Utgiven i Forum nr 1985-16

Välj din egen aktiekurs

av Peter Nordling Forum 1985-16, sida 14-15, 23.10.1985

Taggar: Teman: aktier

Optioner gö det möjligt:

Sälj aktier och behåll dem!

Nu har det blivit möjligt för svenska aktieplacerare att både äta kakan och samtidigt ha kvar den. Lösenordet heter optioner. Bakom den nya optionsbörsen finns nästan lika nya Optionsmäklarna OM Fondkommission AB. Intresset för den här typen av aktiespekulationer har hittills överträffat alla för väntningar.

viss tid (löptiden) köpa eller sälja e viss mängd aktier till ett pris som bestämts i förväg. Systemet påminner alltså om teminhandeln med valuta. Rätten att köpa aktier kallas köpoption och rätten att sälja säljoption.

I praktiken går det till så att aktieägaren kan utfärda (sälja) en köpoption på ett aktieparti som han inte tror att ökar nämnvärt i värde. Den som köper optionen räknar å sin sida med en kursuppgång och förvissar sig genom oöptionen om att kunna köpa aktierna under börskursen.

För optionen betalar köparen ett premium som kan vara t ex 10 procent av värdet på en aktie till den som utfärdar optionen. Löptiden för en option kan vara tre, sex eller nio månader och optionen gäller alltid minst 100 aktier av samma slag i samma bolag.

Optionsinnehavaren är berättigad att när som helst under löptiden köpa aktierna till det överenskomna priset. Självfallet låter han bli att utnyttja sin köprätt om kursen inte stigit med mer än 10 procent under löptiden. Efter löptidens slut saknar optionen allt värde.

  • n aktieoption är rätten att under en

VD Olof Stenhammar

Enligt Olof Stenhammar, VD för initiativtagare till Optionsmäklarna OM Fondkommission AB, är optionerna ett användbart instrument för alla kategorier av placerare.

Reducerar riske — Genom en köpoption är det möjligt att reducera sin risk till det premium man erlägger och man kan dra nytta av de så kallade hävstångseffekterna. Det betyder att man med en liten investering kontrollerar en stor aktiepost som kan ge en hög procentuell avkastning, förklarar han.

Tack vare att köpoptionerna är mindre kapitalkrävande än aktileköp kan de underlätta planeringen av aktieköp eftersom lösenpriset är känt.

Köpoptioner kan också användas för att säkra en del av en kursvinst så att man samtidigt kan bli delaktig av en fortsatt kursstegring. Det är det här som gör det möjligt att både äta och ha kvar kakan.

Ett exempel: Dina 100 Electrolux-aktier som du köpt för 200 kronor per styck står nu i 300 kronor. Då kan du sälja ut hela posten och ta hem 10 000 kronor i realisationsvinst. Av vinsten placerar du 3 000 kronor i en ”Electrolux juni 300” köpoption och har då 7000 kronor kvar av vinsten. Stiger Electrolux-aktien ytterligare tillräckligt under löptiden har du alltså rätt att köpa tillbaka dem för 300 kronor per styck, varefter du kan sälja dem och ta hem en ny vinst. De 27 000 kronor som frigjordes kan du dessutom kanske placera så att de ger ränta under optionens löptid.

Fördelen med att sälja köpoptioner är att man kan öka avkastningen på aktieinvesteringar, få kompensation för sjunkande aktiekurser (premium) och kan fixera en tillfredsställande säljkurs på aktierna.

Nackdelarna med att köpa en köpoption i stället för aktier är att man går miste om eventuell utdelning på de underliggande aktierna under löptiden. Utdelningen tillfaller alltid den som sålt optionen. Den som köpt den har inte rätt till dividend, emissioner el ler att rösta på bolagsstämman.

Amerikanskt koncept…

Idén till optionsmarknaden har Olof Stenhammar tagit från USA där han arbetade som börsmäklare då optionshandeln startade där år 1973. Idag betraktas Chicago som den moderna optionshandelns vagga. I USA har optionsmarknaden vuxit dramatiskt. Omsättningen av optioner motsvarar nu ca 60 procent av börsomsättningen på de underliggande aktierna. Optionsbörser finns numera också i London, Sidney, Toronto, Montreal, Amsterdam och på Nya Zeeland. Också Paris och Zörich skall snart få optionsbörser.

Redan år 1980 gjorde Stenhammar försök att få till stånd en svensk optionsmarknad, men intresset var alltför lamt. Då han i fjol gjorde en ny sondering hade opinionen svängt och Optionsrnäklarna fick en flygande start i juni detta år.

OM har nu en stark uppbackning av Investor-Providentia, som hör till Wallenbergstären (49 26), Sveriges största fondkommissionär Carnegie (29 2) och SE: banken. Själv har Olof Stenhammar satsat 22 procent av aktiekapitalet på 30 miljoner kronor. Styrelseordförande är Hans Werthén, mera känd som styrelseordförande för Electrolux.

… gav flygande start

Stenhammar karaktäriserar OM:s start som årets budgetmiss.

— Ursprungligen räknade vi med att fyra månader efter start sälja 120 optioner per dag. Nu säljer vi ca 900 optioner om dagen och vi har hela tiden legat 7—8 gånger över budget, berättar han.

Om man ser till börsens storlek är OM den mest lyckosamma i världen. Med 900 optioner blir dagsomsättningen nästan 2 miljoner kronor.

Framgångarna har gjort att man också utomlands intresserat sig för OM.

— Fackpressen i bland annat USA har rapporterat om oss och tack vare det är vi nu ett av de två företag som tävlar om at 16/1985 FÖRU få sätta upp optionsbörsen i Zörich, konstaterar Stenhammar.

Det är frågan om ett färdigt paket som innebär en affär på uppskattningsvis 10 miljoner kronor. Meningen är att den schweiziska optionsbörsen skall starta i början av juni nästa år.

Alla arbetar

I den dagliga optionshandeln kan OM:s roll förefalla liten. Men den är desto mera betydelsefull. Den huvudsakliga uppgiften är att sammanföra säljare och köpare av optioner. OM köper av säljaren och säljer åt köparen.

Optionernas underliggande aktiebrev blir aldrig hanterade av optionsmäklarna. De måste deponeras hos den bank eller fondkommissionär som är ansluten till systemet för optionshandeln. Idag är 25 av landets 30 fondkommissionärer anslutna. Dessa fungerar också som market makers.

På frågan om hur många som arbetar på OM svarar Olof Stenhammar humoristiskt — Vi har nio anställda och alla arbetar.

Och det måste de verkligen göra, Enligt Stenhammar är nämligen besättningen i förhållande till omsättningen den minsta på de befintliga optionsbörserna.

De huvudsakliga arbetsredskapen är datorerna och telefonerna. Datorerna sköter det mesta och det gör att optionsbörsen är en påfallande tyst marknadsplats, med tanke på antalet affärer och de penningbelopp SOM passerar.

VD blir rik

Det är också förvånande hur mycket pengar som blir kvar hos OM. För varje optionstransaktion på mindre än 50 000 kronor betalar kunden 4 procent i courtage och för större transaktioner 3,5 procent. Av detta får OM hälften och fondkommissionären den andra hälften. Ytterligare debiterar OM en clearingavgift om 20 kronor per option.

De här — som det tycks — ynkliga procenterna och futtiga tiorna ger under e dag med 900 sålda optioner ca 1,8 miljoner kronor i intäkter. Och det innebär en betydande potential för dividender till aktionärerna. Olof Stenhammar sticker inte heller under stol med att han tänkt förtjäna ordeniligt på verksamheten. Som motvikt strävar han till att inom ett år kunna erbjuda världens billigaste transaktionskostnader.

Utbildningen central

Stenhammar betonar att OM i sin marknadsföring riktar sig till samtliga kategorier av aktieplacerare.

— ÖOptionerna är också den lille mannens instrument, eftersom han med ganska små medel kan göra aktieaffärer, säger han.

Hittills har det emellertid mest varit institutioner och sofistikerade större investerare som handlat med optioner.

— Det är, förklarar Stenhammar, ganska naturligt eftersom dessa först nåtts av budskapet. Nu måste vi utbilda bankfolket för att informationen skall nå ner till hela organisationen.

Därför är utbildningen just nu en mycket central del av OM:s verksamhet. Den får företaget stå för eftersom det är fråga om en privat optionsbörs. | samråd med en konsultbyrå har OM tagit fram kurser som riktar sig till olika målgrupper. Det gäller bankfolk, privatplacerare, mäklare, market makers och back office-folk. På programmet finns inbokat 17 seminarier före nyår. Under samma tid är Olof Stenhammar dessutom bokad för 25 föredrag om optionsmarknaden.

Våldsam ökning väntas

Den svenska optionsmarknaden befinner sig nu i ett expansionsskede. Enligt Stenhammar fanns det aldrig en chans att från starten bygga ut verksamheten till den omfattning man tänkt si — Den stora efterfrågan på optioner gav helt enkelt för mycket jobb, förklarar han.

Därför handlar OM tills vidare endast med köpoptioner i sex börsbolag. Men i da Telefoner och datorer är de viktigaste arbetsredskapen på optionsbörsen. Några upprop ske inte, och det gör marknaden tyst.

FÖRUN 16/198 garna skall det bli möjligt att utfärda köpoptioner för aktier i ytterligare fyra bolag. Och om några månader planerar Stenhammar att införa säljoptioner. Dessutom skall OM introducera optioner på räntebärande statsobligationer.

Vill inte tippa

Hur mycket omsättningen kommer att stiga efter detta vill Stenhammar, hänvisande till tidigare feltippningar, inte uttala sig om. Han är dock fortsättningsvis försiktig och konstaterar att införandet av säljoptioner sannolikt något minskar intresset för köpoptioner. Tack vare nyinvesteringar i datorer om åtta miljoner kronor tror Stenhammar att han inte behöver nyanställa mera än två personer. Den totala investeringen blir då 16 miljoner kronor.

Han spår hellre längre in i framtiden och anser det fullt möjligt att dagsomsättningen om två år kan vara 4 000 optioner. Med en transaktionskostnad på tre procent (det kostar alltså sex procent att vända en option) innebär detta courtage-intäkter till branschen, inklusive OM på 120 miljoner kronor.

-— Dessutom, förklarar Stenhammar, ökar omsättningen av de underliggande aktierna. Man köper aktier och säljer optioner för att få ökad avkastning.

Man räknar med minst 30 Mkr i courtage från aktiehandeln runt optionshandeln. Totalt skulle då 4 000 optioner per dag generera 150 Mkr.

Hårda krav

Fulit utbyggd kommer optionshandeln enligt Stenhammar knappast att omfatta mera än aktierna i de 20 största börsbolagen. Det finns inte fler som lämpar sig ettersom börsbolagen måste uppfylla minst tre av följande krav; Bolaget skall ha minst 5000 aktieägare och ett eget kapital på minst 10 Mkr. Kursen skall regelbundet stå över 50 kronor och aktiens dagsomsättning bör regelbundet överstiga en miljon kronor.

— Ett av huvudskälen till kraven är att man inte skall kunna manipulera den underliggande aktiens kurs genom att köpa optioner och sedan köpa aktier för att få upp kursen, förklarar Stenhammar.

Åtminstone med de här kraven kan man konstatera att Helsingfors Fondbörs är alldeles för liten för en optionsmarknad. Likväl torde ett visst intresse för verksamheten finnas bland några av våra tondkormmissionärer.

Vilken den slutgiltiga formen för den svenska optionsmarknaden blir är inte ännu klart. Den privatägda optionsbörsen har fått motta en del kritik för detta och för att den inte kunnat uppfylla alla löften. Olof Stenhammar anser det också fullt möjligt att ägarstrukturen förändras. Då skulle eventuellt Stockholm Fondbörs och fondkommissionärer träda in.

Peter Nordling 15

Utgiven i Forum nr 1985-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."