Utgiven i Forum nr 2007-02

Samarbeta med aktivister

av Henrik Palmén Forum 2007-02, sida 38, 28.02.2007

Taggar: Teman: aktivister

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2087

Henrik Palmén är lektor i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors.

Samarbeta med aktivister

Globaliseringen drivs av det interös nationella näringslivet, som sym boliseras av multinationella företag. Dess fördelar är påtagliga i termer av såväl nivå som fördelning av välfärd. Global handel är dessutom klart fredsbefrämjande.

Men samtidigt bär storföretagen skulden för upplevda avigsidor. Till dem hör miljöproblem, växelkurskriser och social misär. Nationella myndigheter och deras internationella nätverk klarar inte alltid av att koordinera lagstiftningen och regleringen för att motverka problemen,

Aktivistgrupper och medborgarrörelser har delvis påtagit sig rollen av samhällssamvete. Aktivistaktioner upplevs ofta som motbjudande och metoderna som främmande och skadliga för det vinstorienterade näringslivet.

Företag vars verksamhet fyller riskkriterierna för att utsättas för aktivistpåtryckningar borde absolut sträva efter att samarbeta med aktivisterna,

Alla företag är inte lika utsatta för risken att hamna mellan aktivisternas tänder. Det finns egenskaper som drar till sig aktivisternas uppmärksamhet. Ett internationellt känt varumärke är guld värt även för andra än ägaren. Aktivisterna behöver synlighet. McDonalds är säkert ett sannolikare mål än Hesburger om man vill påtala snabbmatens hälsovådlighet.

Företag med produktion i låglöneländer är likaså i farozonen, Nike och Hennes & Mauritz bör vara på sin vakt beträffande hurudana arbetsförhållanden underleverantörerna upprätt håller. Nya teknologier, framförallt inom medicin och livs Bolaget med de undvika attacker. Sist men inte minst måste företag vars verksamhet utgör en risk eller belastning för miljön se upp.

Alla aktivistgrupper går det inte att samarbeta med, Då en grupp föds, är den ofta ganska anarkistisk och idealistisk. Medlemmarna ser världen i svart och vitt. En “rävflicka” kan inte ens tänka sig att tala med en företagsledare i kostym. Men småningom mognar de överlevande grupperna och utvecklas i en mer faktaorienterad riktning. Experter utnyttjas för att skapa mer realistiska lösningsmodeller. Amnesty International, World Wildlife Fund och Greenpeace är goda exempel, för att inte tala om gröna partier. Med sådana bör företagen lära sig att samarbeta.

Aktivisterna har erfarenhet av hur aktivister fungerar. De vet vilka typer av problem som väcker allmänhetens intresse, rädsla eller ilska och hur problemen ska framställas för att framkalla negativa associationer, Aktivisterna har välutvecklad känsla för vad som i framtiden kan bli impopulärt. Det måste de ha eftersom deras finansiering och överlevnad hänger på att de lyckas engagera sig i frågor som väcker tillräckligt starka känslor. Samarbete med flera seriösa medborgarrörelser kan skydda företagen mot angrepp och allmänhetens negativa reaktioner.

Om aktiviströrelser kan mogna med tiden bör även företagsledare klara av det. De måste övervinna sitt instinktiva förakt mot ”terroriserande idealister! För att skapa en fruktbar dialog ska de förstå skillnaderna i synsätt och mål mellan vinstorienterade företag och aktiviströrelser, och lära sig att ta aktivisterna på allvar. Bolaget med det sämsta ryktet kommer att förlora, eftersom ak medel, kan utgöra tacksam- sx tivistgrupper inte kan riskera sitt ege ma mål. Genetisk modifiering sämsta ryktet rykte genom att samarbeta med det.

låter farligt trots att förädling kommer att Dessutom grundar sig aktivist alltid varit och alltid kommer fö rl ora eft ersom verksamhetens marknadsföring långt f att vara en av hörnstenarna för hållbar utveckling. Hälso på att utpeka syndabockar, Det har inget företag i längden råd med. Rät aktivistgruppe vådliga produkter är hårt ut- = + satta, vilket tobaksindustrin inte kan riskera fått lära sig. sitt eget rykt gy Akoholindustrinyner genom att sam även mejerierna, borde fun dera på diplomatin för att arbeta me d det.

eller fel, motbjudande eller inte, men aktivisterna har kommit för att stanna och deras möjligheter att svartmåla företag som inte samarbetar ökar i takt med ökad läskunnighet och spridningen av internet. m

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."