Sofistikerade drifter

av Ragnhild Artimo Forum 1990-01, sida 11-13, 25.01.1990

Taggar: Bolag: ABB Personer: Thorolf Damén Teman: företag

en strategi Thorolf Damén dri ver och den potential interna tionella ABB Drives idag har med poolad internationell ingenjörskraft och globalt marknadsföringsnät illustreras av affärsområdets omsättningsutveckling: från ca 900 miljoner USD 1988 har omsättningen för den globala verksamheten 1989 vuxit till historiska I mrd USD. Insatt i koncernskala är det ca 5 procent av totalkakan på 20 mrd USD — alltså betydligt bussigare än personalbiten på 7 000 av 200 000 ABB Group-anställda skulle indikera.

ABB Strömberg Drives Oy, det juridiska bolaget i Finland, med tillverkning i Helsingfors och Vasa, har efter födseln — då ASEA köpte upp Strömberg 1986 — uppvisat en tillväxt som dokumenterar köparkoncernens vishet: omsättningen 1987 var ca 570 Mmk, 1988 ca 610 Mmk och uppgår för 1989 till runt 870 Mmk. Innevarande år skall miljardstrecket passeras. Försäljningen härrör sig till trefjärdedelar från export, även indirekt export inkluderad.

Personalsiffran, som i köpeögonblicket var 1700, reducerades efter fusionen med drygt 300 personer genom naturlig avgång, och ligger nu stabilt kring 1 400.

Från Milano till Sockenbacka

Internationalisering är att inte stanna hemma. På det är Thorolf Damén ett pragmatiskt exempel, androm till inspiration. Han inledde sin egen internationalisering förrän termen ens introducerats i finska företags strategivokabulär.

Business Area manager Damén, diplomekonom från Svenska handelshögskolan 1965, samlade redan under studietiden världsligt vetande vid olika revisionsbyråer och inledde sin offentliga karriär som ekonomichef på Lentohuolto Ov 1966. Ett år senare var han redo för nya utmaningar vilka stod till buds på Asea Oy. 1970 var Damén redo att ta det första steget i sin personliga internationalisering med en ekonomichefpost på Asea Limited i London, och andra steget på motsvarande vakans vid Aseas S.p.A. i Milano 1973. Nästa kvalitativa språng tog Damén 1977 då han blev verkställande direktör för Österreichische ASEA Elektrizitätsges. mbH i Wien. 1981 var han tillbaka i Milano, nu som VD för Asea S.p.A. Därifrån handplockades han 1986 då Barnevik alltså behövde en man i Helsingfors.

— Jag var utredningsman då ASEA skulle ”lära sig” Strömberg, definierar Thorolf Damén själv sin roll i initial vänd

FÖRUN, 1/1990

ABB-business me tillväxtpotential:

Sofistikerad drifter

Text: Ragnhild Artimo

Då Percy Barnevik ville utlokalisera ett första affärsområde från sin multidomestika koncerns moderland, så han: ”Varde drifter i Finland!” Och Italien-stationerade internationaliserade finlandssvenska Thorolf Damén kallades att leda affärsområdet Drives. Idag har ABB Drives sjutusen anställda i femton länder och högkvarter i Helsingfors. Nu växer driftsbusinessen med en progressiv kurva och Damén driver på: han vill fördubbla vinsten.

— Större flyttningsvil ”" lighet i aktivkarriären är bra för den egna professionella utvecklingen, un ver VD Thorol 11

ABB… skedet, då han fick byta ut Milano mot Sockenbacka, där ABB Strömbergs högkvarter finns.

Att tala om repatriering är måhända missvisande. Damén lade de facto på sätt och vis ett nytt land till sin stationeringslista efter 16 års tjänstgöring utomlands, och med Italien som senaste hemland. Där stannade också två av familjens tre barn för att fortsätta inledda studier.

En blixtljusbild av familjens internationalisering: Jovisst. barnen talar naturligtvis svenska, men inte som starkaste av fyra, fem språk…

Att ta steget från Milano til Sockenbacka kräver en god portion flexibilitet och andlig spänst. Damén ser inte alls ut som om han förvisats till Sibirien — tvärtom. Finland kan rentav te sig exotiskt om man haft chansen att ta litet distans några år. Men — finns här luft att andas — Atmosfären är kanske inte så iögonenfallande internationell. ler Thorolf Damén diplomatiskt. — Åtminstone inte ännu, all internationaliseringsdemagogi till trots. Internationaliseringen i det finska näringslivet släpar efter, och trafiken tenderar att bli enkelriktad. Finlands klimat och skattepolitik gör inte landet oemotståndligt för utländsk kvalificerad arbetskraft, däremot finns risken för hjärnflykt härifrån.

Större flyttningsvillighet i aktivkarriären vore viktigt — för individernas personliga professionella utveckling lika väl som för företagens konkurrenskraft. Och, understryker Damén, inte bara utlandskommenderingar till nordiska länder, utan ut i Europa, ut i världen.

Dessutom borde företagen och högskolorna mera målmedvetet än hittills utnyttja studentutbyteskanaler som exempelvis A/ESEC, som ger möjligheter till fruktbar internationell växelverkan.

1 — En iakttagelse är att finländarna har en tendens att automatiskt tro sig överlägsna andra folk beträffande t ex flit och arbetsamhet. I globalt perspektiv och i europerspektiv är vi finländare inte alls så påfallande effektiva som vi gärna själva tror.

Ett specifikt finländskt problem är också kommunikationen människor emellan. Den är svår i norr, mycket Svär.

Hellre siffror än tal

Omedvetet avslöjar Damén sina egna rötter. Replikerna kommer staccato, svaren på intervjufrågorna är korta. Trots nära två eurodecennier är den finländska internationella företagsledaren en handlingens, inte en ordens man. Profilen han vill hålla är närmast koivistosk. Men det finns ingenting återhållsamt i hans resultatsiffror, ingen försiktighet i hans ambitioner. You ask, you get.

— Integrationen av den finska biten — alltså Strömberg — i resten av ABB-koncernen har gått snabbt och

E————————— NE El-rummet i Haindl Papiers Schongaufabrik i Västtyskland. Hit har ABB levererat SAMI frekvensomriktare.

friktionsfritt. Och idag är den finska biten den mest effektiva och lönsamma delen av affärsområdet. Avgörande nyckelresurser är gott ingenjörskap och goda produkter med en växande potentiell marknad, som nu utvecklas i den nya koncernmiljön med nytt. bredare säljkunnande.

Marknadsinriktning, inte produktionsinriktning, är ryggraden i ABB Drives strategi. Att förstå kundens behov och marknader ger en säker utgångspunkt för effektiv och resultatrik verksamhet. En central utmaning är att hålla produktionskostnaderna på en lägre nivå än konkurrenterna.

— Vi satsar på kostnadsreducerande produktionsrationaliseringar och på att ta fram överlägsna. konkurrenskraftiga produkter, som i kombination med aggressiv marknadsföring skall kunna ge en årlig tillväxt om 15 procent, exklusive företagsköp alltså, bara genom att ta in marknadsandelar. Profitnivån borde fördubblas.

FoU-satsningen inom ABB Strömberg Drives är massiv — år 1988 var den 12 procent av omsättningen, räknat enligt sk ZVEI-modellen. Ännu högre inom elektronikdivisionen.

— Satsningar på forskning och utveckling på elektroniksektorn ger extra intressanta möjligheter inom halvledartekniken, där forskningsarbetet också kostar mest men väntas betala sig på sikt. Å ena sidan är strategin att ta fram nya applikationer av existerande produkter och koncept, å andra sidan att utveckla helt nya produkter och lösningar. Koncernens storlek och resurser möjliggör dessa utvecklingssatsningar som också kräver ett brett kunskapsunderlag. Målet är att utveckla specifika lösningar för olika marknadssektorer — hellre än att t om — Vårt kunnande gäller hur effektkretsar konstrueras och styrs, säger DI Martti Harmoinen, utvecklingschef för profit centern AC-drifter.

1/1990 FORUN

Dagens Industri (Sveriges Kauppalehti) har utsett ABB-bossen Percy Barnevik till ”80-talet företagsbyggare”. Vi saxar några nyckelrepliker från DI:s Barnevik-intervju 30.12 $ “I Västeuropa har ABB 160 000 anställda och jag ser inga fler stora företagsköp här. I USA har vi det fotfäste vi ville ha även om vissa företagsköp kan bli aktuella utanför kraftområdet.” 0 “Sedan ska vi bygga ut våra positioner i Asien och Östeuropa. — Vad det handlar om är strategiska allianser i vissa länder och investeringar i utvecklingsländerna. Asien är oerhört expansivt när det gäller infrastruktur som kraft. basindustrier och transport. 9 Om Combustion-affären, klarerad i december för köpesumman 1,6 mrd USD: ”Vad som gör dem riktigt entu ABB i världe siastiska på Combustion är vår långsiktiga inriktning på FoU. Att säga att de ska bli bäst i världen på förbränningsteknik och ånggenereringssystem. Där tillför vi något. — Jag tycker det är lättare att ändra synsättet i USA än i kontinentala Europa. 9 Om ABB-fusionen och namnet: ”Det var någon som sa till mig att vi egentligen nu borde heta Asea-BrownBoveri-Strömberg-EB-Franco TosiWestinghouse-Brel-Combustion. Eller egentligen General Electric. Men det är ju upptaget… 9 Om ABB-fusionen som modell för företagsfusioner — över = gränserna: “Självklart finns det även andra företag som kan behöva fusionera eller skapa allianser över gränser. Den västeuropeiska integrationen driver på detta. fram en enda men halvbra applikation som är någorlunda gångbar för olika behov. Specialisera hellre än generalisera! Det blir i längden dyrt att fuska itet och ytligt i allt.

AC-kunnande ger potential

ABB Drives i Finland består av fyra divisioner: kraftelektronik, maskiner, Pulp & Paper samt Marine & Offshore. Av dessa är det elektronikdivisionen som uppvisar den mest dynamiska tillväxten.

— Den är synnerligen lämplig för Finland genom att det handlar om en kunskapsintensiv men inte arbetskraftsintensiv sektor — bra. då arbetskraften är en dyr och vikande tillgång här. konstaterar Damén.

Inom Strömbergs driftsutveckling valde man tidigt att fokusera ansträngningarna på växelströmsdrifter — AC-teknik (alernating current) — som idag har en klart intressantare tillväxtpotential än likströmsdrifter — DC-drifter (direct current). Då ACbiten 1978 utgjorde bara 15 procent av den globala driftmarknaden är den idag uppe i ca hälften och beräknas 1995 närma sig 60 procent.

— Egentligen började vårt ACkunnande med metroprojektet i Helsingfors, berättar Martti Harmoinen, utvecklingschef för profit centern AC-drifter.

DI Harmoinen kom till Strömberg redan 1961. direkt från Tekniska högskolan, och arbetade under sitt första decennium vid bolaget mest med DC-motordrifter. I början av 70-talet inkopplades Strömberg på metroprojektet där man behövde AC-drifter, och projektet ledde till utvecklandet av SAMTI-drifterna som idag är divisionens flaggskepp.

— Från de horisontala konstruktio FÖRUN, 1/1990

Rullmaskin vid Yhtyneet Paperitehtaats Kaipola fabrik. Skärarna fungerar med SAMI AC-teknik.

Ås ner i metropaketet gick vi sedan vidare till vertikala AC-konstruktioner för industrin, där första tillämningen var SAMI A som levererades till ett sågverk.

SAMI A följdes av SAMI B baserad på mikroprocessorteknik. Idag inkluderar SAMI-familjen, som står för 80 procent av hela elektronikdivisionen, microSTAR, miniSTAR, FlowSTAR, SAMI STAR och MEGASTAR.

— Utvecklingen i branschen har gått i accelererande takt. En nyckelfaktor har varit utvecklingen av effekthalvledare. Vi utnyttjar existerande komponenter — idag mest japanska, men Europa är starkt på kommande — och vårt kunnande gäller hur effektkretsarna konstrueras och styrs; tillämpningarna är skräddarsydda för kundens behov.

Harmoinen konstaterar att switcher baserade på halvledarteknik är en sektor med snabb utveckling. Vidare kommer motorns styrning att effekti veras genom utvecklandet av effektivare processer. Generellt väntar han att utvecklingen inom drifttekniken koncentreras till redan existerande effektområden, men att hårdvaran kommer att inkludera kompaktare och också färre komponenter — enklare och billigare teknik men mera funktioner. Det betyder också lägre tröskel för introducerandet av elektriska drifter på helt nya användningsområden, bland annat i sk intelligenta byggnader. PC-tekniken å sin sida öppnar nya och intressanta fönster både inom industri- och samhälleliga tillämpningar.

Världen som marknadsplats

Globalt är marknaden för AC- och DC-drifter lika stor, men AC-marknaden växer snabbare — och AC-sek torn har därmed starkare status också på ABB.

— Vi har ett brett AC-kunnande också globalt, framhåller VD Damén, men japanerna pressar på — och i Europa är naturligtvis viktigaste konkurrenten Siemens, i alla länder. På euromarknaden har vi gott fotfäste i Norden, Västtyskland, Spanien — där ABB för övrigt förhandlar om köpet av Cenemesa Conelec Cademesa — och Storbritannien. Vår marknadsandel i Storbritannien, Italien och Frankrike bör kunna ökas ytterligare.

Under 90-talet riktar ABB Drives blickarna framför allt mot USA — där ABB nyss rott iland Combustion Engineering-affären för 1,6 mrd USD — och mot Sydostasien med de små tigerstaterna.

— En tillräcklig global marknadsandel förutsätter i många fall lokal etablering och lokal produktion på de största marknaderna, säger Damén. — Men t ex gällande kompakta drifter är direkt export ett vettigt alternativ. Så bolagets framgångskoncept måste bygga på att vi kan vara både multidomestika och internationella.

13

Utgiven i Forum nr 1990-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."