Utgiven i Forum nr 1995-02

Sponsring garanterar kulturens fortlevnad

av Christian Schönberg Forum 1995-02, sida 15, 16.02.1995

Taggar: Teman: sponsring

Sponsring garanterar kulturens fortlevnad

Christian Schönber “Culture consists of all those things which enable individuals to find proper orientation in the world, in the society and in their own national heritage — all those things which help human beings understand their life situation, so that change can be realized if need be.”( pet kultur är i all sin vida inexakt het ett lysande exempel på god formuleringskonst. Man undviker sorgfälligt alla gränsdragningar, man nämner inte byggstenarna vid namn, egentligen ger man ingen förklaring på vad det hela egentligen handlar om, men beskriver ändå i en och samma mening utförligt företeelsens innersta väsen. Tolkningen lämnar full frihet åt individen själv att dra sina kulturella skiljelinjer mellan symfonisk musik och heavyrock, mellan måleri och klotter, och ger henne möjlighet att själv välja mellan folkdans och disco eller avstå från kricket till förmån för pugilism. På gott och på ont, måste man väl tillägga. Kultur bör enligt Europarådet alltså inte förväxlas med det man stundom benämner finkultur eller kultiverad smakriktning. V.s.b.

Bristande insikt bromsar tillväxt

Intresset för kultursponsring är stort i Europa, och i många länder ingår verksamheten som ett naturligt led i företagens verksamhet. Många europeiska regeringar har dessutom vidtagit särskilda åtgärder för att uppmuntra näringslivet till sponsring av kultur. Med kultur avses alltså inte bara s.k “Fine Arts” (bildkonst, musik, teater, balett, film och litteratur), kultur- och industriminnesvård, konsthantverk utan även nya områden som miljö- och naturvård, vetenskap och forskning och ideella föreningar samt handikaporganisationer,

Vissa idrottsgrenar har redan under decennier levt långt på sponsorpengar. Nu när de offentliga anslagen för kulturinstitutioner stadigt naggats i kanterna har också kulturlivets företrädare börjat vända sig till näringslivet. Samti E uroparådets definition av begrep +) “Kultur består av allt som hjälper människor att orientera sig i världen, i samhället och sitt eget nationella arv — allt som hjälper människor att förstå sin livssituation, så att förändringar kan äga rum om det finns behov av sådana. digt har det i massmedia, främst i Sverige, pågått en rätt inflammerad debatt om kultursponsring som visar att begreppen sponsring, mecenatskap, donationer och välgörenhet blandas om varandra, Innebörden av begreppet sponsring har ofta missförståtts.

Med Industriförbundet i Sverige som bakgrundskraft formades Föreningen Kultur och Näringsliv med representanter från industriföretag, banker, försäkringsbolag, finansföretag, detaljhandel, transportföretag, statliga verk, nyhetsmedia och kulturinstitutioner till ett samarbetsforum för kultursponsring. I dag har föreningen 120 medlemmar, ett trettiotal i ledande ställning från opera- och andra kulturella institutioner. Föreningen är också medlem av CEREC, le Comité Européen pour le Rapprochement de VEconomie et de la Culture/European Committee for Business, Arts and Culture, en av EGkommissionen 1991 bildad intresseorganisation för kultursponsring.

Erfarenheterna borde koordineras

För att väcka intresse och om möjligt starta upp en liknande verksamhet även i Finland kallades ett antal fioländska företag till gemensamt rådslag med den svenska experten Carin Adlén som informatör och rådgivare. Som arrangörer fungerade Euroopan kulttuvrisäätiös ordförande Pirkko Vahervnori och Svenska kulturfondens Gunilla Hellman,

Adlén visste berätta att de svenska företagen satsade sammanlagt 150 miljoner svenska kronor på kultursponsring i fjol, vilket i sig är rätt blygsamma summor i jämförelse med de 1,5 miljarder som kom idrotten till del.

— Visst rör det sig pengar också i Finland, men inte i samma omfattning som i Sverige, säger Gunilla Hellman. Några siffror kan vi dessvärre inte presentera eftersom sponsringsavtalen sluts direkt mellan parterna som normalt undviker yppa sina affärshemligheter. Eftersom vi nu är fullvärdig n stram, ochistiltypisk ”marieoj designad av Milko Männist teras uy bland övriga Maria ‘ö-produkter på ARS 75.

( medlemmari EU bör vi absolut försöka skapa en gemensam bas för verksamheten även i Finland. Det har visat sig att det faktiskt finns ett visst intresse att pröva på den svenska modellen.

Känslan av att kunna bidra till något positivt kan stärka ett företags profil. Erfarenheterna har också visat att förefag kan nå rätt långt med sitt budskap och sin profilering genom kultursponsring.

— Kultursponsring är tillsitt väsen en PR och goodwill-skapande verksamhet — ett kommunikationsinstrument som också kan bidra till att förbättra relationerna med olika grupper i samhället och företaget. Inte minst viktigt är företagets egna medarbetare, säger Carin Adlén. Det är inte absolut nödvändigt att sponsringsmålet anknyter till den egna verksamheten, men nog önskvärt. Resultatet bygger ofta på en långsiktig planering och innebär ett affärsmässigt samarbete mellan berörda parter.

Sponsring är inte välgörenhet

Sponsring är inte detsamma som välgörenhet och handlar inte heller om mecenatskap. Sponsring är entydigt ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter till ömsesidig nytta. Enligt aktiebolags- och bolagsordningslagen i Sverige skall företagets insatser kunna motiveras med ett utbyte som står i rimlig proportion till använda medel. Avsikten är inte att sponsringen skall stå för en verksamhets baskostnader utan endast utgöra ett komplement som förbättrar företagets verksamhetsmöjligheter. Sponsring innebär också att parterna frivilligt väljer varandra. fortsättning på sid 1 15

Utgiven i Forum nr 1995-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."