Utgiven i Forum nr 1981-11

Science fiction? Nej - Service i ett kärnkraftverk!

av Björn Bärnheim Forum 1981-11, sida 20-21, 17.06.1981

Taggar: Teman: kärnkraftverk

Service i ett kärnkraftverk!

I en processanläggning görs årligen en grundlig serviceoch underhållsöversyn, s k revisionsavställning, för att få en så hög tillgänglighet och driftsäkerhet som möjligt.

Ett kärnkraftverk kan i flera avseenden liknas vid e stor processanläggning. I dessa hanterar man bl a stora mängder vatten och ånga och har som mål att hålla e hög tillgänglighet för kontinuerlig leverans av elkraft till konsumenterna. Dessutom har man höga säkerhetskrav på funktionsduglighet som skall uppfyllas gentemot myndig heterna.

Ö För att få reda på vad som verkligen händer vid en revisionsavställning i ett kärnkraftverk, har vi besökt Olkiluoto strax norr om Raumo, där en månadslång översyn av TVO I. det första av de två aggregaten, inleddes i maj.

Om bakgrunden till dessa arbeten berättade DI Jaakko Toppila vid Teollisuuden Voima Oy:s driftavdelning och ansvarig för koordineringen av revisionsarbetena — Hittills har revisionsarbetena gått helt enligt de uppgjorda tidplanerna. Vi har inte upptäckt några onormala förhållanden eller slitage i system eller komponenter. Anläggningen har under det senaste driftåret, frånsett generatorproblemen, uppvisat fina driftegenskaper.

— I samband med revisionen kommer generatorrotorn att undersökas noggrant. För att genomföra den här revisionsavställningen, som är planerad till drygt fyra veckor, har vi hyrt in en hel del extrapersonal. Som mest är det nästan 500 personer extra i anläggningen.

Lång förplanering

Revisionsarbetena vid TVO I har omsorgfullt planerats i flera månader.

20

Man har gått igenom vilka arbeten som skall utföras samt när i tidplanen det kan ske. I kraftverkets underhålls- och säkerhetstekniska föreskrifter anges det vilka komponenter som skall genomgå inspektionen och;eller service.

För varje arbete har utfärdats ett sk arbetsbesked där det finns angivet vilka åtgärder som måste vidtas i anläggningen innan arbetet får påbörjas, arbetets omfattning samt återställningen av anläggningen efter slutfört arbete. Om speciella prov skall göras hänvisas till aktuell instruktion.

Av arbetsbeskedet framgår också om det råder speciella säkerhetskrav ur strålningssynpunkt. I sådana fall skrivs ett separat strålskyddsarbetsbesked, vilket ingår som bilaga till arbetsbeskedet.

Totalt har runt 2500 arbetsbesked utfärdats för årets revision. Bland annat skall 276 ventiler inspekteras och kontrolleras.

Innan ett arbete får påbörjas i anläggningen skall ett speciellt inrättat arbetsbeskedskontor ge centrala kontrollrummet (CK), varifrån driften normalt sköts. arbetsbeskedet med uppmaning om att vidta erforderliga åtgärder i stationen så att specificerat arbete ka utföras. Detta sker vanligen dagen före arbetet är planerat att utföras. Under kvällen och natten klarställer CKpersonalen enligt uppgifterna på arbetsbeskedet. När detta är åtgärdat, kvitterar CK arbetsbeskedet och återlämnar det till arbetsbeskedskontoret.

Den som har fått i uppdrag att utföra arbetet kan nu kvittera ut arbetsbeskedet. Samtidigt kvitterar han också ut nyckeln till det utrymme i anläggningen där arbetet skall bedrivas, om det är i ett av stationens många låsta utrymmen.

En kopia av arbetsbeskedet arkiveras i en särskild pärm, ”Pågående arbeten”, hos arbetsbeskedskontoret. På detta sätt har de en total överblick över vilka arbeten som pågår i hela anläggningen.

Efter slutfört arbete får en ansvarig arbetsledare kvittera arbetsbeskedet som sedan återlämnas till arbetsbeskedskontoret. CK får sedan återställa anläggningen till normalt driftläge. Om speciella funktionsprov erfordras utförs dessa av CK. Först när detta är slutfört har arbetet avslutats.

Kontinuerligt följs arbetena upp och rapporteras vid dagliga uppföljningsmöten. Samtidigt prickas de av på speciella tidplaner. De senare finns åskådligt uppsatta på en vägg i ett speciellt tidplaneringsrum.

Arbetsrestriktioner

För att arbeta i utrymmen i kärnkraftverket där komponenter och system är anslutna till den nukleära delen av anläggningen eller där renhetskraven är höga måste man passera den sk ”skogränsen”. Det innebär att man får klä av sig helt sånär som på de egna underkläderna samt skorna. Därefter får

FÖRUM 11/81

Tvåspråkiga skyltar ger anvisningar om vilka restriktioner som gäller.

man ta på sig skoöverdrag, skyddsoverall samt skyddshjälm.

Varje person skall förutom identitetskortet också vara försedd med en dosimeter som registrerar den eventuella strålning personen utsätts för i situationen. I särskilda fall övervakas arbetet av en speciell strålskyddsövervakare med indikerande mätutrustning.

Vid arbeten i miljöer där radioaktivt stoff eller ”smittade” komponenter finns har man speciella arbetsskyddsföreskrifter. Där får man passera en ny ”skogräns” med extra skoskydd och handskar. I vissa fall får man också dra på sig en extra skyddsoverall med huva, extra handskar samt friluftsmask. De personerna är då helt ”inkapslade” och ser ut som om de är med om ett science fiction-äventyr.

Under revisionsavställningen, liksom då kraftverket är i drift, har man kontinuerlig strålningsövervakning. Strålskyddsövervakare med «bärbara mätutrustningar rör sig ständigt runt om i anläggningen för att spåra eventuella strålningskällor.

Efter avslutad vistelse ute i anläggningen får samtliga personer och material passera en ”strålskyddsgräns” där man mäter att inga bestrålade aktiva delar eller partiklar förs ut på okontrollerat område. Denna mätutrustning är så känsligt inställd så den ”stoppar” en person som helt nyligen genomgått en större röntgenundersökning!

I kraftverket finns ett eget tvätteri som varje vecka tvättar ett hundratal overaller och några tusen skoskydd.

Under en arbetsdag passerar man alltså ”skogränsen” flera gånger då man skall äta eller utföra annat ärende på ”okontrollerat” område.

Hittills har ingen person behövt avstängas från arbete i anläggningen på Olkiluoto på grund av att han har erhållit en för hög stråldos. Enligt myndigheterna är det tillåtna värdet fär en årsdos 5000

FORUM 11/81

Strålskyddsövervakning med bärbara mätutrustniningar utförs kontinuerligt under revisions avställningen.

millirem. Dock får man inte under ett kvartal överskrida 2500 millirem. I denna övervakning deltar också representanter från myndigheterna som övervakar arbetena på kärnkraftverket, såväl under revisionen som under normal drift.

Omätbara utsläpp

Att kraftverket på Olkiluoto har fungerat säkerhetsmässigt bra bestyrks av myndigheternas beräkning av det radioaktiva utsläppet under den första driftperioden omfattande ett och ett halvt år.

Med beräkningsförutsättningen att det bor 600 009 personer inom en radie av 115 kilometer från Olkiluoto, är den normala bakgrundsstrålningen i naturen cirka 135 000 manrem. Den radioaktiva strålningen som denna befolkning utsätts för under samma tisperiod hos läkare oc ie

I ett Att arbeta i ett kärnkraftverk låter för många som mycket farligt och riskfyllt. Somliga tror till och med att personalen är självlysande p g a den ”radioaktiva” miljön de arbetar i. Vad denna uppfattning grundar sig på får man aldrig reda på, det bara är så enligt många.

Ö Säkert har debatten om kärnkraftens vara eller icke vara samt folks stora osäkerhet sått sina frön. En bidragande faktor är också den på ett tidigt stadium felaktiga sammankopplingen mella atombomb och atomkraft (= kärnkraft).

Han jobbar hellre ärnkraftverk tandläkare beräknas till 45 000 manrem. De uppmätta och registrerade utsläppen från Olkiluoto under denna perioden är med samma förutsättningar beräknad till 0.017 manrem! Det är så litet utsläpp att man inte kan uppmäta någon förändring i omgivningarna vilket tyder på att utsläppsproblemet klarats av mer än tillfredsställande.

TVO I, som har levererats ”nyckelfär digt” av svenska ASEA-ATOM, togs kommersiell drift i oktober 1979. Seda kraftverket första gågen anslöts till dv . finska elnätet har det producerat on kring tio miljarder kilowattimmar.

Under 1980 producerade kraftverk: på Olkiluoto elkraft till ett värde 8 motsvarande 640 Mmk. TVO I svarac för drygt 78 procent av den levereraa. elkraften då TVO II var under provdrift.

Björn Bärnheim

Hur är det då att verkligen arbeta i ett kärnkraftverk och hur känner sig personalen?

Chefen för driftsektionen vid TVO:s kärnkraftverk på Olkiluoto, DF Ilkka Sandell som under sig har han den skiftgående driftpersonalen som dygnet runt ”kör” kraftverket, tar oss direkt ur alla villfarelser — Jag arbetar många gånger hellre på ett kärnkraftverk än på ett konventionellt kol- eller oljeeldat kraftverk. Jag har själv arbetat tidigare som driftingenjör på båda typerna och kan av egen erfarenhet göra en direkt jämförelse. Detta är betydligt bättre och jag vill inte byta tillbaka (Forlsäker på sid 31 21

Utgiven i Forum nr 1981-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."