Utgiven i Forum nr 1981-04

STAF-årsmöte i Jakobstad

av Thor Forsskåhl Forum 1981-04, sida 24, 04.03.1981

STAF-årsmö

Anställningstrygghet, språktillägg och en större satsning på familjepolitiken krävde STAF-ordförande Kurt Berg på förbundets årsmöte i Jakobstad 14—15 februari.

e Förutom de sogiala och arbetsmarknadsfrågorna kom också frågan om en lämplig efterträdare till nuvarande ordföranden i förgrunden när han meddelade att han inte har för avsikt att slå rekord på posten. Kurt Berg, som blev omvald som ordförande för Svenska tekniker- och arbetsledarförbundet för tvåårsperioden 1981—382, har. om han sitter tiden ut. tjänat i 16 år som ordförande och före det tio som viceordförande. Hans föregångare, Fritjof Westling satt i 19 år som ordförande.

Som ett led i att trygga och bredda återväxten för toppbefattningar inom förbundet företogs en stadgeändring på årsmötet. Styrelsen utökades med två medlemmar och samtidigt valdes en skild ordförande för förbundsfullmäktige.

I ordförandens översikt konstaterade Berg att STAF:s arbetsutskott enhälligt godkänt Matti Pekkanens förslag till inkomstpolitisk lösning eftersom det i stort motsvarade de mål man ställt upp inom förbundet och inom FTFC. I den resolution som årsmötet antog ansågs också att Pekkanens förslag utgör en go te i Jakobstad

Svenska teknikeroch arbetsledareförbundet återvalde Kurt Berg (i mitten vid bordet) till ordförande för tvåårsperioden 1981—582.

grund för vidare avtalsförhandlingar. Man betonade dock att kraftiga prishöjningar innan avtalet träder i kraft och obefogade prishöjningar senare bör kompenseras. Därtill bör boendekostnaderna minskas.

Frågan om anställningstrygghet vill STAF ha en lösning på genom lagstiftning, eftersom man inte avtalsvägen kunnat enas om den.

Som en särfråga. men mycket viktig sådan för STAF. ansåg man att språktillägget är.

Riksdagsman Ole Norrback som höll årsmötestalet betonade den fackliga verksamhetens betydelse för finlandssvenskarna. — Det är ett vitalt finlandssvenskt intresse att stärka det fackliga arbetet på svenska. Endast genom att vara aktiva kan de svenskspråkiga få service på sitt modersmål och sina särproblem beaktade.

I styrelsen var sex personer i turen at avgå. Invalda blev Kurt Berg, Helsingfors, som ordförande, Viking Blomqvist, Esbo. omvaldes till första viceordförande. Henry Ahlberg, Helsingfors, är andra viceordförande,. och övriga styrelsemedlemmar är: Fredrik Biskop, Karleby. Kurt Björkman, Ekenäs. Harry Ekman, Helsingfors, Leif Karlsson, Pargas. Bjarne Bäckström, Åbo. Tor Niskanen, Östra Nyland. Willy Pökelmann, Karis-Pojo. Stig Sandholm, Hangö, Håkan Stenbacka, Jakobstad, Heikki Salokangas, Vasa och Torvald Lindberg, Lojo.

Vid valet av fullmäktige blev Lars Norrgård, Vasa, ordförande, och Bengt Vestvik, Jakobstad, viceordförande. Nyvalda fullmäktigemedlemmar är KarlErik Johansson, Pargas, Robert Udd, Sydösterbotten, Erik Kurtén, Vasa, och Viking Tallgren, Vasa.

AKTIVA

Finansieringstillgångar

Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos banker Fordringar hos Finlands Bank . . Fordringar hos staten. ossssossssisess irrar rd Krediter till allmänheten

Lån

Utländska fordri Fordringar hos banke gar

Anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid

Aktier och andelar

Aktier och andelar i fastighetssammanslutningar

Dotterbolag . ..

Övriga …….. Maskiner och inven Övriga utgifter me Övriga tillgångar .

al lång

Veikko Makkonen Teemu Hiltunen Paavo Laitinen

Industribanke i Finland Ab

Balansräkning 31. 12. 1980 PASSIVA

Främmande kapita 73 945 588,47 59 010 000, — 97 572, 1235 774 311, —

Obligationslån Debenturlån Övriga skuld Resultatregleringa mk 2 510 602 753,24

Helsingfors, den 29 januari 1981

Mika Tiivola F, Pettersson Rolf Kullberg Matti Hurme

Inhemska skulde 1 138 265 000, — 49 200 000, — 15 627 715,44

RÄNLOr svs oss sossar sanna 54 229 733, — w oh 204 5 = Övriga resultatregleringar . 819 700,48 Md Utländska skulder 77 952 930,09 Masskuldebrevsiån . 655 665 160, — 215 151.55 Övriga skulder . … 439 920 820, — Resultatregieringar . 32 495 401, — 46 401,80 | Reserveringar Kreditförlustreserveringar « o.sssssssessses issn rs 79 600 000, — ena 10 200,— | Eget kapital Bundet eget kapital 4575 00 Aktiekapital 32 400 000, — 29 oa Reservfand . 7 200 000, — 5 4 Fritt eget kapital 19 641 550, — fssonerad vi idigare å a Odisponerad vinst från tidigare år .. 69 055,17 3 356 009,14 Räkenskapsårets vinst 5 200 168,1 mk 2510 692 753,24

Malja Kaukoranta

SS

Utgiven i Forum nr 1981-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."