Utgiven i Forum nr 1985-16

Samma databas för hela designprocessen

av Bjarne Nyman Forum 1985-16, sida 17-18, 23.10.1985

Taggar: Teman: data

C omputer Aided Engineering, d v s datorstött ingenjörsarbete, står idag i praktiken för datorstödd design av elektronikprodukter, eftersom det är på detta område man kommit längst när det gäller att dra nytta av datorn för konstruktionsändamål.

Den amerikanska elektronikfirman Tektronix, som hos oss är mest känd för sina elektroniska testapparater, presenterade nyligen ett långt utvecklat koncept för konstruktion och testning av nya elektronikprodukter.

Integrerat system via distribuerad databas

Det centrala i systmet är en distribuerad designdatabas, som innehåller de nödvändiga uppgifterna för alla skeden från systemdefinition fram till produktion. Det här betyder i praktiken att nya elektroniska kretsar, hela kretskort och nödvändig programvara kan konstrueras och testas redan före prototyptillverkningen.

Allt sker inom ett integrerat system där de olika bitarna i designprocessen förenas via databasen.

Enligt Henk de Groot, som har hand om marknadsföringen av Tektronix’ produkter i norra Europa, har CAE inom elektronikindustrin blivit den absolut viktigase faktorn för industrins konkurrenskraft.

— De lösningar som hittills funnits på marknaden är koncentrerade på enskilda bitar av design- och testprocessen. Det system som vi nu har tagit fram tar steget ut och kombinerar alla de enskilda konstruktions- och testredskapen. Systemet gör det möjligt att ytterligare snabba upp produktutvecklingen, säger Henk de Groot.

— En annan viktig fördel är att eventuella fel och brister kan upptäckas i ett tidigt skede av processen. Det här betyder lägre kostnader och effektivare utvecklingsarbete.

Komplicerade produkter kräver lagarbete

Att ta fram nya elektroniska produkter är inte längre ett arbete som kan utföras i garaget, vilket var fallet då Tekironix grundades för 40 år sedan. Produktutvecklingen kräver lagarbete, där kommunikationen mellan ingenjörerna och forskarna måste fungera, Över 100 människor kan vara involverade i samma utvecklingsprojekt, t ex en ny LSI-krets eller ett kretskort för en speciell applikation. Och då måste kommunikationen och arbetsfördelningen mellan alla ingående parter fungera prickfritt.

— Med de system som hittills funnits på marknaden har kommunikationen mellan teamets medlemmar inte fungerat tillfredsställande, därför att de olika designsystemen inte kunnat integreras, säger Henk de Groot.

Systemen har bestått av individuella redskap, specialkonstruerade för sin speciella deldesignuppgift. Det betyder att själva applikationen, den typ av produkt som varit

FÖRUN 16/1985

Sam ma databa f hela designprocessen

Livstiden för elektroniska produkter blir allt kortare. Samtidigt blir det mera komplicerat att utveckla nya produkter. Tiden för utvecklingsarbetet ökar. Snart är livstiden för elektroniska produkter kortare än de tid det tar att utveckla nya.

Med hjälp av Computer Aided Engineering (CAE) ä det möjligt att snabba up föremål för utvecklingsarbetet, har bestämt valet av redskap och den inbördes ordningsföljden. Fackmännen på området använder termen ”applikationsdriven" för att beskriva den typen av designmetodik. Tektronix nya designkoncept innebär att utvecklingsarbetet i jämförelse med tidigare blir mera ”datadrivet”. Det centrala i systemet är designdatabasen som är gemensam för alla nödvändiga designredskap. Det blir bl a lätt att ändra tågordningen i designsystemet, vilket inte var möjligt under den ”applikationsdrivna” eran

Bred hårdvaruplattform

På hårdvarusidan karaktäriseras Tektronix" CAE-lösning av att det är möjligt att dra nytta av tidigare CAE-investeringar. Olika datorlösningar och arbetsstationer kan ingå i totalsystemet, som fungerar under operativsystemet UNIX. Förutom Tektronix’ egn utvecklingsarbetet.

arbetsstationer kan Digital Equipments VAX-produkter och Apollos arbetsstationer utnyttjas. Dessutom ingår en specialversion av IBM PC/AT, som under namnet Tekstation-AT har utvidgats till en kraftfull arbetsstation som kan fungera både under UNIX och PC DOS.

Enligt Kimmo Karhunen, som är VD för Tektronix i Finland, hör den breda hårdvaruanpassningen till företagets strategi på CAE-marknacen.

— Ett brett hårdvarusortiment är av största vikt för användare som har gjort stora investeringar i datorutrustning och för användare som vill ha friheten att själva välja en hopsättning som bäst svarar för deras speciella behov, säger Kimmo Karhunen.

— Denna strategi är en del av vår filosofi som går ut på att ett CAE-system skall vara så öppet som möjligt och innehålla så många alternativ för den enskilda användaren som möjligt.

1 md

Tekstation-AT är en expanderad version av IBM PC/AT, som fungerar under operativsystemen UNIX och PC DOS. Terminalens skärm är svartvit, men har i denna version försetts med Tektronix’ färgfönster som omvandlar svartvit information till färginformation.

Utvalda produkter

Ett utvecklingsprojekt innehåller många olika steg. Varje projekt börjar med systemdefinition och kravspecifikationer. Redan från denna första början har CAE-teknologin lösningar att erbjuda. I Tektronix’ koncept ingår sk SA-redskap (Structured Analysis) för både programvarusidan och konstruktionen av hårdvaran. För mjukvarusidan finns det sedan speciella system, tex språkutvecklingssystem som delvis automatiserar

OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI O programvaruutvecklingen. Redan i detta skede elimineras fel som annars i senare skeden av utvecklingsprocessen skulle skapa problem.

Designsysternet för hårdvarusidan, som i Tektronix’ system fått benämningen CAE 2000, består av ett tjugotal olika programvaror för simulering, testanalyser, kalkyleringar, utplacering av kretsarna på kort, OSV.

I systemet ingår dessutom en mjukvarumodul, Turnchip, som anpassar kretskortslayouten till egenskaperna hos ledande ICtillverkares komponenter, Tillsvidare är ett dussin IC-tillverkare med i företagets bibliotek. Via detta bibliotek är det lätt för en elektroniktillverkare att snabbt få fram en lämplig IC-krets som passar den konstruerade kretskortslösningen.

Bla svenska Asea Hafo har kommit med i biblioteket tillsammans med sådana jättar som AMCC, Fairchild, Mostek, VLSI Technology och andra.

Samtidigt som komplexiteten hos elektroniska produkter ökar och deras livslängd förkortas blir behovet av noggrann produktdokumentation allt viktigare. Dokumentationen är en värdefull resurs som ger ingenjörerna möjligheter att återanvända delkonstruktioner. Noggrann dokumentation är också till god hjälo när produkter skall skräddarsys för kundens behov.

I dagens moderna CAE-system är också dokumenteringsfunktionen inbakad. Båd text och grafik fås med. En del av textuppgifterna kommer direkt från de CAE-redskap som ingår i systemet.

Vidareutveckling med artificiell intelligens

Från Tektronix’ sida betonas, att företaget trots den tilltagande CAE-satsningen, fortfarande ser testutrustning och elektronisk apparatur som sitt viktigaste område.

— Vår egen tillverkning av högteknologiska produkter har tvingat in oss på CAEområdet. I vår egen produktion måste vi utnyttja den senaste CAE-tekniken för att kunna behålla vår konkurrenskraft, säger Kimmo Karhunen

Utvecklingen av CAE-konceptet kommer att fortsätta inom företagt. Speciellt intressanta uppfattas de nya möjligheter som Al (artificiell intelligens) har att erbjuda.

En av orsakerna till att Tektronix nu hunnit först med att presentera “det kombinerade CAE-systernet” heter företagsköp. Företaget köpte senaste vår CAE Systems, Logic Design Systems och VR Information Systems och fogade dem till sin egen CAEdivision. Det är främst CAE Systems som ligger bakom arbetet med den distribuerade designdatabasen.

Presentationen skedde vid The 1985 Design Automation Conference senaste sommar

Bjarne Nyman 9

ANDELSBANKERNAS CENTRALBANK AB

Aktiva

Finansieringstiligångar Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos Finlands Bank . Specialdepositioner i Finlands Bank… ……-.0Fordringar hos andra banker. Checkräkningskrediter

Betalningsförmedling Övriga finansieringstillgångar Utländska fordringa 1 utländsk valut ‘Omsåitningstillgångar Utländskt mym Masskuldebrev . ve Övriga omsättningstillgångat Investeringstillgångar Masskuldebrev Aktier och andelar… Fastigheter och fastighetsaktier .. … Anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid Aktier och andelar . Fastigheter och fastighetsaki Maskiner och inventarier .. Övriga anläggningstillgånga urgifter med lång verkningstid. Skatter . ene Löner och sociala utgifter …. Övriga utgifter

För Direktionen

Pauli Kom 18

Månadsbalans den 30 september 1985

Pasviva

Främmande kapital Inhemska skulder 4914 232,40 Checkräkninga 174 261 808,00 Depositic 5 918 558 112,58 194 957 007,33 132 632 310,42 2 186 518 347,40 2 290 031 840,78 563 952 815,76 62 897 187,22

Skulder till Finlands Bank Skulder till andra banker Skulder till staten… Betalningsförmedling Övriga skulder

Utländska skulder I utländsk valuta ….

1 688 745 030,80 1 mar 67 607 547,45

Reserveringar —.

Eget kapital

Aktiekapital. . Resersfond …

4 741 199,34 374 728 767,42 28 736 190.08 Värderegleringsfond Övriga fonder Vinst från tidigare å | 329 874 085,09 30 742 021,86 41 056 475,1 132 591 140,64 118 491 717,02 164 610 981,0 19.373 182,80 11.397 310,40 91 617 271,29 144 813 920,6 15 777 851 122,92

Ansvarsförbindelser

Manti Liukkonen

Depositioner i utländsk valuta

Räntor och övriga inkomster ..

Esa Timone 284 523 089,09 388 191 156,90 972 319 187,35 694 580 970,64 4 688 328 025,40 3 149 788 496,55 733 415 625,30 399 678 548,6 3 249 161 300,16 51 511 513,77 401 801 218,71 337 114 343,0 395 000 060,00 18 700 000,00 10 000 000,0 3 683 165,53 54 481,7 15 777 851 122,92 5 087 725 994,88

För Förvaltningsrådet

Heikki Haavisi 16/1985 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1985-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."