Utgiven i Forum nr 1979-09

Saliga äro de som samarbeta, ty de skola undvika böter

av Ragnhild Artimo Forum 1979-09, sida 14, 23.05.1979

Taggar: Teman: samarbete

agen om samarbete lagen om samarbete lagen om samarbete lagen om samar

Saliga äro de som samarbeta, ty de skola undvika böter

Och det hände sig vid den tiden att en befallning utgick att alla som hade folk i sin tjänst, och alla som voro i annans tjänst skulle samarbeta, försåvitt deras antal var tretti eller mera än trettio, dock skulle statens tjänare och samfund med ideella strävanden befrias från sådant samarbete … Och de, vilka befallningen gällde, förundrade sig, så sägande: Vad betyder det? Huru skola vi samarbeta?

Och många förstodo alls icke att befallningen gällde dem, och att de kunde straffas för underlåtenhet att hörsamma den.

we» Kommer den nya lagen om samarbete inom företagen att ta dem den drabbar hårdast (dvs dem som riskerar betydande straff för underlåtenhetssynder) på sängen? Mycket tyder på att så kan ske.

Symptomatiskt är kanske Forums egna medlemsföreningars lama intresse för saken, med STAF (Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundet) som lysande undantag: förbundet har under våren arrangerat skolningsdagar kring samarbetslagen för sina medlemmar, och tillsänt dem FTFC:s cirkulär ”Lagen om samarbete inom företagen ur den tekniska funktionärens synvinkel” och en finskspråkig skrivelse som behandlar arbetsledarens ställning i arbetslivet. På STAF berättar man att flera samarbetsskolningsevenemang — planeras för hösten, och hoppas då ha tillgång till tillämpningsdirektiv — dessa saknas som känt fortfarande, trots att det endast är en dryg månad kvar till lagens ikraftträdande.

Tolv vetgiriga på TFiF

Då TFiF (Tekniska Föreningen i Finland) i april arrangerade en infokväll kring samarbetslagen, var det hela tolv medlemmar som mötte upp. Skall detta tolkas så, att föreningens samtliga övriga medlemmar redan är väl insatta i vad den nya lagen i praktiken betyder för ingenjörer och högre tjänstemän? FEller — kusliga tanke! — är tfiffarna alls inte medvetna om att lagen mycket konkret berör majoriteten av dem, och att de i många fall tillhör den grupp som kan riskera straff för underlåtenhet att följa den? Upp till 120 dagsböter har nämnts som exempel: böter i storleksklassen 1 procent på bruttolönen. DIFF (Driftingenjörsförbundet i Finland) har försett sina medlemmar med AFC:s samarbetsskolningspaket på finska i duplicerad form. Också diffarna berörs intensivt av den nya lagen…

Inte vårt bord

En rundfråga per telefon gav vid handen att man inom de övriga medlemsföreningarna förhåller sig tämligen likgiltigt till samarbetslagens antågande. Sett i evighetsperspektiv kan detta möjligen vara berättigat, men rent juridiskt är bristande kännedom om lagen inte en godtagbar ursäkt för brott mot den — ens då det gäller underlåtenhetsbrott. Några smakprov på reaktionerna, då Forum frågade hur föreningarna ”samarbetsförbereder” de sina — Vi tror inte att samarbetstemat som programpunkt drar publik.

— Det passar inte riktigt vår profil. Månne inte arbetsmarknadsorganisationerna gör nånting — Vi räknar med att medlemmarna får den information de behöver på arbetsplatserna.

— Vi har inte kapacitet för sånt. Då vi betalat avgiften till förbundet och till Forum är det inte många penni kvar…

Arbetsmarknadsorganisationerna i nyckelställning

Lagen om samarbete inom företagen är speciell genom att den fötts fram av arbetsmarknadsorganisationerna, och riksdagens roll närmast varit gummistämpelns. Arbetsmarknadsorganisationerna är också i nyckelställning då det gäller att förbereda ”landningen”. Detta är naturligt också då man beaktar, at lagen gäller aktiviteter inom företagen.

Skolning av företagens ledning ha kört igång i rätt god tid. AFC:s skolningspaket har funnits tillgängligt både på svenska (i förkortad form) och finska (komplett med transparenter, ”Laki yhteistoiminnasta yrityksissä — Yritysjohto”, Teollisuuden Kustannus Oy). Vardera innehåller lagtexten in extenso. På AFC uppger man att många företag varit glädjande aktiva då det gällt att ordna skolning för förmän, förtroendemän och olika personalgrupper. På företagsnivå torde man således vara rätt väl förberedd då lagen träder i kraft.

FFC har sammanställt sitt eget skolningspaket för att förbereda medlemskåren på de förändringar lagen medför. FFC:s paket finns också det på svenska och finska, och inkluderar liksom AFC:s paket hela lagtexten.

FTFC har producerat en hel del material med anknytning till samarbetslagen, och givetvis också ett digert skolningspaket, och i maj arrangerat skolning inom alla distrikt; dessutom har givetvis medlemsförbunden arrangerat egna skolningsevenemang.

Skolningsutbudet digert

TOC har producerat ett skolningspaket, som dess medlemsförbund använt som basmaterial eller omarbetat för egna skolningsevenemang.

Akava har inte producerat något skolningspaket, däremot har samarbetslagen varit temat för talrika föredrag vid olika mötesdagar. Medlemsförbunden HAC (Högskoleingenjörernas och Arkitekternas Centralförbund), Ingenjörsförbundet och SEFE (Finlands Ekonomförbund) har arrangerat talrika skolningsevenemang kring samarbetslagen, och även informerat medlemmarna om lagen i medlemsbulletinerna.

FHT:s (Förhandlingsdelegationen för Högre Tjänstemän) medlemsförbund är Akava, HAC, Ingenjörsförbundet och SEFE — se föregående stycke.

Som synes har alltså den som så önskat haft goda möjligheter att skaffa sig en inblick i vad den nya lagen medför för företagen och de olika personalgrupperna. För att samarbetet skall ta det kvalitativa språnget från teori till praktik behövs emellertid inte bara information — utan också motivation.

FORUM 9/79

Utgiven i Forum nr 1979-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."