Utgiven i Forum nr 1981-18

Skärpt fastighetsbeskattning, lättnader för annan förmögenhet

av Håkan Nylund Forum 1981-18, sida 12-13, 18.11.1981

Taggar: Teman: beskattning

I december får majoriteten av Finlands folk ett väkommet kassatillskott. Skattemyndigheterna återbetalar nästa 2 750 miljoner mark till de beskattade, och största delen, drygt 2 230 milj mk, går till enskilda personer. 63 procen av dem får en skatteåterbäring, som i genomsnitt uppgår til 1 020 mk.

Tilläggskatt på grund av alltför låg förhandsuppbörd drabbar 30 procent av de enskilda, vilka i medeltar få betala 1 613 mk.

Skärpt fastighetsbeskattning, ättnader för annan förmögenhe Ö Trots att skattemyndigheterna vid beskattningen för år 1980 för första gången i förhandsinnehållningen beaktade avdragen för resekostnader. räntor och livförsäkringar, så åkade återbäringarna ändå med 25 procent från fjolårets nivå.

Olika naturaförmåner är en faktor som kan medföra obehagliga överraskningar i beskattningen. Det färskaste exemplet på detta kommer från Neste, som sålt bränsle till rabatterade priser till personalen.

— TI oklara fall lönar det sig alltid att begära förhandsutlåtande av skattemyndigheterna, säger överinspektör Erkki Laanterä på Skattestyrelsen. Om olika förmåner uppdagas först vid en skattegranskning och har pågått i flere år, kan det bli fråga om efterbeskattning som kumulativt kan stiga till betydande belopp.

På inkomstsidan är det just olika naturaförmåner och ”fringe benefits” som vållar de största problemen vid beskattningen både för den skattskyldige och myndigheterna. Gränsdragningen mellan sociala förmåner och förmåner som kan jämföras med lön är svår att göra och förmånerna är besvärliga att beakta i förskottsuppbörden.

– Skattestyrelsen har ännu inte fastställt de slutgiltiga beskattningsvärdena för naturaförmåner i beskattningen för innevarande år och inte heller de värden som skall tillämpas i förhandsuppbörden under år 1982, säger Laanterä. Vanligen har dock beskattningsvärdet stannat vid det som fastslagits vid förhandsuppbörden.

Skattenämnden pröva —- Man måste emellertid komma ihåg, att de lokala skattenämnderna av tradition har en ganska stor prövningsrätt när det gäller att fastställa värdet av tex bostadsförmån. Där kan nämnden me 1 sin lokalkännedom beakta hyresnivån på orten. En annan faktor kan vara bostadens läge, om den ligger i en ”fin” eller ”dålig” del av orten, påpekar Laanterä.

Skattenämnden kan också genom sin lokalkännedom påverka beskattningen av bilförmån om det finns skäl att anta, att förmånstagaren kört mer än de 1 000 km per månad privat som skattemyndigheterna räknar med. — Å andra sidan kan exempelvis onormalt långa arbetsresor vara en faktor som förklarar höga kilometertal, säger Laanterä. I sådana fall är nog en kördagbok att rekommendera. Men för att den skall vara tillförlitlig måste den skötas kontinuerligt och inte konstrueras då deklarationen fylls i.

Villor och båtar vanligare

Sommar- eller skidstugor och båtar har blivit vanligare hos företagen. De används ofta både för representation och för den högre ledningens fritidsbruk. Här gäller det också att se upp, då förmånen att få nyttja företagets villa eller båt för privatbruk beskattas enligt gängse pris, dvs de kostnader firman uppför i sin bokföring för dem, minus representationsbruket.

Här är också gränsdragningen svår att göra. — Mera anspråkslösa sommareller semesterhem, som många firmor upprätthåller för hela personalen och därtill hörande båtar faller inom ramen för normala sociala förmåner, säger Erkki Laanterä. Det är de mer exklusiva faciliteterna för enskilt bruk som det gäller att se upp med.

—- Belönings- och rekreationsresor är också skattbara, poängterar Laanterä. Normala affärsresor, studiebesök, deltagande i kongresser och mässbesök accepteras, men diffusa ”planeringsmö1en” på semesterorter i södern eller studiebesök till hotell- och restaurangsbranschen i Bangkok riskerar nog at synas närmare i sömmarna av skattmasen.

Dold löneutbetalning

Stipendier i reda pengar till personalen ser skattemyndigheterna också misstänksamt på. Ofta klassificeras de som dold löneutbetalning och beskattas. Lån från företaget åt aktionärererna bör ske till gängse ränta, som skattemyndigheterna för närvarande har fastställt till 10 procent. Den eventuella skillnaden mellan detta och den ränta som verkligen debiteras får företaget ändå betala skatt för som ränteinkomst. Låntagarenaktionären är också skattskyldig om räntan inte ryms inom ramarna för de normala ränteavdragen.

Lunch- och liknande kostförmåner utgör enligt Laanterä idag inget problem. Där har skattemyndigheterna under de senaste åren höjt beskattningsvärdet och stramat åt reglerna för de populära lunchsedlarna, trots arbetsmarknadsorganisationernas knot. Kaffe. personaloch lillajulsfester har dock skattemyndigheterna inget att invända mot, de faller också inom ramen för normala sociala förmåner.

Personatlrabatter ger problem Personalrabatter och -förmåner när det gäller företagets egna produkter utgör ett mera svårbehandlat område. Högsta förvaltningsdomstolens beslut om de rabatter på bränslen som Neste beviljat personalen har ånyo aktualiserat frågan. Nestes speciella ställning har dock gjort att få har kritiserat beslutet. Man har också frågat vad den allmänna opinionen skulle tycka om vårt andra monopolföretag i vätskebranschen, Alko, sålde sina varor till rabatterat pris åt personalen. — Som en tumregel har vi att förmånen inte räknas som personlig

FORUM 18/8 inkomst om samma rabatt beviljas åt goda kunder och varorna inte säljs under självkostnadspris, säger överinspektör Laanterä. Helt täckande är regeln förstås inte. T ex Finnair och rederierna beviljar personalen gratisresor, vilkas värde är betydande. Här har man emellertid ansett att de inte beskattas eftersom resorna inte utgör någon betydande extrakostnad för företagen. Planen flyger ändå och båtarna går enligt sina tidtabeller, och utnyttjandet av tomma platser för personalen ändrar inte kostnaderna nämvärt. Men personalförmåner av detta slag är alltid en avvägningsfråga, och i oklara fall lönar det sig även här att begära förhandsbesked av skattemyndigheterna, understyker Laanterä.

Ja till rimliga gåvor

Samma bedömningssvårigheter gäller också gåvor och presenter, som företaget ger sina anställda vid bemärkelsedagar och som tack för trogen tjänst. Huvudregeln är här att gåvan skall stå i rimlig proportion till bemärkelsedagen och mottagarens ställning. Värdet får inte vara för stort, och som tumregel nämner skattemyndigheterna här ett värde som motsvarar 1—2 veckors lön. Gåvoföremålet bör heller inte vara självvalt.

Penninggåvor och presentkort. om dessa inte avser något speciellt föremål, är däremot skattbara. Detsamma gäller också aktier i det egna företaget, en gåvoform för personalen som en del företag använt vid företagets egna bemärkelsedagar. Aktierna beskattas till gängse värde.

Enhetlig — men skärpt fastighetsskatt

Fastighetsbeskattningen har under de senaste åren skärpts, då skattemyndigheterna enligt finansministeriets direktiv strävat att komma fram till gängse värden i beskattningen och att minska skillnaderna i värderingen på olika håll i landet.

För byggnadernas del förenhetligades värderingsprinciperna = till — skatteåret 1979. Värderingsprincipen är numera återanskaffningsvärdet minus årliga åldersnedsättningar, som är 2,5 procent för träbyggnader och 2 procent för stenhus. Byggnadens storlek är det avgörande kriteriet, men källare och andra mindre användbara utrymmen beaktas vid beräkningarna.

– Under övergångsperioden = fastställdes också vissa maximala procenttak, över vilket värdeökningen inte fick stiga, berättar Erkki Laanterä. Under år 1979 var taket 14 procent och år 1980 är det 18 procent, vilket ger ett totaltak på 32 procent. Samtidigt steg byggnadskostnaderna med 25 procent, påpekar Laanterä.

Arbetet att förenhetliga beskattningsvärdena för tomter pågår ännu. Beträf FORUM 13/8 fande tomter har de lokala skattenämndernas praxis varierat kraftigt från ort till ort, varför skattestyrelsen satte igång arbetet att skapa priskartor över alla tätorter.

Det praktiska arbetet utfördes av Statens tekniska forskningscentral, som i samråd med skattebyråerna och de lokala myndigheterna från ort till ort försökt klarlägga prisnivån. Ett riktvärde har ofta varit det pris som kommunen sälje ningsbar förmögenhet minskade kraftigt under skatteåret 1980. Antalet enskilda personer som betalade förmögenhetsskatt sjönk med 46 procent till 98 000 personer och skatteintäkten med något över 38 procent till 125 miljoner mark.

Lättnader för annan förmögenhet Beskattningen av inkomst från förmögenhet har under de senaste åren

Naturaförmåner kan medföra obehagliga överraskningar i beskattningen. I oklara fall lönar det sig att begära förhandsutlåtande av skattemyndigheterna. Efterbeskattningen kan i värsta fall stiga till betydande belopp.

tomtmark för. Enligt överinspektör Laanterä har myndigheterna försökt vara försiktiga och uppgöra priskartorna enligt en nivå, som motsvarar ca 70 procent av det gängse värdet år 1980.

Förhandbesked i december 82

Instruktionerna för förenhetligandet sändes i höst till skattenämnderna för att tas i bruk skatteåret 1982, dvs i den beskattning som företas år 1983. Besked om tomternas beskattningsvärde sänds ut till tomtägarna på förhand i samband med övriga skattehandlingar, i december 82, så att korrigeringar ännu skall kunna göras,

Verkningarna av reformen skall också dämpas genom att priskartorna inte tillämpas till sin fulla nivå från början och genom instruktionen att ingen tomts beskattningsvärde får fördubblas på ett år. Förhöjningarna tex i huvudstadsregionen kommer dock att vara betydande.

Skattemyndigheterna påpekar dock att förmögenhetsbeskattningen tack vare den höjda nedre gränsen för beskatt lättats. Lättnaderna gällde tidigare enbart aktiedividenderna, men har nu utsträckts till att också omfatta räntor och hyresinkomster från bostadslägenheter, men inte kontor och lagerutrymmen. Takbeloppet är nu 1700 mk och skall nästa år höjas till 2500 mk. Avdraget gäller per person och kan alltså göras av alla familjemedlemmar.

En nyhet är också lättnaderna för ägare-företagare, som från sina inkomster kan avdra den del av sin förmögenhetsskatt, som betalats för aktierna i det egna företaget som har arbetar i, så länge det är ett affärsdrivande företag.

Mera ovanliga placeringsformer som diamanter, ädla metaller och konstsamlingar är däremot underkastade förmögenhetsskatt, understryker Erkki Laanterä på skattestyrelsen. Några siffror över hur utbredda dessa placeringsformer är har man dock inte där och man kan anta att en stor del av placeringsdiamanterna nog aldrig dyker upp på deklarationsblanketterna.

Håkan Nylund 13

Utgiven i Forum nr 1981-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."