Utgiven i Forum nr 1970-11

Socialetiska konferenser - demokrati på annan våglängd

av Ralf Helenius Forum 1970-11, sida 05, 10.06.1970

Taggar: Teman: demokrati

FORUM

Forum 11/70

Socialetiska konferenser — demokrati på annan vågläng »En gång när arbetaren var i kyrkan och märkte att en av psalmerna hade samma nummer som arbetsledarens bil, blev han så illamående att ha måste lämna gudstjänsten.»

Exemplet har framförts i Jakobstads Tidning av prosten Runar Backman, en av de främsta förkämparna för socialetisk balans mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kyrkans män och kvinnor kastade sig redan för drygt tio år sedan in i konflikten mellan arbete och kapital. Meningen är inte att slopa konflikten, den är »naturlig» och måste enligt min mening absolut kvarstå. Avsikten är däremot att verka för, att motparten inte betraktas som »en avskyvärd varelse», som det inte är lönt att resonera med. Jag hade tillfälle att föreläsa som outsider för ett sextiotal kyrkans, arbetsgivarnas och arbetstagarnas män och kvinnor vid den tredje socialetiska konfe rensen i Sermarka, Oslo. I mitt stilla sin-..

ne hade jag så smått misstänkt att det där med socialetiska konferenser är en genomslug metod, som »Establishment» hittat på: tänk så fint, låta prästerna göra grovgörat där arbetsgivarna gått bet på uppgiften att tysta ned bråk och upprorsmentalitet på arbetsplatserna.

Men prästerna visade sig vara »realister» och inte farbröder som vill klappa oroliga arbetssjälar på axeln och säga »Så, så». De arbetsgivarerepresentanter som mött upp i Sermarka var inte hårdföra stenansikten. Och de LO-människor som var med, stack inte under stol med att de händelsevis var »socialister».

Sormarka-konferensens tema »Näringslivets målsättning och praxis» är talande

Nordiskt samarbete

Trots att Nordek-planen lagts på hyllan lever själva idén vidare. De nordiska ekonomerna samlas på söndagen till en kongress i Helsingfors. Temat är »Nordens roll i världsekonomin». Ekonomerna önskar betona betydelsen av ett utvidgat och fördjupat nordiskt samarbete på alla områden. Den internordiska handeln har under de senaste tio åren fyrdubblats. Mot denna bakgrund bör a nog: reella spörsmål kombinerade med ärligt bekymmer för Individerna i sammanhanget. Och individerna, de är både arbetsledaren och han som inte tyckte om chefens bilnummer. Runar Backman överdrev nog lite när han i den artikel jag hänvisat till (JT 18. 2. 1970) hävdar att »företagsdemokratin till sin innersta natur inte är av teknisk art utan ett nytt sätt att umgås på arbetsplatsen», Som jag ser på saken är företagsdemokratin visserligen — och i större utsträckning än vad vi i första hand vill medge — ett mänskligt problem på den lokala arbetsplatsen. Men därtill är nog företagsdemokratin också en fråga om ekonomisk makt och inflytande, alltså et .. »tekniskt» spörsmål.

Hur som helst — företagsdemokratin är i varje fall sjuttiotalets stora problem, ett av de mest brännande som bör diskuteras på den speciella våglängd, som de socialetiska konferenserna representerar. Därför har vi all anledning att vänta oss hyggligt utbyte av följande inofficiella sammandrabbning mellan arbete, kapital och Ordet, som sker på en båtkonferens i augusti. Huvudtemat heter företagsdemokrati och delfrågorna är lika realistiska: förtroendemannasituationen, arbetarskyddet, rationaliseringsfrågan, uppsägningsskyddet samt bl.a. anställande av utomstående arbetskraft.

Ralf Heleniu strängningar inriktas på att förhindra att i samband med den europeiska integrationsutvecklingen tullmurar ånyo uppstår mellan de nordiska länderna. Ett enat Norden är en garanti för att avsättningen av våra produkter på en utvidgad stormarknad säkerställs. Härigenom tryggas sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten.

Harry Myrberg

Utgiven i Forum nr 1970-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."