SITRAsoptimistiska vision: ”i gammal takt”

av Bjarne Nyman Forum 1981-18, sida 18, 18.11.1981

Taggar: Personer: CE Carlson

År 2010 har världens energiförsörjning återvunnit balansen och avsättningen för skogsindustrins produkter är god.

Den ekonomiska tillväxten fortgår — men i ett mera långsamt tempo än tidigare. Tekniken sätter sin prägel på näringarna — industri, handel, kommunikationer och byggnadsverksamhet. Man kan tillgodogöra sig tjänster och information och t o m utöva vissa yrken utan att behöva lämna hemmet. Arbetslösheten har trots allt inte kunnat undvikas, men dess karaktär och struktur har förändrats. Den stora skaran av människor över 50 år drabbas nu hårdare än de förhållandevis små årsklasserna av välut bildade unga.

Professor CE Carlson, SITRA.

Ö I SITRAs famtidsalternativ nr 1 har världen förblivit såsom tidigare — åtminstone såtillvida att den internationella arbetsfördelningen fortsättningsvis utvecklas. Industriländerna har all orsak att vara nöjda med frukterna av det internationella samarbetet. De fattiga länderna däremot är fortfarande fattiga, men kanske inte så fattiga som de skulle vara utan internationellt samarbete.

Det här betyder dock inte att allting skulle vara som förut. Höjda transportkostnader har förändrat strukturerna i världshandeln. Världen har blivit uppdelad i block och handeln inom blocken är betydligt livligare än mellan blocken. Den amerikanska kontinenten bildar ett dylikt block, Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien är andra blockbildningar.

Energiförsörjningen — inget problem

Finland idkar handel främst med Europas länder. Handelsstrukturen ha 1 kraftigt påverkats av energibehovet och dess pris. Olja importeras ungefär i den utsträckning den behövs i trafiken. Den tunga brännoljan som erhålls vid framställningen av bensin och dieselolja används främst inom industrin.

Kolet har förlorat sin roll som energiråvara för elproduktionen. Kärnkraften har däremot gått starkt framåt och kolet används numera nästan enbart för att producera fjärrvärme i södra Finland, och i viss mån i industrin.

Den gynnsamma situationen på energiförsörjningens område kommer sig av att man har kunnat lösa kärnkraftens tekniska problem på ett sätt som tillfredsställer alla.

Energiförsörjningssystemet håller också på att bli mer och mer elkraftsintensivt. Det här beror på, sägs det i rapporten, att det ser ljust ut beträffande fusionsenergin. Man antar att fusionskraftverk kan tas i bruk under 2030-talet.

Industrin drar nytta av automationen

Den tekniska utvecklingen kommer till synes som produktivitetsökningar inom nära nog alla branscher. Mekaniseringen inom jord- och skogsbruket fortsätter, och produktionen har ökat trots att arbetsstyrkan fortsättningsvis har minskat i antal. Energiinsatsen och användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel har ökat i jämförelse med dagens situation.

Automationen och mekaniseringen har påverkat produktivitetsökningen

Mekaniseringen inom lantbruket fortgår. Dagens traktorer bler ersatta med mer sofistikerade modeller.

också inom industrin. Med hjälp av automationen har man kunnat koppla ihop mekaniska arbetsskeden så, att även korta produktionsserier kan avklaras med liten arbetsstyrka. Denna utveckling har speciellt gagnat metallindustrin och textil- och konfektionsindustrin.

Den kemiska skogsindustrin och övrig kemisk industri automatiserade sina processer redan före sekelskiftet, och branschens utnyttjande av arbetskraft har sedan dess varit blygsamt.

Den nya tekniken ändrar livsformer

Elektronikens nya tillämpningar har förändrat många livsformer, vilket också televisionen gjorde på sin tid. Människorna har mindre behov än tidigare av att röra sig utanför hemmet för att erhålla tjänster eller information. En del arbeten kan t om skötas från hemmet.

Den tekniska utvecklingen präglar

FORUM 18/81

Utgiven i Forum nr 1981-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."