Se upp män, här kommer kvinnorna

av Björn Sundell Forum 1982-20, sida 09-12, 15.12.1982

Taggar: Personer: Pertti Pakarinen

Stressdoktorn Pertti Pakarinen

Se upp män, här kommer kvinnorna

Lider Du av kronisk tidsbrist? Om så är fallet hör Du kanske till den människotypen som stressdoktorn Pertti Pakarinen kallar för A-typen som rusar fram genom livet för att nå toppen innan hjärtinfarkten överraskar honom.

Människan som förlorar allt utom tid är inte ovanlig inom näringslivet. Hittills har dessa A-typer närmast varit män. - Morgondagens A-typ är en kvinna, säger Pakarinen. Ingenstans i hela världen är kvinnorna på väg mot toppen med samma fart som i Finland.

Problem leder det här till, såväl för männen som för kvinnorna.

e — Det har sagts att en kvinna måste vara tre gånger bättre än den bästa manliga konkurrenten för att nå uppåt på karriärstegen.

Och uppåt vill mången kvinna i dagens Finland. Eftersom = tillväxten avtagit och konkurrensen över huvudtaget blivit hårdare på alla områden, blir kraven allt hårdare på dem som vill komma framåt. Platserna i solen ökar inte. Däremot ökar aspiranterna.

Med.lic. Pertti Pakarinen förkastar den tes som vissa kvinnosaksförespråkare så gärna omhuldar; den att världen skulle bli mjukare när kvinnorna kommer med i beslutsprocessen.

De kvinnor som besöker hans mottagning omkullkastar påståendet. Kvinnor med siktet inställt på framgång kännetecknas i allt högre grad av samma egenskaper som sina manliga kollegor och det enda som händer är att de framåtsträvandes antal ökar.

Forum 20/82

A-typen jagar framgångar

När doktor Pertti Pakarinen kom ut med sin bok Päreenpolttajat för ett år sedan baserade han den på en amerikansk undersökning av Friedman och Rosenman om personer som löpte risken att drabbas av hjärtinfarkt. Friedman & Co kartlagde de egenskaper som kännetecknade offren för hjärtinfarkter och försökte därefter skapa en intervjumetod genom vilken man i god tid kunde ta reda på om en individ befann sig i riskzonen eller inte. Detta gjordes för att man i tid skulle kunna förmå människor att ändra på sin livsstil.

De två forskarna indelade inter vjuobjekten i två huvudgrupper, den stressade Å-typen som klart befann sig i riskzonen och den sävliga B-typen som kunde räkna med att nå pensionsåldern.

Pakarinen anpassade de amerikanska rönen till finska förhålanden när han tog emot patienter och när han skrev sin bok. En stor del av patienterna är verksamma inom näringslivet och slutsatserna om de förändringar som håller på att ske i samhället beskriver han med glimten i ögat samtidigt som han är uppriktigt oroad över utvecklingen.

Vi slår oss ner i Pertti Pakarinens kök där två kolsvarta labradorhundar gör sitt bästa för att avleda vår uppmärksamhet från ämnet stress.

— Affärsvärlden är en magnet. Den drar till sig alla dem som söker utmaningar, unga AÅr-typer som är villiga att offra mycket av sig själva, är effektiva och fördomsfria. Den som beslutar sig för att lyckas, han gör det ofta också och blir belönad för sin insats. Utan dessa A-typer skulle västvärlden inte ha nått den levnadsstandard vi har i dag.

— Men A-typerna kan bli farliga för sig själva och sin omvärld om de inte stannar upp i tid.

Almanackan fylls alltmer…

Den unga A-typen är ofta jovialisk, effektiv, har många vänner och vet vad han vill. Han har humor och mängder av energi.

Men ju längre han kommer i karriären, desto mer fylls almanackan av viktiga möten som han helt inte kan missa. Han får det allt svårare att delegera arbeten åt andra eftersom han är övertygad om att de blir bäst utförda om han själv tar hand om dem.

Han går raskt — igen idé att slösa tid på sträckan mellan möteslokaliteterna ty den tiden är ju improduktiv. I trafiken kör han raskt och svär över dem som inte inser att det finns viktigare saker än hastighetsbegränsningar. När det blir rött ljus tar han kanske fram mötesprotokollen för att ännu en sista gång rafsa ner några anteckningar.

Snart börjar han närma sig det utpräglade A-typsstadiet. Almanackan är redan så full att den inte beaktar att det tar tid att förflytta sig från en plats till en annan, utan han blir den som kommer sist till mötena och som först lämnar dem för att ens aningen försenad hinna till nästa sammanträffande.

Han befinner sig nu i medelåldern, A-typen. Längre har han inte så mycket humor som förr, han talar snabbt och blir irriterad när någon pratar alltför långsamt med honom. Framför allt blir han irriterad på B-typens människor som tar saker lugnt och med ro. Talar de långsamt avbryter han dem och försöker kanske själv fortsätta på den mening de börjat för att spara lite dyrbar tid. Eller så svävar A-typen 10

Vem är en A-typ?

Indelningen av människor i A- och B-typer är mycket grov, och den används närmast för att åskådliggöra skillnaden mellan två diametralt motsatta sätt att förhålla sig till livet. A-typen är den som alltid har bråttom, människan som förlorar allt utom tid. Almanackan tenderar att fyllas flera veckor i förväg och A-typen blir otålig när andra pratar alltför långsamt med honom. B-typen å andra sidan tar saker och ting med ro, är mindre effektiv och har förmågan att njuta av nuet.

FORUM kände några ledande personer på pulsen och frågade dem hur den ovannämnda klassificeringen passar in på dem.

tankar redan i andra sfärer samtidigt som han inflickar några ”ja’, ”visst’ och “hmm’ för att verka uppmärksam.

— För att kunna slappna av behöver den utpräglade A-typen ofta en drink eller två, säger Pakarinen. Han är ingen alkoholist, men de två groggarna på kvällskvisten gör honom lugnare och rofylldare. Den fördomsfrihet som karaktäriserade honom som ung har flagat av, och det blir allt svårare för honom att tåla motargument.

Slutligen drabbas han av en kronisk känsla av tidsbrist. Det finns så mycket han borde hinna med och som han tror att andra tycker att han måste utföra. Med tiden blir han också besvärlig för familjen eftersom han inte kan kasta av sig sitt effektiva jag hemma. Han är ju van att vara den som vet hur saker och ting skall skötas och därför vill han helst inte bli motsagd hemma heller.

— A-typen får heller inte många nya vänner. Bekanta har han nog, men vännerna bar svårt att tas med honom. År de B-typer får han dem lätt att känna sig underlägsna och är de A-typer blir det kollision mellan två starka viljor.

— För att hjälpa utpräglade A-typer

Ar Ni en A-typ — Inte är jag någon helt typisk A-typ. Jag är inte otålig eller stressad av att almanackan är fylld, men jag blir nog irriterad när människor sölar och har svårt att komma till saken. Jag trivs med att ha mycket att göra och det får gärna dyka upp lite oväntade saker som måste utföras. En liten kris då och då sätter fart på mig, och det är helt bra. Motgångar kan jag ta med ro, men förlora vill jag inte. Det gäller att utföra uppgifter så bra som möjligt.

Är morgondagens Å-typ en kvinna — Det där låter lite överdrivet. Visst blir det större balans mellan könen i framtiden. Fler kvinnor når högre poster och eftersom posternas antal inte ökar, måste vissa män ge efter. Det är helt positivt att vi når större balans. Men det är svårt att säga om dessa kvinnor verkligen blir utpräglade A-typer.

År Ni en A-typ — Jag har förvandlats. Tidigare var jag kanske en A-typ, men livsfilosofin har förändrats. Nu känner jag inte längre att jag alltid har bråttom. När jag träffar människor försöker jag uppträda så att de märker att jag har tid för dem. Det är viktigt att skapa en sådan atmosfär.

Det som fick mig att ändra min livsinställning var en allvarlig sjukdom för sex år sedan. Den tvingade mig att tänka om och värdera saker och ting på ett nytt sätt. Därför lider jag inte längre av en kronisk känsla av tidsbrist.

Känner Ni er lyckligare som människa sedan Ni lämnade A-typen bakom Er — Mycket lyckligare!

Suger näringslivet till sig utpräglade A-typer — Ja, människor förleds att tro att arbetet är det enda absolut viktiga. Då hamnar familj och vänner i skymundan. Det är detta fenomen som skapar stress.

Forum 20/8 innan det är för sent försöker jag få dem att lära känna sig själva, att upptäcka sina egna motiv och att förstå hur andra människor reagerar på deras framfart. Dessutom vill jag att de skall upptäcka hur mycket de missar i livet genom att ständigt rusa framåt. B-typens människa hinner njuta av livet, koppla av, ta motgångar med ro och uppleva de små glädjeämnena.

Kvinnor på frammarsch

Traditionellt är A-typen en man, men situationen förändras snabbt. Morgondagens A-typ är en kvinna.

— Här i Finland har vi kommit längst i världen, längre än USA eller Sverige. Samma magnet som drog till sig unga framåtsträvande män, drar nu till sig kvinnorna.

— Vi behöver bara se på statistiken, konstaterar Pakarinen. Sextio procent av eleverna i gymnasierna är flickor. I högskolor och universitet har kvinnornas antal snabbt ökat. Av dem som studerar medicin och juridik är sextio procent flickor. Änsålänge är bara 30 procent av läkarna kvinnor, i framtide långt flera. I handelshögskolorna blir kvinnorna allt fler. Farmaceuterna utgör en helt kvinnodominerad sektor.

— Dessa kvinnliga studeranden kommer inte att nöja sig med att stanna hemma för att passa upp männen. Om kvinnor måste vara tre gånger effektivare än männen för att nå högre befattningar, så kommer många att försöka bli det. Morgondagens samhälle kommer därmed att vara långt mer kvinnodominerat än dagens. Och kvinnorna blir aggressivare i ett allt tidigare skede. På min mottagning kan jag se att A-typens kvinnor alltmer påminner om A-typens män.

Arbetet och karriären formar människan. Alla tävlar på maktens villkor, såväl kvinnor som män.

— Endast en förändring av normerna inom samhället kan åstadkomma en förändring inom beslutsfattandet, ett mjukare samhälle. En omfördelning vad könen beträffar gör det inte.

När nu karriärsugna män får pe vika för minst lika karriärsugna kvinnor, hur kommer det här att påverka relationerna mellan män och kvinnor i samhället — Det finns ingen möjlighet att sätt under veckoslut och semestrar. Under

Kanslichef Bror Wahlroos, Handelsoch industriministerie Är Ni en A-typ — För tre, fyra år sedan var jag det, men inte nu längre. Numera ser jag till att jag varje dag har en eller en och en halv timme till mitt eget förfogande.

Vad fick Er att sadla om — Orsakerna var helt personliga, bland annat en sjukdom som påverkade mig.

Går utvecklingen i den riktningen att kvinnorna utgör morgondagens A-typer — Om tio, tjugo år, kanske. I den riktningen går utvecklingen. Negativt är det att kvinnan blir en Å-typ, positivt är det däremot att flera kvinnor når höga poster.

vD Jaakko Ihamuotila, Nest Är Ni en A-typ — Jag tycker inte riktigt om indelningen av människor i två grupper, det blir så stereotypt. Så mycket kan man säga, att i företagsvärlden lyckas man inte om man är Å-typens motsats. Man måste vara effektiv och resultatinriktad för att företaget skall klara sig i konkurrensen. Detta ställer stora krav på människorna och de borde vara stolta över ansvaret och kraven.

HarNinågongång märkt att Nihar på tok för mycket att göra och borde dämpa takten en aning — Många gånger har jag märkt att jag har för många uppgifter, men inte saktar jag farten. I stället gäller det att lämna några uppdrag och sköta effektivare det som blir kvar. Inte har jag råd att sakta av. Men inte behöver man vara nervös eller stressad för att vara effektiv.

Hur kopplar en effektiv människa av — Det finns inga generella regler. Var och en har rätt till fritid åtminstone

Forum 20/8 veckan blir det inte riktigt av. Under ledigheterna måste man ha tillräckligt intressanta och krävande hobbies. Inte kan man bara ta det lugnt och göra ingenting, då går tankarna lätt tillbaka till jobbet. Familjen är bäst — i familjelivet får man så många nya intryck och idéer att man kan lämna tankarna på jobbet.

Männen har talat. Om någon känner sig förfördelad, irriterad, förbannad eller provocerad, är det bara att fatta pennan och skriva ner några rader till Forum. Ordet är fritt!

Björn Sundel stopp för kvinnornas anstormning. Männen måste förändras. Flera män måste ta skeden i vacker hand och acceptera att hamna på andra plats, både i affärslivet och inom äktenskapet.

Karriären eller äktenskapet?

Labradorhunden Mussu pockar på uppmärksamhet. Den har fått ärva ett par byxor som tvättmaskinen farit illa fram med.

— Såja, Mussu, lugna ner dig, manar Pertti Pakarinen, men hunden ger sig inte. Den springer av och an mellan läkaren och journalisten. Ibland ginar den under köksbordet som skiljer dem åt.

— Inom äktenskapet syns förändringarna tydligast. Två utpräglade Atyper, två hövdingar, kan inte bo under samma tak, förutsatt att äktenskapet inte fungerar som något slags vänskapsförhållande där parterna träffar varandra någongång då båda råkar ha tid att vara hemma. I sådana äktenskap är barnen mest till besvär. Två människor kan inte sköta om var sin karriär och barn samtidigt.

— Allt flera kvinnor väljer karriären framom äktenskapet. Eller så kan kvinnan välja en man med lägre utbildning som åtminstone i viss mån får finna sig i att hamna i underläge.

Stressdoktorn Pertti Pakarinen talar främst om yngre människor, om dem som är på väg uppåt. De äldre som redan nått toppen representerar en annan generation inom vilken kvinnans frigörelse inte är lika utpräglad. Det är den unga generationen som konfronteras med den nya rollfördelningen.

Hur skall då mannen bemästra situationen om han gift sig med en kvinna som snabbt utvecklas enligt Å-typens kännetecken — Situationen är svår för männen. Det finns inte positiva modeller att gå efter ännu. Alla de gamla uttrycken om mannen som familjens överhuvud och skämten om toffelhjältarna gör det svårt för mannen att axla rollen som den kompromissande parten, den som ger efter och som är ödmjuk.

— Till att börja med måste också männen inse att strävan uppåt inte betyder allt. Den som utvecklas i riktning mot B-typen lär sig uppskatta små positiva händelser. Han lär sig njuta av livet utan att njutningen nödvändigtvis härrör sig från att man uppnår ett stort mål. B-människan har tid för medmänniskor och sina hobbies. Han eller hon behöver inte alltid känna sig stressad och framför allt: Hon (han 1 kan acceptera att någon är framgångsrikare. B-typen förmår kompensera andras framgångar på något annat sätt.

Ingen tudelnin började uppleva honom som trög, tråkig och alltför undfallande.

Trots att hon för sin egen del övergett de gamla kvinnoidealen, kunde hon inte koppla loss från den gamla bilden av idealmannen.

Jag försökte övertyga henne om

Går det då inte för karriärmannen att vara effektiv på jobbet men att leva som B-typ hemma — Sällan lyckas detta. Människan kan inte byta personlighet på ett ögonblick och sedan, när så behövs, byta tillbaka igen.

— I vissa fall kan två A-typer komma överens genom att acceptera något slags arbetsfördelning. Den ena är suverän på ett område, den andra på ett annat. Båda parterna visar varandra att de accepterar motpartens suveränitet. Parterna finner de områden där de kan ge vika utan att förlora ansiktet eller sin stolthet.

— När rollerna förändras gäller det för båda parter att känna sig själva och varandra tillräckligt bra. Det behövs en hel del empati; förmågan att försätta sig i en annan människas situation.

— I allmänhet känner männen sig själva sämre än kvinnorna. Och kvinnor brukar ha en större empatisk förmåga. Tyvärr börjar A-typens kvinna uppvisa samma brist på empati som mannen, och det bådar inte gott.

Förmågan att sätta sig i en annan människas situation hjälper människor att undvika konfrontationer eller att klara upp dem, såväl i samhället som helhet som i äktenskapet.

— Traditionellt har kvinnan haft den här rollen i äktenskapet. Mannen har nu mycket att lära sig.

Labradorhunden Mussu har lagt sig tillrätta under bordet och försöker inte längre delta i diskussionen. Sist och slutligen berör förändringarna inte henne. Hundlivet genomgår inte samma omställningar.

— Också kvinnan — om hon är en utpräglad A-typ — måste inse att hon inte kan ställa vilka krav på mannen som helst. Han kan inte vara både stor, stark och trygg samtidigt som han är kompromissvillig.

— Jag kan ge ett exempel som är ganska typiskt. En kvinna kom till min mottagning utstrålande all den effektivitet och framåtanda som är kännetecknande för A-typen. Äktenskapet var inte problemfritt. Det visade sig att mannen i hög grad hade förändrats från en A-typ till en B-typ. Han var snäll, gav ofta med sig och anpassade sig till hennes dominans, kanske för att äktenskapet skulle bålla.

— I grund och botten kunde kvinnan trots allt inte acceptera mannens förändring. Han hade blivit långsammare i sina rörelser, fridfullare. Ho att hon inte kunde få både ock. Två A-typer passar inte ihop och den ena måste ge efter. Den som förvandlas till en B-typ genomgår en grundläggande personlighetsförändring. En kvinna som i grund och botten föraktar sin man för att han genomgått den här förändringen retar upp honom. Hans gamla jag kanske dyker upp på nytt när han blir tillräckligt frustrerad och i värsta fall kan han reagera våldsamt.

Krossad stolthe — Ibland får jag besök av män som är deprimerade därför att de känner att de blivit alltför undfallande, Då försöker jag få dem att inse att de inte förlorar sitt människovärde trots förändringen. En av mina patienter var en byggmästare som gifte sig med en kvinna som var på god väg att bli en A-typ. Hon hade det ekonomiskt väl förspänt och all egendom var egentligen hennes. Han flyttade alltså in i ett hem som var hennes, hon var den som bestämde var skåpet skulle stå och han började småningom tycka att han inte längre kunde bestämma över någonting. Han kände sin manlighet krossad och umgicks rent av med tanken på självmord.

— Tillsammans lyckades vi finna saker han fortfarande kunde göra tackvare sin yrkeskunskap, även om hustrun fortfor att vara brödvinnaren i familjen.

— Det finns givetvis inga allmängiltiga lösningar, utan det viktiga är att B-typens människa lär sig respektera sig själv och att hon blir respekterad av andra som den hon är. I såfall kan denna B-typ vara betydligt lyckligare än Å-typen som lider av kronisk tidsbrist.

Säger Pertti Pakarinen som själv hörde till A-typen ännu för några år sedan, men som nu har sadlat om.

— Om vi män inte förändras, så må djävulen ta oss, säger han och skrattar.

Hunden Mussu dyker fram från sitt gömställe under köksbordet och vill leka med husse som redan unnat alltför mycken uppmärksamhet åt sin besökare.

— Pojkar, säger Pakarinen, växeln har legat i banken tillräckligt länge nu. Snart förefaller den till betalning och vi har inte särskilt lång nådatid längre.

Björn Sundell

Forum 20/82

Utgiven i Forum nr 1982-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."