Senioritet är inte analogt med senilitet

av Christian Schönberg Forum 1993-04, sida 33-34, 25.03.1993

Taggar: Personer: Carl-Magnus Westermarck

Människan, den anställda, medarbetaren, vad man nu vill kalla fenomenet, är den enda verkliga, aktiva resursen i varje verksamhet, anser Carl-Magnus Westermarck egrepp som arbets- och livser farenhet har igen dykt upp so beaktansvärda meriter, åtminstone bland professionella rekryteraTe.

— Möjligheterna har väl i sig inte förbättrats för någon här i landet medan man nog kan säga att marknadens acceptans för personer i den högre medelåldern på senaste tid blivit betydligt positivare, anser VD CarlMagnus Westermarck från Mercuri Urval. Arbetsmarknaden som sådan är ju dessvärre verkligt tuff för alla. Också unga lejon har det svårt, kanske till och med ännu svårare i dag i jämförelse med folk med acceptabel arbetserfarenhet.

Var det en utbredd ”mumifieringsrädsla” som tvingade företagsledare för ett antal år sedan att enbart anställa unga, nyutexaminerade ekonomer och ingenjörer — Nja, det var väl nog mera en fråga om ”tidens melodi”, men dels ville man ju också ge sig själv möjligheten att i ett så tidigt skede som möjligt forma den anställda i företagets kultur och arbetsuppgifter.

I dag är situationen en annan. Företagen har inte längre råd att offra tid och pengar på att skola upp sina anställda. Idag behöver man ”färdiga” mänskor som tidigare skaffat sig sakkunskap, erfarenheter och meriter från andra företag, kanske i samma bransch. Värderingarna har blivit objektivare, attityderna mera vidsynta och känslomässiga engagemang ligger inte mera i botten i anställningsproceduren. Personer med meriter har färdiga referensramar att jobba ifrån, det samma kan inte sägas om de nyutexaminerade, De unga och oerfarna har kanske heller inte alltid den lojalitets Senioritet är inte analogt med senilitet

Christian Schönberg

Det finns tecken som tyder på att chansen för arbetssökande femtioåriga gummor och gubbar att hitta nya jobb på en krympande marknad i någon mån har förbättrats. Nyutexaminerade, hungriga streberlejon har inte längre samma automatiska förkörsrätt till krävande jobb inom näringslivet som för ett tiotal år sedan.

känsla mot sina första arbetsgivare som gör att de skulle bli en tillgång på sikt.

Ännu för en tid sedan såg man tendenser att gallra ut personer ur processen enbart på grund av åldern, medan man i dag lägger alla kriterier/ relationer i samma vågskål med ett principiellt likvärde som ger också äldre personer rätten att fördomsfritt bli bedömd på lika villkor.

Viktigt bygga på kunskapsbanken

Senioritet anses inte mera vara analogt med senilitet. Visserligen kan fortfarande en hög ålder inverka menligt på möjligheten att konkurrera med yngre på arbetsmarknaden, men då handlar det nog mera om föråldrade kunskaper än den fysiska åldern. Vikten av att hålla sig å jour med utvecklingen kan alltså inte nog kraftigt betonas.

För att bibehålla konkurrensförmågan bör man vara aktiv, bygga på sina kunskaper och försöka bibehålla arbetsrytmen, manar Westermarck. Att fylla femtio är alltså absolut inte någon vattendelare i ens liv. En fysiskt kurant femtioåring är ju i sin bästa arbetsföra ålder. Han/hon har redan gjort sina misstag, har goda jämförelsegrunder och rätt lång livserfarenhet. Jag vet inte om det är undersökt, men empiriskt sett kan man säkert säga att mänskan blir en aning tröttare med åren och att energitillgången i någon mån reduceras. En ”brist” som mången gång kompenseras av en djupare visdom i stället. Men också det är j helt en individuell fråga. Vissa personer kan ju redan från födseln vara försedda med ett mindre mått av grundenergi.

Rätt man på rätt post

Det är ingen lätt sak att hitta den bästa kombinationen, ”rätt man på rätt post”. Det finns i dagens prekära läge ett överutbud av arbetssökande som alla i sin iver att hitta ett nytt jobb ”förskönar” sina meriter så långt det bara går för att komma in i något företags rullor. ”Överkvalificerade” tar ofta nog i en desperat situation vilket jobb som helst för att komma ur den onda cirkeln. Många företag gör det stora felet att man ger sökanden en något förskönad bild av marknadsläget och den ekonomiska situationen, vilket kan visa sig vara ödesdigert för samarbetet i ett senare skede.

— Det är lika viktigt för vardera parten att finna varandra och tala samma språk, redan innan ett arbetsavtal skrivs under. En överkvalificerad kan mycket snabbt drabbas av vantrivsel för att hans resurser inte kommer till sin fulla rätt. I motsatt fall märker den anställda kanske att jobbet de facto är för stort och krävande och att han därför känner sig otillräcklig för att han inte fyller måttet. I vartdera fallet ökar stressen och arbetsmotivationen minskar, med olyckliga följdverkningar i spåren. Då är det på sikt bättre som ett anställningsförhållande inte uppnås.

— Vi upplever vår roll dels som en katalysator mellan arbetsgivare oc vän 33

Senioritet…

fortsättning från sid 3 -sökande, men i lika hög grad också som en likvärdig företrädare för vardera parten i anställningsprocessen, poängterar Westermarck. I denna roll har vi alltså goda möjligheter att neutralisera subjektiva attityder. inom t.ex. åldersproblematiken, redan i initialskedet.

De här tankegångarna avviker på något sätt från den traditionella synen i vårt land. Är det fräscha skandinaviska tankegångar som nu gör intrång också hos oss — Närmast handlar det nog om en samklang med vår generella syn på frågeställningarna. En enskild faktor, om den inte är en kritisk sådan. får helt enkelt inte dominera. Helhetsbegreppet måste få vara avgörande. Kanske har denna vår syn kommit mera fram just nu när vi lever i extremt hårda tider.

Skapar dagens situation en ny folkvandring — En strukturell arbetslöshet får vi nog räkna med att dras med ännu långa tider framöver. En viss mindre hjärnflykt kan också småningom bli aktuell. Högt utbildade mänskor som inte får utlopp för sitt kunnande kom FÖ KORPIVAARA O mer givetvis att flytta ut när gränserna öppnas men i övrigt tror jag inte på någon större folkvandring från Finland. Inte heller tror jag att en större invasion från öst är att vänta. Vill man däremot se optimistiskt på tingens ordning så kunde man ju tänka sig att den lediga industrikapaciteten och den kvalificerade lediga arbetskraften i landet skulle locka internationella företag att etablera sig här för den växande östmarknaden,

Think global — act local!

Mercuri-Urval arbetar även internatinellt. Företaget har 75 verksamhetspunkter, företrädesvis inom Europa, där man bl.a. handhar konsult- och rekryteringsuppdrag i anslutning till exempelvis finländska företags etableringar på internationell botten. LJ

Toivola…

fortsättning från sid med Island finna sig vara det enda EFTAlandet utanför ESA? Och EG-länderna som inte är med i ESA är Grekland, Portugal och Luxemburg…

För att hinna klara av förhandlingsprocessen för fullt ESA-medlemskap måste beslutet tas före sommaren och avtalsrun NÄR DU UPPSKATTAR DIN

OMGIVNING, BLIR DU OCKSÅ UPPSKATTAD AV DIN OMGIVNING.

NYA CARINA WAGON.

Först i Finland med MagerMix-motor! Carina E Wagon är en familje- och företagsbil, som uppskattas av föregångare — inte minst tack vare den nya MagerMix-motorn med mager bränsleblandning.

Motorn minskar utsläppen av kolmonoxid och kväveoxider betydligt.

Carina E 1.6 GLi Wagon 155 300 mk. Leasing 3 825 mk.

Bränsleförbrukningen är so lägst endast 5,6 1/100 km!

En trygg vän på vägen. Effekten är en viktig säkerhetsfaktor. 107 hk garanterar tillräcklig acceleration vid omkörning även med fulllast.

Alla dörrar är försedda med stål dan starta — den tar cirka ett och ett halvt år.

Yrjö Toivola påpekar att Finland har långa traditioner av rymdverksamhet främst i form av markobservationer och norrskensforskning, och att vårt geografiska läge skulle ge möjlighet att lyckligt komplettera den arktiska ESA-verksamhet Norge och Sverige är engagerade i. Den arktiska infrastrukturen hör till världstoppen genom att över hälften av alla människor som idag bor norr om Polcirkeln bor i Finland. Det är en hittills illa utnyttjad potential.

ESAs industriella offset var runt 20 Mmk förra året. Fullt medlemskap beräknas öka värdet av dessa order till minsi 60 Mmk. Dessutom har dessa ESA-order ett avgjort referensvärde som kan öppna dörrar till exempelvis NASA och på internationella arenor profilera den finska industrin på ett smickrande sätt.

— På några års sikt är min uppfattning att rymdbusinessen direkt skulle generera 100 Mmk i omsättning och uppehålla ett par större och ett tiotal mindre företag i Finland och ge kanske ett parhundra nya arbetsplatser, säger Toivola.

Indirekt skulle samhällsnyttan vara långt större. Och den psykologiska boostereffekten, som inte får undervärderas.

— Vi lever inte av bröd allena. Varje utvecklad nation behöver den inspiration ärofulla och imageladdade efforter genererar. Visioner har ett värde i sig som inte kan mätas i årsberättelsesiffror. De är en viktig kraft inte minst i tider av stora nationella svårigheter. L balkar, som ger ett effektivt — skydd vid — sidokollisioner. Om Du vill kan Du också få ABS-bromsar och Airbag.

Finesser för många ändamål. De många användningsmöjligheterna

Utgiven i Forum nr 1993-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."