Strategi konsulten och 90-talsproblemen

av Erkki Olin Forum 1987-04, sida 08-09, 05.03.1987

Taggar: Personer: Stina Sjöberg Teman: ekonomi

Hur löser strategikonsulterna företagens 90O-talsproblem?

Indevo lät förra året utföra en studie som gick till verkställande direktörer och andra i ledande ställning på de 700 största svenska företagen. Undersökningen visar att affärsstrategi, konkurrenssituation och marknad idag är mer centrala frågeställningar än intern effektivitet, produktivitet och styrsystem. En VD kan inte längre leda verksamheten själv utan är ytterst beroende av energi och dynamik bland sina medarbetare. Ovanstående tio påståenden rangordnades först bland de 142 som ingick i studien.

8

En konsult skall arbet - att ayka upp i nuet, men ändå kunna visualisera de problem som kommer ramtiden — och det skall helst ske jämförelsevis snabbt, anser Stina Sjöberg.

tina Sjöberg är chef för Indevo Qom AB med en personalstyrk om 100 av vilka 50 är egentliga konsulter. Hon leder därmed det största dotterbolaget inom den helsvenska koncernen Indevo AB. Namnet är en förkortning av industriell evolution, vilket är en träffande beteckning för den utveckling som är på gång inom industriländerna.

År 1986 var Indevo det största management-konsultföretaget i Sverige med en årsomsättning på 116 miljoner SEK. Bolaget verkar med tyngdpunkten inom området strategisk utveckling, där företagen vill ha en totalgenomgång av hela verksamheten ända från affärsidé till organisation.

Den genomsnittliga årliga tillväxten inom denna del av konsultbranschen väntas även på sikt hålla sig kring 20 procent. Enligt en av tidningen Veckans affärer nyligen utförd undersökning, hör företaget också till ett av de 10 företag i Sverige som mest intresserar högskolestuderandena med tanke på en kommande anställning.

Indavo grundades år 1971 av en grupp ingenjörer från Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Det gick redan från början raskt undan för företaget. Nu har det också utanför Sverige en fast europeisk förankring med kontor i Oslo, London, Genéve, Madrid, Helsingfors och Hamburg, samt utomeuropeiska förgreningar via kontoren i New York och Singapore. Indevo har främst gjort sig gällande inom transport, kommunikation, service, läkemedelsindustri och regionala frågor.

Mindre känt är att företaget nu också gett sig i kast med verkstadsindustrin. Specialgebit har bl a varit kunnandet i samband med avregleringar inom civilflyget och anpassningen inom varvsindustrin.

Helsingforskontoret, som arbetar i dotterbolagsform, öppnades för ett knappt år se ör nyetablerat i Finland.

Företaget hon representerar heter Indevo oc dan och leds av pol mag Stefan Nylander. Härmed har den skandinaviska basen breddats i österled, vilket för presumtiva finländska klienter kommer att betyda nya möjligheter till internationella kontakter.

Indevo-aktien har nyligen introducerats på OTC-marknaden i Stockholm och en nyemission har tillfört företaget 8 miljoner SEK i välbehövligt riskkapital. Det möjliggör nya satsningar och eventuella företagsköp. Även behovet av rörelsekapital kan vara ganska stort i en expansionsfas.

Koncernchefen Ulf Hubendick vill att Indevo skall bli en av de stora i världen, och den ställningen behöver inte vara så fjärran när man betänker hur snabb utvecklingen inom företaget har varit. Förväntningarna återspeglas i aktiens värde, vilket förra året som högst var uppe I 168 SEK, efter en introduktionskurs om 65 SEK på OTC-marknaden I april samma år.

Chefsrollen i ett konsultföreta — Man skall vara både motor och trädgårdsmästare, anser Stina Sjöberg. — En bra chef sprider energi till omgivningen och sköter också om den — planterar, vattnar och stöttar.

Företagspyramiden i Indevo är mycket platt, alla konsulter jobbar med uppdragen, endel har ledningsansvar, men ingen verkar enbart som instruktör.

Vid behov plockar man ihop team från de olika kontoren och dotterbolagen på basen av det expertiskunnande som finns på olika håll inom företaget. Då går det att prestera en fullt tvärvetenskaplig konsulttjänst, vilket också hör till Indevos affärsidé. Konsulterna har genomgående egen erfarenhet av företagslecning, eftersom det är ett av anställningsvillkoren.

4/1987 FORUN,

Struktur för effektivitet är nyckelbegrep — Vi jobbar mycket med strukturförändringar. Det gör vi för det mesta i intimt samarbete med klientföretagets egen koncernledning, rnen ändå tar vi själva fullt ansvar för genomförandet. Vi hjälper företagsledningen att få saker att hända och fungera i ett relativt tidigt skede. Här skiljer vi oss från konkurrenterna, som baserar sin verksamhet på en indelning i faserna analys, förslag och genomförande. Vi ligger hela tiden inne i organisationen och har inte samma distinktion mellan olika faser. Vi tycker att det är viktigt att få människor att springa åt samma håll så fort som möjligt. Då stiger vinstkurvan tidigare, och det är ju resultaten som räknas. Så enkelt är det, förklarar Stina Sjöberg.

— Bostongruppen i USA har nu börjat gå in för något de kallar implementation, vilket vi egentligen redan har sysslat med under en längre tid — och har därmed, kan man säga, ett visst försprång framom konkurrenterna.

Hur kunde man karakterisera utvecklingen på 90-talet — Det blir nog management of technology I största allmänhet. Teknikerbristen kommer att bli ett av de stora problemen inom svenskt näringsliv på 90-talet.

— Men skall vi tala om själva konsultverksamheten kan vi se möjligheter att utvidga management consulting-begreppet i olika riktningar. Vi kan tänka oss ett program för kreativitetsutveckling inom de stora företagen.

— Personurval är ett annat sannolikt område för ytterligare expansion. Kommunikation och PR-verksamhet blir också allt viktigare för företagen, och inom marknadsanalysen förnyas metoderna kontinuerligt. Ja, så kan man tänka sig utvecklingen i stora drag fram till år 1995, anser Stina Sjöberg.

Indevo koncentrerar sig på tillväxtfrågor och har haft gemensamma utvecklingsprojekt med klienterna för att skaffa kunskaper om framtiden.

— Vi har låtit expertiskunnandet inom koncernen successivt mynna ut i dotterbolag för specialister, något som klienterna n r att. få alla att åll, “sägér Stina

FÖRUN, 4/198 kan dra stor nytta av då de bygger upp en strategi som fordrar särkunskaper.

Handlingar, inte avhandlingar

Man hör att klienterna ibland klagar över konsulternas luftiga ordval. ”Era ord är som varmluftsballonger; de saknar klara gränser”, har någon sagt.

— Ja det är faktiskt alldeles sant. Skälet till vissa semantiska brister i konsultspråket är att begreppen i konsultens värld måste vara handlingsinriktade och samlande. De skall kunna sätta igång en grupps tankar i en viss, ungefärlig riktning. De skall inte starta en debatt, utan vara samlingsrubriker för åtgärder som redan till hälften är på väg i organisationen. Kort och gott: de skall utlösa handlingar, inte avhandlingar.

En annan viktig princip i klientrelationerna är frågan om prioriteringarna.

— Folk håller vanligen korten tätt intill bröstet s a s. Det är därför viktigt att konsulten framträder i helfigur, eftersom det är de personliga kontakterna som gör ett uppdrag framgångsrikt. Man får inte heller låsa sig för tidigt, utan bör hålla sig öppen för vidare intryck innan förslagen ges slutlig utformning.

Det är en av orsakerna till att Indevo helst undviker skriftliga avrapporteringar — något som däremot t ex amerikanska konsultbyråer använder sig av till lust och leda.

— Företagets verkliga, djuprotade problem är de som intresserar konsulten för att de riktiga besluten, de som har prioritet, skall kunna fattas. Problemen behöver inte vara just de som företagslecningen gör gällande i ett inledande skede. Det kan ta flera veckor att samla de intryck som behövs, innan konsulten börjar se ytterkanterna av alternativa lösningar, säger Stina Sjöberg.

Ny typ av företagande

Sverige har efter 70-talskriserna övergått från management by numbers till management by understanding the business. För många företag har de nya insikterna inneburit förändrade krav på människor. Man har börjat visa ett ökat intresse för strategiutveckling av avteknokratiserad form, även benämnd affärsutveckling.

Duktiga ledare har uppmärksammat betydelsen av kunskap om den egna affärsverksamheten som motivation för de anställda. Något förenklat sagt har personalen förvandlats till utvecklingskraft från att tidigare ha varit en rationaliseringspotential. Men samtidigt har detta fått företagsledarna att inse hur svårt det är att utnyttja de mänskliga resurserna i organisationen.

Indevo har nyligen låtit utföra en studie I Sverige över de problem som främst sysselsätter företagsledare. Nu kommer samma studie att göras i England, USA och Norge för att man skall få en uppfattning om var resursbehoven i dessa länder kommer att ligga i framtiden, Sedan står väl Finland i turer? Erkki Olin 9

Utgiven i Forum nr 1987-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."