Utgiven i Forum nr 2015-10

Smartare beta

av Anders Löflund Forum 2015-10, sida 26, 26.11.2015

Anders Löflund är professor i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors.

Hedgefonder är aktiva placeringsfonde som tar både långa och korta positioner för att eftersträva marknadsneutralitet.

En vanlig aktiehedgefondstrategi är till exempel att köpa värdeaktier (bolag med låg värdering) och sälja kort tillväxtaktier (hög värdering).

Oftast eftersträvar en hedgefond god riskspridning genom att köpa och sälja ett stort antal aktier. Det stora antalet positioner eliminerar bolagsspecifik risk medan de mot satta positionerna — lång ivär- å de och kortitillväxt — elimine- « M0N rar största delen av marknads- : nov risk eftersom både värde- och & 2008 tillväxtaktier tenderar att följa " suv marknadens allmänna trend, sov

I fall värdeaktier dock på D . 2 sikt avkastar mera än tillväxtaktier förtjänar hedgefonden ett ”värdepremium” I praktiken har ett sådant värdepremium legat på ungefär samm so nivå som hela aktiemarkna- dens riskpremie — cirka 3,5-5 w procent per annum. Den stora majoriteten av investerare kan Maxstape 20008 Max harpe mad la N eller vill inte blanka som hedgefonder, utan följer till exempel värdeinvesteringsstilen i förenklad form genom att bara köpa tillväxtaktier.

Stilinvesteringar. Forskningen har visat att värde- liksom tillväxtaktier tenderar att stiga och falla tillsammans. Det tyder på att deras relativa värdeutveckling reflekterar något slag av marknadsomfattande gemensam riskkomponent. Men den här risken är inte vanlig aktiemarknadsrisk mätt med så kallat ”beta” utan någon annan dimension av systematisk risk. Man har uppdagat ett stort antal sådana potentiella nya systematiska riskfaktorer med intressanta namn såsom SMB, HML, RMW, CMA, BAB och så vidare. Praktikerna kallar dessa för ”alternativbeta”, ”smart beta” eller också ibland bara ”stilinvestering” medan forskarna talar om ”faktorrisk”. Alla menar ungefär samma sak.

Bilden visar den realiserade genomsnittliga nominella totalavkastningen på ett brett amerikanskt aktiemarknads FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR102015

Ar OM ON 403 $0R MON IAN OR HORN JON 11 index utöver den riskfria räntan (månatlig Treasury Bill-ränta) från juli 1963 till juni 2015 (röd punkt). Den riskfria placeringen har i snitt avkastat cirka 4,84 procent årligen och har i bilden placerats vid origo.

Som statistiken under bilden visar har aktieriskpremiet (Mkt-Rf) realiserats med +4.9 procent på årsnivå. Aktiemarknadens risknivå mätt med volatilitet har varit 15,4 procent per år och så kallade avkastning/risk-Sharpe-kvot 4,9/15,4= 0,318 på årsnivå. Fyra mekaniska ”smart betabeta”-strategier visas som diamanter. De har gett en genomsnittsavkastning mellan 2,7 och 3,7 procent per år med en volatilitet mellan sju och tio procent per år. De har en avkastning nära marknadsavkastningen, men bara till halva risken,

Het diskussion, Men se va vakter pa

Velstdiet Avkäe me som händer då man kombibyte råd pss nerar de fyra smart beta strason 278 öm tegierna SMB, HML, RMW, AK 278 Me sö sar nt äm CMA med ren aktieindex224 EX LMG placering: Den optimera18.48 2278 120.

de portföljens Sharpe-kvot stiger till häpnadsväckande 1,149 (linjen) som är cirka 3,5 gånger mer än marknadens kvot på 0,318.

De olika smart beta faktorerna har låg inbördes korrelation med varandra vilket minskar portföljrisken. I fall den optimala Portföljens risknivå skalades till aktiemarknadsindexets volatilitetsnivå vialån tagning hade den avkastat 17,7 procent varje år (gula punkten uppe till höger) i stället för 499 procent, med samma risktagning!

HML visar sig faktiskt här ointressant och får nollvikt, men de relaterade lönsamhets- (köp lönsamma, blanka olönsamma bolag) och investeringsfaktorerna (köp bolag sominvesterar lite, gå kort i bolag som investerar mycket) får höga vikter.

Även om många hinder återstår i att effektivt implementera smart beta strategier i praktiken är det lätt att förstå varför diskussionen om dem gått het de senaste åren, Men hur länge tar det innan smart beta investeringar blir normen istället för en kuriositet i hedgefondvärlden? m

Utgiven i Forum nr 2015-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."