landgångsportar och registreras i säkerhetssystemet.

”Under vissa perioder kan det fin ”Vi sätter säkerhetsstandarden redan 1 porten och sänder en signal att allt ska vara i ordning innan man komme hit. nas ett par tusen personer som arbetar ombord. Ur säkerhetssynpunkt måste vi veta exakt hur många som finns ombord om det uppstår en brand och fartyget måste utrymmas”, förklarar Moisio.

Hanär noga med att påpeka att säkerhetssystemen inte får missbrukas för att övervaka personalen.

”Bara ett fåtal har tillgång till databasen och den används endast när det finns säkerhetsmässigt motiverade orsaker?

Alla som jobbar på varvet måste känna till de säkerhetsregler som gäller på varvsområdet och i rummet intill fotograferingen och dokumenteringen ges en tjugominuters animerad presentation på tio språk på tre monitorer.

”Den stora mängden nya arbetare gör att vi inte kan berätta säkerhetsreglerna muntligt åt alla. Ester, letter och polacker är klart i topp bland ut ländska arbetare, men nu har rumäner och bulgarer blivit vanligare också här. Vi sätter säkerhetsstandarden redan i porten och sänder samtidigt en signal om att allt ska vara i ordning innan man kommer hit” berättar Petri Moisio.

Radikala förändringar. Hösten 2005 bestämde koncernledningen i Norge att HSE-frågor ska ges högsta prioritet på Aker Yards samtliga 17 varv. ERIK SKOGSTRÖM, produktionsdirektör på Aker Yards Finland, konstaterar att fokuseringen inneburit radikala förändringar för verksamheten i Finland.

”Vi har varit tvungna att förnya gamla tankesätt. Säkerhet har varit viktigt hos oss också tidigare, men nu inser vi att det funnits brister. Och vi kanredannu se att säkerhetsreformen lönat sig”, säger Erik Skogström.

De olyckor som inträffar är top FUTUREIMAGEBANK

SÄKERT LYFT.

Ett större säkerhetsmedvetande har nått arbetsplatserna i Finland sedan industrier och byggföretag köpts av internationella bolag.

z 5 z 2 ö z z 3

EEHl pen av ett isberg, och under ytan lu FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 288 ”Utvecklingen har just börjat här i landet efter att utländska bolag köp många finländska företag och infört en ny säkerhetskultur. rar många risker och nära-ögat-situationer. En viktig åtgärd i det nya säkerhetstänkandet är att identifiera och angripa risker och farliga beteenden innan olyckan inträffar. Alla anställda har aktiverats att fylla i ett kort varje gång de stöter på en säkerhetsrisk. Arbetsledarna samlar in korten varje vecka och vidareförmedlar dem till HSE-avdelningen efter att risken åtgärdats.

”Tusentals risker har rapporterats och står som grund för de analyser som görs för att arbetsplatsen ska bli ännu säkrare. Vi har just börjat med det ambitiösa säkerhetsarbetet och har mycket som kan förbättras”, säger Petri Moisio.

Farlig utrustning byts ut. ByggkoncCernen SKANSKA har tre års erfarenhet av sin strategi för att minimera arbetsplatsolyckor. Under de två senaste åren har olycksfrekvensen för verksamheten i Finland minskat med mer än hälften. År 2004 inträffade 57 olyckor som ledde till minst en sjukskrivningsdag per miljon arbetstimmar, medan siffran för första kvarta SÄKERHETS MEDVETEN.

Tydliga säkerhetsregler är ett måste när både utländsk arbetskraft och omsättningen på personal generellt ökar, säger Petri Moisio, HSE-manager på Åker Yards.

let 2007 var 25. Också Skanska har infört ett system där olycksrisker genast skrivs ner på ett kort och rapporteras till arbetsledaren.

Förra året upptäcktes 4 260 säkerhetsrisker på Skanskas byggplatser, och olycksfallen har minskat i samma takt som upptäckterna ökat. Bland annat kasserades en vanlig typ av arbetsställning och ersattes med en säkrare modell, efter att många kort kommit in angående ställningen.

”Säkerhetstänkandet måste genomsyra hela koncernens verksamhet. Det viktigaste steget är att företagsledningen tar tag i säkerhetsarbetet, det kommer inte av sig självt. Sedan krävs en stor insats för att förankra de konkreta åtgärderna hos hela personalen”, säger ANTTI LEINO, säkerhetschef på Skanska i Finland.

På kort sikt innebär HSE en investering i utrustning och utbildning, men Antti Leino är övertygad om att pengarna är väl använda.

”Man tänker ofta på säkerhet som en kostnad, men i själva verket är det en ovanligt bra investering. Vi vet att olyckor är dyra, de kostar i snitt 6 000 euro per olycka, och man kan räkna ut vad Skanska tjänat på att halvera olyckorna under de senaste två åren”; säger Antti Leino.

Finland inget mönsterland. AnttiLeino tror att det kommer att behövas fler säkerhetsproffs på arbetsplatserna i Finland inom de närmaste åren.

”Utvecklingen har just börjat här i landet efter att utländska bolag köpt många finländska företag och infört en ny säkerhetskultur. Internationella koncerner har egna säkerhetsprogram och man har insett att säkerhetsnivån inte varit tillräckligt hög i Finland”; förklarar Antti Leino.

Nyligen ordnades en tävling i arbetsplatssäkerhet indelad i fem kategorier bland byggföretag i Nyland. Skanska vann alla fem.

”Vi vill bli ännu bättre och visa att säkerhet lönar sig. Nu när vi utrusta oss måste vi satsa på att analysera arbetsprocesser och utbilda personalen”, säger Antti Leino.

I Skanskas säkerhetsstrategi är kraven i många avseenden högre än vad finländsk lagstiftning förutsätter.

”Ett konkret exempel är att alla som rör sig på Skanskas byggarbetsplatser måste bära hjälm, vilket ännu skiljer oss från många byggbolag i Finland. Det är också en imagefråga att våra byggarbetsplatser ska visa vår inställning till säkerhet”

Draghjälp åt småföretag. I EU-kommissionens strategi från februari konstateras att arbetsplatsolyckor är vanligare för anställda i små och medelstora företag än bland personal istorbolag. I många projekt står underleverantörer för största delen av produktionen, men de saknar storbolagens säkerhetskultur.

Från årsskiftet införde Skanska en nyrutin som innebär att alla som jobbar på deras byggplatser får höra säkerhetsreglerna direkt av Skanskas egen personal. Tidigare förlitade man sig på att underleverantörerna skötte säkerhetsinformationen.

”Vi är huvudansvariga för varje byggplats och vill vara säkra på att budskapet inte filtreras”, säger Leino.

Även på Aker Yards varv är underleverantörernas andel av produktionen stor. Under vissa perioder utgör underleverantörerna uppemot hälften av den totala bemanningen på de tre varven i Finland.

”Små och medelstora företag mås te tain samma säkerhetskultur för att få kontrakt här. Man kan säga att de får draghjälp i HSE-arbetet”, säger Petri Moisio.

Efter en rundvandring på varvet är det dags att byta ut skyddsutrustningen mot egna kläder. Vid porten väntar taxin för transport till tågstationen.

”Ha en säker hemresa", hälsar Petri Moisio vid porten.

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."