Utgiven i Forum nr 1979-03

STAF möttes i Vasa

Forum 1979-03, sida 13, 21.02.1979

Taggar: Organisationer: STAF Teman: arbetsmarknaden

arbetsmarknaden STAF möttes i Vasa

Statsmakten och arbetsgivarna bör påta sig ansvaret för att skapa nya arbetsplatser. Detta efter att den centrala inkomstpolitiska lösningen följer en återhållsam linje med lättnader för arbetsgivarna, heter det i den resolution som godkändes vid Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundets (STAF) förbundsmöte i Vasa den 10—11 februari.

ye Då det gäller sysselsättningspolitiken kräver STAF vidare att mera resurser bör styras till de produktiva näringsgrenarna, för att där kunna skapa permanenta och meningsfulla arbetstillfällen för de arbetslösa. ”Att såsom nu överstyra en övervägande del av de unga arbetslösa till byråkratiska uppgifter inom den offentliga sektorn är en kortsiktig lösning som med sannolikhet leder till en permanent tillväxt av den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är redan nu alltför betungande för skattebetalarna, varför den byråkratiska tillväxten måste stoppas”, heter det i uttalandet från Vasa-kongressen.

De finlandssvenska teknikerna och arbetsledarna kräver i resolutionen dessutom att få vara representerade i delegationen för Tekniska Läroanstalten i Vasa och Tekniska Skolan i Ekenäs.

STAF-mötet efterlyser också skolning och information för de svenskspråkiga funktionärerna innan lagen om samarbete på arbetsplatserna träder i kraft.

Omval av Kurt Berg Tekniker Kurt Berg från Helsingfors omvaldes enhälligt till förbundets ordförande. Han inleder nu sitt 13:de år som teknikerbas. Även de övriga valen förrättades utan omröstning. Av de förbundsstyrelsemedlemmar som var i tur att avgå

FORUM 3/7 omvaldes Kurt Björkman, Arnold Lindholm, Stig Sannholm och Viking Tallgren. Nya styrelseledamöter blev Håkan Stenbacka och Fredrik Biskop.

Bland de inbjudna gästerna på STAF-mötet sågs en rad kända fackliga gestalter: Jorma Reini från teknikercentralen FTFC, Matti Huuskonen från STAF:s finska broderorganisation Teknisten Liitto, Rigmor Rönn från Handels- och Industritjinstemannaförbundet (HIF) samt representanter för arbetsledarförbunden i Sverige och Norge.

Tvåårigt avtal

Arbetsgivarnas i Finland centralförbund (AFC) och FTFC uppnådde. den 27.1. ett konkret förhandlingsresultat i -löneunderhandlingarna. De ram- och branschvisa löneavtalen för de tekniska funktionärerna undertecknades den sista januari och trädde i kraft följande dag.

— Avtalsperiodens längd är två år och avtalet utgår således den 28.2.1981. Lönerna höjs i februari med 1 procent jämte 62 mark, eller med minst 1,7 procent, om talar STAF:s verksamhetsledare Erik Svartström. — I avtalet ingår en bestämmelse om förtjänstutvecklingsgaranti. Våren 1980 överenskommer sedan parterna om de allmänna förhöjningarna under det andra avtalsåret. I ramavtalet gjordes vissa förändringar som bla berör uppsägningstider, arbetstidsersättningar samt tillägg. Med det tidsmässigt längre avtalet vill man säkerställa utvecklingen av de tekniska funktionärernas lönesystem, säger Svartström. Oo

FTFC-ordföranden Jorma Reini talade till kongressombuden om erfarenheterna av den senaste förhandlingsomgången. Bakom presidiebordet ses Bengt Sjöberg och Lars Norrgård (delvis skymda) från värdföreningen i Vasa, omvalde STAF-basen Kurt Berg och verksamhetsledare Erik Svartström.

13

Utgiven i Forum nr 1979-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."