Utgiven i Forum nr 1982-20

Varför kassettskatt?

av Håkan Nylund Forum 1982-20, sida 05, 15.12.1982

Taggar: Teman: skatter

ledaren

Varför kassettskatt?

UNDERSKOTTET I STATSKASSAN har redan under flere år varit ett oroväckande faktum. Det är därför varken förvånande eller klandervärt att finansministeriet grubblar på nya sätt att skaffa inkomster skattevägen.

Det senaste resultatet av denna planering, en accis på oinspelade ljudoch bildkassetter, som föreslås av en arbetsgrupp från ministeriet, väcker däremot både förvåning och mothugg.

Frågan om att belägga oinspelade kassetter med en skatt eller specialavgift har under en längre tid diskuterats i många länder, inklusive vårt eget. Utgångspunkten har emellertid då varit upphovsrättslig, dvs gällt problemet hur man kan ersätta de ursprungliga producenterna av ljud och bild för de förluster de lider då deras verk kopieras. Problemet har varit speciellt brännande när det gäller musik, där delande försäljningssiffror för originalinspelningar gett tydligt besked om en omfattande kopiering.

Trots att man på sina håll föreslagit att kopieringen skall omöjliggöras eller försvåras antingen på teknisk väg eller med höga priser på oinspelade kassetter, har diskussionen främst fört fram tanken på en avgift på kassetter, som via de upphovsrättsliga organisationer na kunde används att ersätta originalproducenterna för de förluster de lider. En sådan avgift måste anses som både motiverad och rimlig. Efter segslitna förhandlingar har ju ett liknande problem för det tryckta ordet, ljuskopieringen av böcker och tidningar, fått en rimlig lösning.

Det färska förslaget från finansministeriet om en kasettskatt utgår emellertid inte alls från de upphovsrättsliga problemen utan från fiskala grunder, dvs att skaffa pengar till statskassan. Några särskilt välgrundade skäl till att beskatta just kassetterna framför arbetsgruppen inte, utan hänvisar allmänt till strävandena att förskjuta tyngdpunkten i beskattningen till konsumtionen i allmänhet och den mindre nödvändiga konsumtionen i synnerhet. Även om det finns en grund för sådana strävanden kan man fråga sig varför just kassetterna valts ut bland den konsumtion som anses mindre nödvändig. Med litet skapande fantasi tycker man att arbetsgruppen kunde ha hittat på betydligt mer lockande och inbringande beskattningsobjekt.

Förslaget till kassettskatt måste avvisas framförallt för att det hotar strävan Forum 20/8 dena att nå en tillfredsställande lösning på kopieringens upphovsrättsliga problem. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till dessa, utan hänvisar till de två kommittéer som utrett dessa frågor. Varför inte vänta på att man utgående från detta arbete kommer med ett välunderbyggt förslag innan man inför accisen?

Om man som i detta fall går bakvänt till väga och kanaliserar en del av de influtna medlen till kulturändamäl blir följden att pengarna försvinner till i sig behjärtansvärda ändamål. Men de går inte till dem de egentligen tillkommer, originalproducenterna av det kopierade materialet.

Om staten anser det nödvändigt att reparera kassan genom beskattning av överflödskonsumtion bör det ske mer grundligt och “välgenomtänkt än via slumpmässiga punktskatter. Detta är nödvändigt både för att intäkterna skall ha någon betydelse och för att rimlighets- och anständighetskrav skall uppfyllas. En gradering av omsättningsskatten kunde vara ett sätt, men detta har hittills ansetts omöjligt att genomföra i praktiken. Kanske möjligheterna blir större när obalansen i statshushållningen förvåras.

Håkan Nylund

Utgiven i Forum nr 1982-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."