STAF — en ungdomlig 60-åring

av Christer Ekebom Forum 1984-03, sida 12-13, 15.02.1984

Taggar: Teman: förbund

F R 3/84

STAF — en ungdomlig 60-åring.

BH Den 10 januari 1924 kan anses vara STAF:s födelsedag. Då sammanstrålade nämligen några medlemmar ur kamratförbundet vid den dåvarande industriskolan i Helsingfors och man kom fram till att det borde grundas en förening för alla svenska tekniker som utdimmitterats från industriskolorna i landet. Gruppen valde en kommitté som fick till uppgift att utarbeta stadgar för föreningen. Den 18 maj samma år framlades dessa stadgar för ett möte som godkände dem, varvid STAF alltså hade grundats. Föreningen kallades Svenska Teknikerföreningen i Finland och föreningens hemort blev Helsingfors. Till föreningens första ordförande valdes professor Jonatan Reuter som kom att stå i spetsen för föreningen i hela 16 år.

Under 20- och 30-talen fungerade föreningen mera som en idéell organisation och en kamratförening än en fackförening och bland annat ägnade man en hel det uppmärksamhet åt teknikerundervisningen på svenska och man kan säkert anta att dagens STAF har ärvt en del av den sidan av verksamheten av teknikerföreningen.

Förbundet blir till

Under årens lopp hade föreningen ”ynglat av sig” i form av lokalföreningar i Jakobstad, Åbo och Vasa och år 1945 beslöt man att de olika lokalföreningarna och huvudföreningen i Helsingfors skulle bilda ett förbund där de olika föreningarna skulle ingå som likvärdiga medlemmar. Förbundet fick namnet Svenska Teknikerförbundet i Finland och grundandet ägde rum den 6 - 7 oktober 1945. Gunnar Andersson, som varit föreningens ordförande, blev vald till förbundets första ordförande. Under år 1946 ökade medlemsföreningarnas antal till nio och samarbetet med landets maskinmästare och de finska teknikerna resulterade i att Finlands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, FTFC, bildades. Verksamheten började så småningom anta de former som vi i dag är vana vid att en fackorganisations verksamhet ska ha. Ännu en namnändring har ägt rum under årens lopp. Den inträf 12

STAF:s förbundsmöte år 1975 på Haiko gård. Dåvarande biskop John Vickström framme till vänster, en av STAF:s många vänner.

fade den 2 april 1957 då förbundet fick det nuvarande namnet Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundet i Finland, eller STAF. År 1949 valdes Fritiof Westling till ny ordförande och han satt på orförandeposten ända fram till 1967, då han efterträddes av STAF:s nuvarande ordförande Kurt Berg.

Under årens lopp har STAF hunnit vara med om mycket och medlemmarna har fått uppleva såväl goda som dåliga tider. Vid ett närmare studium av förbundets verksamhet kan man dra slutsatsen att STAF som organisation verkar vara mycket stabil; under de 60 år föreningen har existerat har man haft bara fyra ordföranden!

Alltid något att göra

Kurt Berg kan anses vara en av veteranerna inom STAF. Han har varit medlem praktiskt taget under hela efterkrigstiden och som förbundets ordförande har han fungerat redan i hela 17 år. Hur ser han på nuläget inom STAF? — Vårens avtalsförhandlingar kommer knappast att bjuda på några stora överraskningar eller svåra tvistefrågor, säger Kurt Berg. Uppgörelser na på arbetsmarknaden kommer att gå i stort sett i gamla spår. Frågan om förkortad arbetstid har ju redan en tid varit på tapeten, och den frågan kommer säkert att dryftas också under de nu pågående förhandlingarna; i vilken mån den frågan sedan beaktas i den slutliga uppgörelsen återstår att se. Några stora förändringar tror man på STAF inte på. Det har talats om en två-procentig minskning av arbetstiden inom de brancher där arbetstiden i dag är lång i jämförelse med genomsnittet och vid STAF anser man att arbetsgivarsidan har missuppfattat saken då man har betonat att den föreslagna arbetstidsförkortningen är för kraftigt tilltagen. Man har tydligen tolkat saken så att dessa två procent skulle gälla alla, men STAF betonar att förslaget bara gäller de branscher som har arbetstider som är längre än genomsnittet, vilket innebär att förkortningen i genomsnitt blir betydligt mindre och skulle inte alls gälla grupper som redan har korta arbetstider. STAF anser att frågan om förkortad arbetstid inte får bli ett stridsäpple utan den ska lösas genom sakliga förhandlingar.

Kurt Berg har också ett eget förslag, men han är mån om att understryka att

STAF, Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundet, fyller 60 år. Själva jubileumsfesten äger rum den 18 februari, men skall vi vara riktigt noggranna så föddes föreningen redan den 10 januari för 60 år sedan. STAF är i dag ett mycket aktivt förbund som har medlemsföreningar i hela svenskfinland från Karleby i norr till Borgå i öster och helt nyligen lyckades man också etablera sig på Åland. Förbundets medlemsföreningar har totalt 2750 medlemmar och STAF är dessutom en av de föreningar som grundade förlagsföreningen Forum för ekonomi och teknik.

Kurt Berg, STAF:s ordförande sedan år 196 detta enbart är hans personliga förslag och inte STAF:s, åtminstone inte ännu. Förslaget går helt enkelt ut på att återföra de kyrkliga helgerna till sina gamla platser i kalendern. På det sättet kunde man förkorta arbetstiden på ett naturligt sätt!

STAF är inte bara en fackförening utan i allra högsta grad också ett ”kamratförbund” inom vars ramar medlemmarna deltar i en hel del gemensarama verksamhetsformer i akt och mening att hålla kontakt med varandra och att fördjupa sina yrkeskunskaper, betonar Kurt Berg. I jämförelse med de flesta andra intresseorganisationer är STAF en unik organisation på grund av den decentralicerade organisationen. Mean sköter en hel del ärenden på lokal rnivå via lokalföreningarnas kontaktpersoner. Det här har som följd att de lokala föreningarna på ett naturligt sätt aktiveras och verksamheten kommer närmare den enskilda medlemmen.

Bättre kontakter med fotfolket!

Kurt Berg framhåller att det i dag förekommer tendenser som tyder på att fackets medlemmar håller på att förlora kon takten med sin egen organisation. Detta anser han vara en farlig utveckling som till varje pris bör förhindras. Fackföreningarnas ledare bör inse att om de fjärmar sig från ”gräsrötterna” kommer det att gå illa. Fackföreningsledarna borde vara mera lyhörda för rösterna på fältet. I dag får man ibland en känsla av att medlemmarna ute på fältet tycker att ledarna ”där uppe" fattar sina beslut utan att bry sig om vad de så kallade gräsrötterna anser om saken. Kurt Berg är rädd för att fotfolket snart kan börja vända sig mot ledningen om inte ledningen självmant närmar sig fältet.

Viktigt med lokal verksamhet

STAF har satsat en hel del på den lokala verksamheten och kontakterna mellan centralledningen och fältet verkar fungera väl, anser Kurt Berg. Ett typiskt exempel är lokalföreningarnas samlingsutrymmen. De flesta fackförbund har satsat på bland annat semesterbyar för sina medlemmar men STAF har valt en annan linje, nämligen att i stället uppmuntra medlemsföreningarna att skaffa sig hyfsade samlingsutrymmen. Härvid har man till och me 3/84 F - RUN

Av CHRISTER EKEBO understött föreningarna genom att i en del fall anskaffa lokalen och i en del fall ge lån för anskaffningen. Ett aktuellt förslag går ut på att STAF beviljar medel för lokalanskaffning via budgeten och Kurt Berg tror inte att det förslaget kommer att möta motstånd.

Den lokala verksamheten har tydligt livats upp av de samlingslokaler man skaffat. Genom dessa har verksamheten blivit mångsidigare och på sätt och vis kan man påstå att lokalföreningen har blivit ett fritidscentrum för sina medlemmar.

Ansvarsfrågorna på tapeten

STAF är en aktiv organisation som lever och mår bra. Medlemsantalet stiger hela tiden och kurvan har pekat stadigt uppåt allt sedan den stora konflikten i mitten av 70-talet då STAF mot allas förmodan visade att man var stark och klarade av att stå på egna ben. Det är ju faktiskt just i samband med allmänna konflikter på arbetsmarknaden som facket uppmärksammas av allmänheten och detta leder till att de flesta icke anslutna har en något ensidig föreställning av vad en fackorganisation egentligen sysslar med. En fackförening sysslar faktiskt med en hel del annat än strejker… Dagens fackorganisationer får ta ställning till en hel del frågor: en stor fråga i dag är samarbetslagens tillämpningar på arbetsplatserna. Det är viktigt att de erfarenheter man får ute på arbetsplatserna noga dryftas i förhandlingarna mellan arbetstagarna och arbetsgivarna så att de möjligheter lagen ger ska kunna utnyttjas på bästa möjligha sätt. I samband med samarbetslagen kommer också ansvarsfrågorna upp och framför allt har man på arbetsledarhåll uttryckt en önskan om fortbildning. Om man ska kunna ta ansvar för någonting är det viktigt att man också har de kunskaper som ansvaret förutsätter. Tekniken går i dag framåt så snabbt att de kunskaper man i tiden förvärvade på skolbänken för länge sedan har hunnit bli föråldrade. STAF bedriver i viss mån kurser och fortbildning i egen regi, men man önskar ett ännu större och vidare samarbete med arbetsgivarna i den här saken, säger Kurt Berg.

Utgiven i Forum nr 1984-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."