Utgiven i Forum nr 1980-01

Samarbete viktigast

av Maria Planting Forum 1980-01, sida 14, 23.01.1980

Taggar: Personer: Rolf Lignell Teman: arbetsledare

Samarbete viktigast

Arbetsledaren är en katalysator för samarbete och teamwork, anser arbetsledare Rolf Lignell. Han är länken mellan företagets ledning och fabrikspersonalen. Han, om någon upplever hur viktigt det är att alla inom företaget arbetar som ett team, så att helheten skall fungera framgångsrikt.

wyr” På Ackumulatorindustri Ab lönar det sig inte att söka arbetsledarnas problem. Här kan man istället studera hurudan arbetsledarens situation är, när den är som bäst.

Rolf Lignell, arbetsledare på Ackumulatorindustri Ab sedan sex år, är väldigt nöjd med sitt arbete. Han trivs med alla sina arbetsuppgifter. — ”Trivseln beror dels på att bolaget med sina 290 anställda är ett relativt litet företag, dels på att samarbetet på alla nivåer löper friktionsfritt. Vi arbetar alla som ett team, framhåller Rolf Lignell.

— Här har arbetsledarnas befogenheter ökat i samma takt som ansvaret. När jag tex för något år sedan blev ansvarig för produktionslagret, fick jag samtidigt befogenheter att reglera produktionen och beställa in det som saknas i lagret, berättar Lignell.

Lignell är inte budgetansvarig, men han diskuterar alltid budgeten med sin förman. Tillsammans bestämmer de sedan vilka åtgärder som skall vidtas i produktionen för att budgeten skall följas.

Informationen är vikti — Hygglig information är alltid viktig. Löper inte informationen som den skall, blir fältet snart oroligt, varnar Lignell, men poängterar samtidigt att också informationen är välskött på hans bolag.

Två gånger i veckan samlas sektionschefen och hans arbetsledare till ett informationsmöte. Vid behov, ca en gång i månaden samlar produktionschefen också alla 115 fabriksanställda till en information, och en gång om året håller företagets VD ett informationsmöte för bolagets hela personal.

Lignell betonar också vikten av att produktionsavdelningarna och försäljningsavdelningen håller kanalerna öppna och att kommunikationen mellan dem fungerar.

1 — Det händer ibland att en viktig beställning måste kunna levereras snabbare än normalt. Om inte försäljningen och produktionen kan ”tala med” varandra, dröjer det bara onödigt länge innan ordern kan uppfyllas.

— När det behövs, arbetar vi övertid också om det sällan lönar sig pg a beskattningen, säger Lignell. — Vi brukar istället vara flexibla med lediga dagar — om någon istället för övertidsersättning behöver en ledig dag ordnar det sig nog.

Ingen konflikt

Sitt eget arbete ser Rolf Lignell inte som någon konflikt mellan ledning och fabrikspersonal. Han har femton underordnade på sin avdelning. Gång på gång betonar han vikten av teamwork, de enskilda inom bolaget är alla delar av större eller mindre team, som var och en ser till att arbetet löper.

Lignell påpekar att linjeorganisationen inte får vara en statisk företeelse, bara för att den finns uppritad på ett papper.

— Linjeorganisationen skall vara dynamisk, så att den som är bäst lämpad för ett arbete skall sättas att sköta det. Så undviks onödig byråkrati, och helheten fungerar, understryker han.

— På Ackumulatorindustri Ab har man för länge sedan insett vikten av skolning, konstaterar Lignell tillfredsställt. — Det är inte bara arbetsledarna som får delta i olika former av skolning, också fabrikspersonalen skolas när det behövs. Tex när en ny maskin eller linje skall köras igång, sänds de som kommer att arbeta med nyanskaffningen till fabriken som tillverkat den för att lära sig använda och sköta den.

Den allt mer komplicerade tekniken ställer stora krav på skolning. Arbetsledaren måste naturligtvis behärska all teknik inom sin avdelning u

Rolf Lignell, arbetsledare vid Ackumulatorindustri Ab.

samtidigt som han måste kunna leda arbetet så att inga produktionsstopp uppkommer. Ju bättre hans underordnade kan tekniken, desto bättre löper produktionen och samarbetet.

Lignell förordar en tillräckligt lång inkörningsperiod för alla nyanställda. På hans avdelning räknar man med två månaders inkörning.

— Det lönar sig alltid i längden, säger han. — Vår princip är att alla skall kunna allt. Ingen maskin eller inget skede i produktionsprocessen skall vara främmande för någon inom avdelningen. På det sättet uppstår aldrig situationen att produktionen skulle avstanna, ifall någon av de femton är frånvarande.

Förutseende före automationen

Rolf Lignell, själv aktiv inom Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundet rf, ser på arbetsledarnas framtid med tillförsikt.

— Samarbetslagen förde inga väsentliga förändringar med sig för arbetsledarnas del. Åtminstone inte i mindre företag som detta, säger han. — Det kan ju hända att lagen innebar större förändringar i större företag, eller där man inte tidigare har insett vikten av teamwork.

Det enda han medger att han känner en viss oro för är automationen.

— Det blir oundvikligen arbetsledaren som måste besvara frågan ”varför just jag?”, om någon av hans underordnade blir friställd pg a automationen, säger han.

— Det är oerhört viktigt att den högre ledningen är förutseende i sådana fall, så att omplaceringar kan göras i tid. Företaget måste också satsa på skolning i ett tidigt skede, redan innan automationen införs, Kunskap om det som är förestående bidrar till att minska fruktan och osäkerheten inför automationen, understryker arbetsledare Rolf Lignell.

OO

FORUM 1/80

Utgiven i Forum nr 1980-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."