Utgiven i Forum nr 1981-15

Storbritannien i ett brytningsskede

av Thor Forsskåhl Forum 1981-15, sida 10-11, 07.10.1981

Taggar: Orter: Storbritannien Teman: ekonomi

Storbritannien i ett brytningssked Ö Huruvida premiärminister Margaret Thatcher skall lyckas styra England ut ur dess djupaste ekonomiska kris sedan trettiotalet är osäkert och beror bla på vad som kommer att hända med pundet, oljepriserna, dollarn, den höga räntenivån i USA och inte minst hur fackföreningarna kommer att agera under det närmaste året.

Intresse för Finlan — Vi hyser ett stort intresse för att öka handeln och minska det stora handelsunderskottet på nästan 268 miljoner pund senaste år med Finland och Skandinavien som helhet. säger biträdande minister David Wiseman med ansvar för export på Europa.

— Framförallt bör små och medelstora företag ha goda utsikter att öka sin export och vi försöker aktivera och hjälpa dem. Under höstens lopp kommer vi att ha en kampanj för att stimulera intresset för export på Skandinavien.

— Kampanjen kommer att inkludera seminarier, konferenser, olika trycksaker samt framgångsrika ”case-stories” som vi hoppas pressen nappar på.

De företag som bör ha de bästa förutsättningarna för att etablera eller öka sin export på Finland är de som arbetar. med olika marinanknutna produkter eller tjänster, instrument, komponenter för elektronikindustrin, säkerhetsutrustning samt utrustning för vattenrengöring.

Överhuvudtaget är intresset påfallande stort i England för att främja exporten av marina produkter. Man hoppas också på att kunna komma in som underleverantör till finska varv som exporterar på Sovjetunionen.

Senaste vår anordnades bla ett seminarium och en utställning för brittiska marinprodukter i Finland, i vilken flera brittiska företag deltog.

Som sjöfarare, byggare av fartyg och nu som leverantör av material till oljeutvinningsverksamheten i Nordsjön anser engelsmännen att de har både en dokumenterad know how och goda produkter för att betjäna varvsindustrin. Speciellt sådan som levererar fartyg eller utrustning för krävande väderleksförhållanden.

10

Att Englands ekonomi och politik befinner sig i ett brytningsskede reflekteras också i vår handel dit. Finlands export till England har stagnerat och importen därifrån minskat. På regeringshåll är man optimistisk inför framtiden, och tror att det värsta är över, men oppositionen rasar över den förda politiken.

Överskottet i Storbritanniens handelsbalans kan i stor utsträckning tillskrivas Nordsjöoljan. Landet är nettoexportör av olja och den totala effekten av oljan på den brittiska handelsbalansen har beräknats var 7,3 miljarder pund. Överskottet väntas nästa år uppgår till miljarder pund.

FORUM 15/81

Kol en framtida produkt?

I likhet med handelsminister John Biffen som besökte Finland i somras anser Wiseman att engelskt kol också är intressant både för oss och dem.

Kolexporten har under de senaste åren gått upp med 40—50 procent och ökningen skulle säkert ha varit större om man inte haft samma problem som USA: hamnarna är inte utrustade för att hantera de ökande mängderna.

I anslutning till kolet är man också intresserad av att sälja kolkraftverk eller kolkraftverksteknologi.

Wiseman hävdar att den engelska teknologin på detta område är mycket avancerad och normerna i England synnerligen stränga för miljönedsmutsning från kolkraftverken.

Tuilfri handel 1985

Handeln mellan Finland och England är på det hela taget problemfri och 1985 kommer tullarna att försvinna helt. Det betyder att vår export av trä- och pappersprodukter, som svarar för över hälften av vår export till England, kommer att kunna expandera.

Det finns också utrymme för andra

FORUM 15/81

Premiärminister Thatchers möjligheter att styra Storbrittanien ur dess djupaste ekonomiska kris sedan 30-talet beror bl a på pundets situation, oljepriserna, den amerikanska räntenivån samt inte minst på fackföreningarnas agerande.

Det brittiska socialdemokratiska partiet, med förre labourminister Roy Jenkins som en av de drivande krafterna, räknar med att få minst 50 platse i parlamentet småningom och därmed bli tungan på vågen i politiken.

produkter, framförallt inom verkstadssektorn, men också bland masskonsumtionsvarorna. Detta förutsätter att vi kan hålla en konkurrenskraftig prisnivå i förhållande till kvaliteten.

Ett problem som påtalats av engelsmännen och vilket också påverkar oss är de höga flygpriserna som inte inbjuder till direkta och personliga kontakter.

Ett stort problem för exporten till England är landets dåliga ekonomi, vilken självfallet också avspeglas ilandets egen export.

John Monaghan på finansministeriet konstaterar att England tappat konkurrenskraft gentemot det övriga Europa, som i dag svarar för ca 60 procent av Englands export.

På sextio-talet gick bara en tredjedel av exporten till området. Under den senaste tioårsperioden har Englands produktion ökat bara en tredjedel av det de övriga OECD-länderna ökat, produktiviteten bara två tredjedelar medan arbetskostnaderna har ökat 90 procent över OECD-ländernas.

Delvis beror den här utvecklingen på Englands föråldrade industriella struktur.

Men Englands problem i dag är inte bara låg produktivitet, höga arbetskraftkostnader och en delvis föråldrad industri. Man har också att kämpa med en hög arbetslöshet och inflation och ett pund som efter att en lång tid varit starkt nu håller på att försvagas.

SDP tungan på den politiska vågen

Därtill befinner sig England i ett politiskt brytningsskede genom uppkomsten av det nya socialdemokratiska partiet, som brutit sig ur Jabour, och tvisterna inom labour mellan en mera moderat linje som leds av ordförande Michel Foot och Dennis Healey samt den extrema vänsterfalangen som leds av Tony Benn.

Det är mycket möjligt att man får uppleva ett fyrpartisystem efter nästa val i England. De konservativa, labour och koalitionen — SDP-liberalerna. — Enligt gallup-undersökningar skulle SDP få drygt 30 procent av rösterna och koalitionen över 40 procent. De ledande politikerna inom SDP är Roy Jenkins och Shirley Williams.

SDP har som mål minst 50 platser i parlamentet i nästa val och räknar med att bli tungan på vågen i det politiska maktspelet.

För att komplicera det ytterligare så förekommer det oenighet mellan labourpartiet och fackföreningsrörelsen, TUC. Den senare är ganska konservativ och föga intresserad av samarbete som skulle innebära minskad handlingsfrihet för facket t ex i lönefrågor.

Tre miljoner går utan jobb

Arbetslösheten i England är i dag ca 10 procent vilket innebär att bortåt tre miljoner mänskor är utan arbete. Detta har skapat ett stort tryck på samhället och yttrat sig i oroligheter bla i Brixton somliggerisödra LondonsamtLiverpool.

— Delvis är dessa oroligheter ett resultat av misslyckad bosättningspolitik som resulterat i ghetton, med lokalt stor arbetslöshet och social missanpassning, hävdar M. Butcher på arbetskraftministeriet. Butcher beklagar sig över den låga geografiska och yrkesmobiliten.

Genom högre mobilitet skulle det finnas mindre arbetslösa, för det finns branscher och områden som har brist på arbetskraft. Det problemet har vi ju som bekant också i Finland.

Minskad inflation

Den minskade inflationen, som är det mest synliga positiva resultatet vid sidan av det relativt starka pundet av Thatcherregeringens moneraltistiska politik, torde 1 år uppgå till 11—12 procent.

Den är sålunda högre än i huvudkonkurrentländernas.

Bruttonationalprodukten har under de två senaste åren gått ned med 4 procent och väntas ligga kring noil eller gå ne (Fortsätter på sid 37)

Utgiven i Forum nr 1981-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."