Salora skördar frukterna av IBM-avtal

av Erkki Olin Forum 1988-11, sida 21, 16.06.1988

Taggar: Bolag: Salora Personer: Felix Björklund Teman: ekonomi

— Våra kunders systemlösningar är alltmer avancerade och vi har ökat personalstyrkan på sälj Supplier Excellence

Certificate

Awarded t () [Törerafö) dd bla epos [rdknpek Pran sidan, säger IBM:s VD Felix Björklund. Bolaget arbetar också på att få fram nya underleverantörer, och har nyligen tilldelat Salora ett kvalitetspris för monitorer.

Salora skördar

Text: Erkki Oli frukterna av IBM-avtal

Samarbetet mellan IBM och Salora har nu pågått sedan år 1982 till ömsesidig belåtenhet, Leveranser av monitorer för IBM:s persondatorer uppgår til över 025 miljarder mark årligen, och nya produkter för datorjätten —- som för en kort tid sedan satte sprätt på försäljningsorganisationen — väntas nå produktionsskedet redan i höst.

BM arbetar oavbrutet med att få fra nya underleverantörer, framhåller VD Fe lix Björklund I Salo i samband med firandet av det kvalitetspris hans företag tilldelat Salora för monitorer.

För närvarande har IBM 26 underleverantörer i Finland. Bland dem är Salora med sina monitorer överlägset den största. De flesta är mindre industriföretag med ett hundratal anställda på sin höjd. Ett typiskt sådant företag är plastfabriken Eimo-Muovi Oy i Nastola nära Lahtis, med en omsättning på 15 miljoner mark. Största delen av fabrikens produktion går till IBM.

Ett företag som lyckas bli IBM:s underleverantör har nog sitt på det torra, och kan räkna med ett världsomspännande nät avnärmare. Dessutom har företagen allmän nytta av exportkunnandet som utlärs av IBM, vilket Salora fått erfara och nu skördat frukterna av även på annat håll. Saloras samarbete med IBM har pågått | sex år. Senaste år köpte IBM monitorer av Salora för 250 miljoner mark. I höst inleds produktionen av nya IBM-komponenter i Salo.

Excellence

Salora är först i Finland om att tilldelas IBM:s kvalitetspris, det s k Supplier Excellence Award. Det är fabriken i Greenock i Skottland som delat ut priset.

FORUN, 11/1988

Bland IBM:s 400 leverantörer är det årligen 10 företag som får priset. Vid bedömningen tas hänsyn till produktkvaliteten, företagsledningens duglighet, administrativa rutiner, budgetprecision och leveransförmåga.

Inga bindande fleråriga avtal har kunnat ingås med IBM, säger Saloracheten Reijo Lantto. Det gäller alltså för fabriken att leva upp till kraven hela tiden, medan konkurrenterna gör sitt yttersta för att Salora skall gå bet på ordern. Men företaget har därigenom också lärt sig att lägga upp produktionen för att kunna tillmötesgå en storkund ifråga om kvalitet och smidighet i leve ranserna. Effekterna har dessutom spritt sig till det övriga produktsortimentet genom minskat antal defekta enheter, bättre kontroll av kostnader samt en stärkt konkurrensposition även i prishänseende.

IBM:s moderbolag har genomgått en omfattande organisationsförändring som också delvis påverkat verksamheten inom det finska dotterbolaget. Förändringen innebär att företaget kunnat koncentrera sig på helheter, allt från centrala stordatorer till periferisk apparatur med tillhörande mjukvara. System Application Architecture är en övergripande funktion som har till uppgift att ange en gemensam produktspecifikation så att varje led i systemet går att uppfatta på ett enhetligt sätt av användarna — programmerarna och datakommunikationssidan. Vad som sker vid konstruktionen av hårdvaran, har de olika resultatenheterna sedan rätt att själva fritt bestämma.

Mjukvarusidan tar alltmer över, om man ser på fördelningen av omsättningen, säger Björklund. Håravaruvolymen ökar visserligen hela tiden den med, men då priserna bara fortsätter att sjunka, så syns ju inte den tillväxten lika kraftigt. Förskjutningen till fördel för programvaran beror på andelen dyr mänsklig arbetsinsats, som trots effektivare planeringsmetoder inte kunnat ersättas genom automation på samma sätt som på hårdvarusidan.

Integrerade system

Kundernas systemlösningar är alltmer integrerade och tekniskt avancerade. IBM Finland har dragit konsekvenserna av detta, och ökat personalstyrkan på försäljningssidan med 20 procent år 1987, och med ungefär lika mycket detta år. Det har kunnat ske genom omfördelning av de anställda inom företaget, förklarar Björklund.

En viktig fråga inom IBM är behandlingen av de företag som vill köpa patenträtter till de nya systemen som t ex PS-2. Den frågan har dykt upp i samband med att moderbolaget börjat hålla efter klonerna och utkräva ersättningar för direkta kopior av IBM-lösningar.

I Finland sker inte någon allmän klappjakt på kopierande företag, men i fall systemsamarbete med IBM önskas, följer vi principen att starta från rent bord, omtalar Björklund. En samarbetspartner in spe får då lov att låta sig synas i sömmarna.

Systermutvecklingen på IBM drog år 1987 21,5 miljarder mark eller 10 procent av omsättningen, och sysselsatte en personal på 35 000. Totalt har IBM 400 000 anställda. 9

Eldorado…

fortsättning från sid 1 sig mellan Sandudds begravningsplats och Västerleden samt intill kabelfabriken.

— Eldorado är en öppnare version av den redan befintliga stadsstrukturen. Området har en så normal prägel som den bara kan få. Inga arkitektoniska överdrifter utan en vänlig miljö som kommer att kännas bekant för Helsingforsborna. Det kommer att bli lätt att hitta fram i Gräsviken, säger Österberg.

Eldorado kan ses som milstolpe för de nya generationens arkitektur. De gamla inriktningarna och auktoriteterna av kategorin Alvar Aalto kan inte längre bjuda på fruktbara utgångspunkter. Det normala och det användbara upplever en renässans. På detta sätt kan man skapa något mera bestående.

Tekniskt sett kommer marken att bjuda på problem. Gräsholmen har sedan 1920-talet småningom och oplanerat fyllts ut. Speciellt norra Gräsviken kommer att vara problematisk. Man får lov att spränga sig genom alla rostiga hetekor och påla husen ordentligt. Södra Gräsviken skall få ny utfyllnadsmark. I dag är utfyllnadsmark den billigaste tomtmarken i Helsingfors. L 21

Utgiven i Forum nr 1988-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."