Samordning på lång sikt mellan statsbolagen

Forum 1972-11, sida 36, 14.06.1972

Taggar: Personer: Seppo Lindblom Teman: statsbolag

Industriminster Seppo Lindblom

Samordning på lång sikt mellan statsbolage 9 Industriminister Seppo Lindblom är inte missnöjd med det sätt på vilket statsbolagen i Finland fungerar idag. Men han undrar om de inte saknar gemensam målsättning och politik. Han undrar också om inte en rationaliseringsundersökning skulle ge en hel del synpunkter på hur effektiviteten kan förbättras. Idkar eventuellt några av statsbolagen identisk verksamhet? Kan forskning, produktsortiment och dylikt samordnas i en del fall e Industriministern ställer än så länge bara frågor, men han efterlyser ett permanent organ som skulle samordna statsbolagens verksamhet.

— Själv tycker jag att ett koordinerande organ skulle vara en lösning. Det kunde bestå av t ex 2-—3 ministrar, representanter för Finlands Bank och höga tjänstemän från finans- och industriministerierna, säger minister Lindblom; idén är inte ny. .

— Till det koordinerande organets hjälp skulle inom handelsoch industriministeriet kunna grundas en speciell ”statsbolagens byrå”, bestående av tjänstemän. Byrån skulle samla in information om bolagens framtida investeringsplaner, när oc 3 var investeringarna skall ske och hur de skall finansieras. Med dessa data i bakfickan skulle byrån hjälpa det koordinerande organet att beakta de samhällspolitiska, regionala, sysselsättningspolitiska och miljöpolitiska aspekterna. I god tid. — Redan regeringsprogrammet säger att en undersökning bör göras för att se hur statsbolagens verksamhet kan utvecklas och göras mångsidigare. Det är med det för ögonen som jag går till verket och vill få fart på diskussionerna om ett permanent planeringsorgan för våra statsbolag. Industriministern vill genast säga ifrån att han inte är ute efter någon lösning lik AB Statsbolag i Sverige. — En sådan lösning passar inte hos oss, åtminstone inte så länge den politiska stabiliteten i vårt land är så svag som den är; den gör det överhuvudtaget svårt att bedriva en ekonomisk politik på lång sikt, säger minister Lindblom. Detta koordinerande organ för statsbolagen skulle alltså inte ha beslutanderätt för enskilda statsbolags del vad beträffar investeringar och utvidgningar. Det skulle snarare framstå som ett informationssamlande organ som får och tar reda på vad respektive statsbolag har för planer. Lagstiftningen anger riktlinjerna för hur våra statsbolag skall skötas, men vad ministern efterlyser är en modellösning, en policy för hur statsbolagens investeringar skall handläggas, hur misstag skall undvikas. — Felet hos oss är, som jag nämnde, att vår politik är så labil att en verkligt långsiktig ekonomisk planering är nästan omöjlig. Här sitter jag som industriminister och har vissa idéer och planer som jag vill föra i hamn. Samtidigt vet jag Forts. på sid. 38

Forum 11/72

Utgiven i Forum nr 1972-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."