Utgiven i Forum nr 1974-10

Skogsindustrin aktiv - skogsbruket svagt

av G. M-z Forum 1974-10, sida 29, 29.05.1974

Taggar: Teman: skogsindustrin

MIERCATOR

Skogsindustrin aktiv — skogsbruket svagt

Mercators index för den produktiva aktiviteten pekade på fortsatt aktivitet i näringslivet trots att industrivolymen ’ endast expanderar långsamt! Mercators totalindex låg i januari 5 procent över fjolårsnivån. Förhandssiffrorna för februari tyder på att denna nivå kommer att bestå ocks i februari.

Också siffrorna för det glidande kvartalet november-januari tyder på att tillväxten har stabiliserats på denna relativt gynnsamma nivå. De prognoser som har getts för innevarande år är därför kanske en aning för pessimistiska, en sak som kan få betydelse för den ekonomiska politiken.

Skogsindustri

Träindustrins produktionsvolym låg i januari-—februari 12 procent över fjolårsnivån, Det har sagts att träindustrin redan har passerat sitt produktionsmaximum för denna gång, och det är möjligen riktigt. Men någon nedgångstendens visar sig åtminstone inte ännu, Också avverkningen av sågtimmer låg i februari nära 8 procent högre än för ett år sedan.

Totalihdexens procentuella förändringar sedan motsvarande månad och kvartal föregående år. 1972 November Decembe 1973 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November Decembe tt+ttttl| titt + BONDOPRRBANBRNA ++t+t+++ +] +++ PBONNYODO2DGV MA 1974 Januar + “+ 5 Februari “+

I !) Index per arbetsdag. Kvartalsserien utgörs av glidande kvartal med förändringstalen placerade på de successiva tremånadsperiodernas respektive mittmånad.

Forum 10/74

Däremot är volymutvecklingen något svagare på papperssidan. Pappersindustrins produktionsvolym var i januari februari bara knappa 5 procent högre än för ett år sedan. Och avverkningen av pappertsved var i februari hela .16 procent mindre än för ett år sedan.

Här råder det alltså en viss knapphet på utbud. Vilket ju inte hindrar goda resultat i fråga om priser, Pappersindust januari hela 28 procent högre än för ett år sedan, Till trä- och möbelindustrins — prisstegringstakt om drygt 80 procent nådde man dock inte upp. Det är inte bara oljan som går upp i pris i rakettakt,

Beklädnads

Sämte än inom skogsindustrin är läget inom beklädnadsindustrierna. Textilproduktionens volym låg i januari-februari ett par procent under fjolårsnivån. Konfektionsindustrins produktionsvolym var 3 procent mindre än i fjol. Och inom läderindustrierna låg man omkr. 27 procent under fjolårsvolymen.

Här behövs det sannerligen nya exportmarknader i öst för att klara en expansion, förutsatt att man kan trygga råvarutillgången. Avsättningen här hemma räcker inte till. Den inhemska beklädnadshandeln låg i december 2 procent under fö Energi

Elverkens. produktionsvolym har sjunkit så som handels- och industriministeriet “önskade, I februari låg man 1 procent under . fjolårsnivån. Bränslehandeln gick dock inte tillbaka, Atminstone var bränslepartiaffärernas omsättningsvolym ännu i december drygt 50 procent större än vid samma tid föregående år.

Livsmedel

Livsmedelsindustrin hade goda tider vad produktionsvolymen beträffar. I januari—februari låg den nära 15 procent över fjolårsvolymen. Orsaken kan sökas inom jordbruksproduktionen som har en period av stark expansion. Produktionen av nötkött var i januari 26 procent större än i fjol. Fläskproduktioren : åter var 14 procent större än för ett år sedan.

rins produktionsprisindex låg i = regående års volym. Vänd! 440 440 420 420 400 400 380 380 360 360 340 340 320 320 300 300 280 280 260 260 240 240 220 220 200 200

MÅNADSINDEX PER ARBETSDAG 180 180 I “n “nn IV Vv VI vil vill IX Xx XI X 29

Utgiven i Forum nr 1974-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."