Utgiven i Forum nr 1987-04

Ramrocks gruvteknik : datoriserad ortdrivning

av Christer Ekebom Forum 1987-04, sida 23, 05.03.1987

Taggar: Orter: Tammerfors Teman: teknik

TAMROCKS GRUVITEKNIK: Datoriserad ortdrivning

Aven om gruvdriften under årens lopp utvecklats välcigt mycket, har de flesta oinvigoa en föreställning om att tekniken fortfarande ör på stenåldersstadiet. Antagondet är emellertid oriktigt: teknike här nått dotoåldern.

ampellas avdelning för gruv- och an| osnngsmaskrer Tamrock, har ut vecklat ett datorstyrt borrningsagaregat för tunnel- och ortdrivning. Anläggningen har döpts till Datamatic och den torde vara den mest avancerade maskinen i sitt slag i världen. Den har förmågan att mycket exakt orientera sig igenom berget också vid drivning av krökta och lutande orter och tunnlar. Navigeringen sköts via en inbyggd dator vilken som referens använder en laserstråle.

Ortarivning har hittils varit ett besvärligt arbete. Arbetet har gått långsamt och ofta varit rätt inexakt. Att driva en tunnel igenom berget är ungefär som att gå omkring i en främmande skog utan kompass. Om tunneln eller orten är rak och horisontell, är arbetet relativt enkelt, men så fort tunneln avviker från detta mönster, uppstår problem. Det stora problemet är att mätgruppen sällan hinner med och under pågående mätningar är det så gott som omöjligt att utföra borrningsarbeten.

Automatiserad styming Tamrocks Datamatic borrningaggregat kan programmeras för praktiskt taget vilken ortform som helst. Maskinen klarar enkelt av tunnlar som kröker sig både åt sidan och i någon riktning som avviker från horisontalplanet. Datorn programmeras med fixpunkter i ett tredimensionellt koordinatsystem och med hjälp av den fasta laserstrålen och uppgifter om tillryggalagd sträcka kan maskinen orientera sig rätt och borra i exakt rätt riktning.

Resuitatet av denna datorstödda ortdrivning är effektivare produktion, eftersom brytningen går snabbare, och minimal överbrytning. Överbrytningen innebär alltid ökade kostnader och överbrytningsprocenten kan i besvärliga situationer, såsom vid öppning av ramper, bli rätt hög, upp till 30 procent — vid manuell drivning. Datamaticaggregatet håller överbrytningsprocenten omkring 10. Aggregatets träffsäkerhet är således mycket stor.

Tamrock torde idag vara ledande tillverkare av gruv- och annläggningsmaskiner i världen. Tamrock är inte störst, den titeln hålls fortfarande av amerikanerna, men väl främst då det kommer an på tekniska lös FRUN 4/198 ningar. Det automatiserade borrningsaggregatet Datamatic är bara ett exempel. I Tamrocks sortiment finner man flera olika hydrauliska aggregat för olika borrningsuppgifter, såsom långhålsborrning, borrning av stigorter, bultning mm. Många av dessa aggregat kan erhållas i datorstyrda versioner.

Ergonomin i blickpunkten

Datoriseringen av borrningsaggregaten medför inte bara fördelar i form av ökad effektivitet. Ergonomiska faktorer är föremål för ett allt större intresse. Borrarens arbetsuppgifter blir avsevärt lättare och arbetet intressantare och mera givande. Maskinskötaren behöver inte slaviskt stå bredvid maskinen under hela sitt arbetsskift, utan kan för kortare stunder avlägsna sig från maskinens omedelbara närhet för att exempelvis hämta nya borrkronor eller utföra annan service. Eller han kan lämna maskinen att sköta sig själv under kaffepausenl

Tarmrocks produktutvecklingschef Rolf Ström påpekar dock lite skämtsamt att han i alla fall inte för ett ögonblick skulle lämna en så här dyr maskin utan uppsyn. Men tekniskt är det således möjligt.

Förarhytten lyx?

Förbättrad ergonomi innebär också varma, ljudisolerade förarhytter. Någonting som bara för några år sedan hade betraktats som lyx. Visserligen sjunker temperaturen nere i en gruva eller i en tunnel normalt aldrig under fryspunkten, men en temperatur på någonting mellan 5 och 15 grader och en luftfuktighet på i det närmaste 100 procent kombinerat med drag är inte precis en drömmiljö. Bullernivån i närheten av borrningen är dessutom mycket hög.

En uppvärmd och därmed tämligen torr, samt ljudisolerad hytt är därför en mycket välkommen förbättring för maskinföraren. Bullernivån inne i hytten på en Datamatic uppges vara så låg att föraren kan lyssna på musikkassetter i bilstereon under pågående arbete.

Från stenålder till dataålder

Den gruvtekniska utvecklingen har, som i så många andra sammanhang, drivits fram åt av olika ekonomiska faktorer. Gruvarbetarna är dyra och deras produktivitet måste därför hållas på en så hög nivå som möjligt. Dessutom har strängare ergonomiska krav tvingat fram nya lösningar. Sjunkande råvarupriser saknar inte heller betydelse i sammanhanget.

Utvecklingen har gått rätt snabbt under de senaste åren. På 50-talet användes endast handborrmaskiner. Från början av 60talet kom mekansika pneumatiska borraggregat in i bilden — fortfarande handstyrda. I början av 70-talet fick pneumatiken vika för hydrauliken som ger exaktare och mera kontrollerad manövrering. Idag får den manuella styrningen vika för datorstyrning.

Det finns knappast någon som skulle ha mage att påstå att utvecklingen nu nått sin kulmen. Förhållandet är snarare det motsatta. Tamrock satsar cirka fem procent av sin omsättning på produktutveckling och elektroniken spelar en allt mer framträdande roll.

Man bör hålla i minnet att Tamrocks maskiner inte är strikt avgränsade till bara gruvdrift. I alla sammanhang där berg eller hårda jordarter måste brytas, kan aggregaten användas. Bergsrum av olika slag och storlekar blir hela tiden allmännare, framför allt i tätorter, där den ovanjordiska tomtmarken är slut eler mycket dyr.

Gruvland med traditioner

Tamrocks ledande ställning i sin bransch är en värdig fortsättning på det grundmurade rykte som gruvexperter som finländarna haft ute i världen sedan flera hundra år tillbaka. Ändå är gruvdriften hos oss tämligen riskfri och enkel. Vårt problem är närmast bergets hårdhet, medan risken för ras på grund av spröda bergarter är det stora problernet i många gruvor runtom i världen. Det finns gruvor där nyöppnade orter omedelbart måste stödas upp och förstärkas eftersom de tenderar att börja sjunka samman strax efter öppnandet!

Christer Ekebom 9

En Damatic, även kallad Datajumbo, i arbete. Också hålmönstret är förprogrammerat, vilket ytterligare gör arbetet snabbare.

Utgiven i Forum nr 1987-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."