Utgiven i Forum nr 1970-11

Statsstöd för brittisk teknologi framåt

av Anders Palmgren Forum 1970-11, sida 19, 10.06.1970

Taggar: Teman: teknologi

Ny brittisk teknologi: Det revolutionerande McArthur mikroskopet i uppfinnarens händer. Förstoringar mellan 30x och 1500 x kan användas. Övriga egenskaper: Stort synfält, litet format, objektet alltid i fokus, lätt att byta linser, ej känsligt för vibrationer, billigt.

Publicerat med tillstånd av Council of Industrial Design som den 21.5. tilldelat uppfinnaren en designutmärkelse.

Statsstöd för brittisk teknologi framåt

Ett engelskt ekonomiskt under är idag ett faktum. Från väldiga årliga importöverskott har man på några år svängt handelsbalansen mot betydande exportöverskott. Undrets storlek minskas något av att engelsmännen knappast hade andra alternativ än

Av tekn.dr Anders Palmgren

Många medel har använts: Devalvering, skattepolitiska åtgärder, satsning på teknisk utveckling, strukturrationaliseringar. Det är svårt att ange vilken den effektivaste medicinen varit men resultatet är klart. Brittisk industri går starkt framåt. Handelsöverskottet var 17 miljarder Fmk år 1969.

Ministeriet för teknologi

Sannolikt har det engelska ministeriet för teknologi, MinTech kallat, jämte underlydande organisationer bidragit betydligt till den tekniska frammarschen. Ministeriet grundades i oktober 1964 för att leda och stimulera en kraftig nationell aktion för införandet av avancerad teknik och nya processer i den engelska industrin. År 1967 uppgickflygministeriet i MinTech. MinTechs ansvarsområden har under de senaste åren varit e kontakten mellan stat och den mekaniska industrin inklusive bilindustrin skeppsbyggnadsindustrins omstrukturering, atomenergiområdet de statliga forskningsinstitutionerna anskaffning av flygplan och övrig teknisk utrustning för försvaret . allmänt ansvar för stimulering av tekniskt framåtskridande.

Nya principer i statsaktiviteten

Ministeriet har helt övergett idén om att »vetenskapen» skall hållas fri från statsinflytande. Målet är nu helt enkelt att skapa

Forum 11/7 en uppryckning, och dessutom erhölls massivt internationellt stöd då valutan råkade i fara.

möjligheter för ett nära: samarbete mellan industrin och de statliga forskningsinstitutionerna. Statsmaktens beställningar anses med rätta vara mycket viktiga stimulantia. Strukturrationaliseringar innebärande bl.a. fusioner och överenskommelser om arbetsfördelning i industrin, har också eftersträvats av den engelska staten.

Är statens medverkan nödvändig?

Den primära ekonomiska orsaken till statshjälp för industriell verksamhet är väl att för landet i sin helhet de sociala återbäringarna av en aktivitet, är större än kostnaderna, medan enskilda företags vinster på aktiviteten är för liten. I många fall kan statsledd forskning och utveckling lätt motiveras om man därigenom undviker duplikering av arbete. Orsakerna till statsaktivitet kan också utgöras av de nödiga investeringarnas jättestorlek eller av att den ekonomiska risken är för stor.

Man anser sig i MinTech rätt väl ha lyckats utveckla analysmetoden för beräkning av den samhälleliga lönsamheten av olika statsinsatser i industristöd. Statens »inblandning>» har naturligtvis kraftigt kritiserats och man har t.ex. beskyllt MinTech för att vilja utnämna sig till direktion för företaget AB Storbritannien. I stort sett har dock statsinsatsen ansetts vara nyttig.

Profit through technology

MinTech har använt rätt allmänt som motto för sina aktiviForts. på sid. 3 19

Utgiven i Forum nr 1970-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."