Utgiven i Forum nr 2021-02

Snart kan batterierna vara viktigare än bilarna

av Patrik Harald Forum 2021-02, sida 18-19, 04.03.2021

När flera finländska batterisatsningar tills vidare bara finns på ritbordet, har Valmet Automotive arit i gång i över ett r med monterin v batteripaket vi d fabriken i Salo. Men så har företaget inte heller startat från noll. ång erfarenhet av monteringsindustri, vilket har gett oss ett försprång när det gäller att planera produktionslinjer och hitta effektiva lösningar”, säger Jyrki

Nurmi, direktör för affärsområdet EVsystems

PATRIK HARALD TEXT X I över 50 år har Valmet Automotive varit en flitigt anlitad kontraktstillverkare av personbilar, börjande med Saab och därefter bland annat Talbot, Opel, Porsche och Mercedes-Benz. Totalt har över 1,7 miljoner fordon lämnat företagets fabrik i Nystad.

I framtiden är det möjligt att det inte är bilarna som står i centrum för Valmet Automotive. När hela industrin nu i rask takt går mot elektrifiering har företaget varit snabbt att hoppa på trenden. Hösten 2019 startade Valmet Automotive sin monteringsfabrik för batterieri Nokias gamlautrymmeni Salo. Senarei år inleds batteritillverkning också ianslutning till bilfabriken i Nystad.

”Vi ser goda möjligheter för batteritillverkningen att på några års sikt bli lika stor eller ännustörre än biltillverkningenäridag” | 18 | AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 22021

I Batterifabriken i Salo byggs ut just nu med en ny produktionslinje-Samtidigenj a fördubblas antalet anställda = från cirka 200 till 400 personer iår och nästa år.

säger Jyrki Nurmi, direktör för affärsområdet EV-systems, som är företagets enhet för elektrifieringslösningar.

Itakt med ökande efterfrågan bygger man just nu ut Salofabriken med en ny produktionslinje. Samtidigt kommer personalstyrkan att fördubblas från cirka 200 till 400 anställda i år och nästa år. I dag ligger den årliga tillverkningskapaciteten på flera hundratusen batterier, men efter utbyggnaden ökar både produktionsvolymerna och produktportföljen.

Ocksåtill Nystadrekryteras cirka200 personer till batteritillverkning. Flera chefer och experter har redan anställts, och i vår börjar man söka övrig personal.

”Överlag går rekryteringen bra men inom vissa teknologiområden, såsom automation är det ont om folk i Finland”, säger Nurmi.

I slutet på produktionskedjan. Valmet Automotives batteritillverkning ligger i slutet av värdekedjan, det vill säga montering av moduler och färdiga batteripaket, som sedan levereras till biltillverkarna för att sättas in i bilarna. Salofabrikens huvudprodukt är ett 48-volts batteri för så kallade mildhybrider, bilar som har enliten elmotor till stöd för förbränningsmotorn till exempel vid acceleration. Det gör att bilens koldioxidutsläpp minskar.

Ett mål med utvidgningen av Salofabrikenär att utvidga sortimentet också till andra batterityper, såsom batterier till plugin-hybrider och till arbetsmaskiner, så kallade off highway-fordon. I framtiden kan det ock så bli aktuellt med huvudbatterier till elbilar.

Valmet Automotive har flera kundkontrakt för sin batteritillverkning, men vilka beställarna är har företaget inte offentliggjort. Det handlar dock om stora aktörer i bilbranschen.

Valmet Automotive ägs till 23 procent av kinesiska CATL, som är världens största tillverkare av battericeller. Företagen har vissa gemensamma projekt och Valmet Automotive använder i viss mån komponenter från sin kinesiska partner. Men eftersom det iregel är kunden som bestämmer vilka komponenter som ska ingå i batteripaketen kan man intevaralåsttillenbestämdleverantör. Enligt Nurmi är det fullt möjligt att i framtiden använda battericeller till exempel från en eventuell inhemsk tillverkare, om en sådan skul > VALMET AUTOMOTIV = Valmet Automotive, ursprungligen Saab-Valmet, grundades 1968 som ett = «+ samföretag mellan svenska Saab-Scania och finländska Valmet. Sedan starten har företaget tillverkat över 1,7 miljoner bilar i fabriken i Nystad.

B Detförsta tio åren gjordes enbart Saab, men senare även märken som Talboat, Opel, Lada-Samara och Porsche. Sedan 2012 har Daimler AG med Mercedes-Benz varit den största beställaren. = Under ett par år kring 2010 tillverkades plugin-hyrbriden Fisker Karma och elbilen Think city.

= Hösten 2019 inledde Valmet Automotive batteritillverkning i Salo, och islutet av 2021 startar tillverknin även i Nystad. Företaget har anläggningar för batteritestning i tyska Bad Friedrichshall och Weihenbronn.

= Valmet Automotive är i dag en av världens ledande kontraktstillverkare för fordon, och ägs av statliga Finlands Industriinvestering Tesi och investeringsföretaget Pontos Group, som vardera har drygt 38 procent av aktierna, samt den kinesiska elbils- och battericellstillverkaren CATL med 23 procent. = Koncernen sysselsätter över 4 000 personer. Rekrytering pågår.

FAILLOWOLNY LIWTY le etablera sig.

Batteripaket för personbilar är inga standardprodukter, utan skräddarsys skilt för varje bilmodell enligt beställarens önskemål. Jyrki Nurmi tror inte att vi inom överskådlig tid kommer att få se standardbatterier för personbilar, så att man i stället för att stanna och ladda bilen byter ut hela batteriet, och sedan köra vidare.

”Sådana koncept funderade man på för tio år sedan. Men så vitt jag kan se är den tanken inte aktuell nu, åtminstone inte på personbilssidan. För bussar och andra tyngre fordon kan en standardisering kanske bli verklighet snabbare.”

Enligt Nurmi är batteritillverkningen en marknad som än så länge bara håller på att öppnas i Europa.

Snart kan batterierna vara viktigare ä än bilarna

FAILLOWOLOVY LIWIVA

Bl lyrki Nurmi är direktör för affärsområdet EV-systems, där Valmet Automotives batteritillverkning ingår.

”När en ny teknologi dyker upp inom bilindustrin är det vanligt att varje tillverkare själv vill utveckla och tillverka den. Nuär alla biltillverkare i Europa i det skede att de börjar fundera på hur mycket de ska göra själva och vad de köper in. Vi tävlar inte med battericellstillverkarna, som är väldiga företag, men inom vårt segment ser vi oss redan som en betydande aktör i Europa, som är vår huvudmarknad. Några siffror kan jag inte uppge, eftersom det är svårt att jämföra när man inte gör samma produkter. Men vi har en bra position och goda möjligheter att växa.”

Försprång. Medan många batterisatsningar i Finland fortfarande bara befinner sig i planeringsskedet, har Valmet Automotive gått snabbt framåt inom sitt segment. Enligt Nurmi är förklaringen att företaget inte startar från noll.

”Vihar 50 års erfarenhet somtjänsteleverantör och har haft stora europeiska premiummärken som våra kunder. Det är till hjälp nu. Vi har ett försprång när det gäller att planera produktionslinjer och hitta effektiva lösningar. Vår historia är monteringsindustri och det passar brain också på batteripaketen, eftersom många steg i processen är gemen samma för båda områdena.”

Dessutom fick Valmet Automotive en försmak av elektrifieringstrenden redan kring 2010 när man tillverkade plugin-hybriden Fisker Karma och elbilen Think City.

”Då talade alla om elbilar, men sedan blev det tyst i några år tills trenden tog ny fart i mitten på årtiondet. Vi kunde se vad som var på väg och under tiden skaffade vi oss kunskap och gjorde prototyper.”

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 2 2021 | 19 |

Utgiven i Forum nr 2021-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."