Utgiven i Forum nr 1996-12

Strategiskt öga för visionsutveckling

av Bo-Magnus Salenius&Tore Strandvik Forum 1996-12, sida 32-33, 12.12.1996

Ö F Z Li 2 Li [Ö) « Z T 2

Strategiskt öga för visionsutveckling

DET STRATEGISKA ÖGAT, ETT NYTT VERKTYG FÖR FÖRETAGS STRATEGIUTVECKLING, ÄR ENKELT ATT ANVÄNDA OCH BEAKTA wot-analysen”. fyrfältet, har fö nästan en hel generation för tagsledare blivit ett självklar verktyg för strategiutveckling.

I visionsledarskapets- oc relationsmarknadsföringens tid är det kanske dags att utvidga analysen utöver ‘styrkefaktorer’, ‘svagheter’, ‘hot’ och möjligheter.

Strategisk planering har utgjort en central ledaruppgift vars tid av en stor del av den samlade expertisen förklarats vara till ända. Trots att den strategiska planeringen inte mindre än ordagrant dödförklarats av strategiorakiet Henry Minzberg är det sannolikt få företagsledare som lever ett liv utan verksamhetsplaner både för kort sikt och litet längre sikt. Samtidigt är det helt

Historia

Medhjälpar +

LS

Motstådare

STRATEGISKA VISIONER.

Bo-Magnus Salenius & Tore Strandvi klart att strategiarbetet förändrats både vad gäller planeringens innehåll, tidshorisont och process.

Utgående från den senaste synen på strategi och ledarskap har mycket av det som tidigare avsågs med ”ångsiktsplanering övergått i ‘vistonsutveckling’. Moderna, lärande företag erkänner och bemöter en högosäker framtid genom att ge stor frihet för handling och kreativitet till kompetenta medarbetare. Det interna kunskapsnätverket hålls samman av ett ledarskap som grundar sig på

DET STRATEGISKA ÖGAT

Aktörer

Omedelbar framtid

Kundföretag X Vinst utvecklingen Identitet

EN EN

Konkurrent gemensam vision. En vision är en övergripande “bild av företaget vid en ofta endast grovt specificerad tidpunkt i framtiden. Vistonsledarskap innebär insikt om att en vision kräver förankring hos varje medarbetare. Förankringen är en subjektiv ”översättning” av ledningens vision som utförs av medarbetaren själv. En bra vision är energiserande, den utmanar till handling. Visionen omfattar en känsla för företagets historia och identitet och inbegriper även en implicit eller uttalad insikt om företagets kärnkunnande samt det kunnande som kommer att bli avgörande för överlevnad i framtiden.

Vinnande visioner omfattar en uppfattning om vilka externa relationer som blir avgörande i framtiden. Inom mark Frågeställningar

Hot

O Strandvik & Salenius

Det Strategiska ögat erbjuder ett enkelt sätt att sammanfatta olika faktorer som borde beaktas i en visionsutvecklings- eller strategisk blaneringsprocess. Tex. ‘Kundföretag X’ 1 figuren en viktig aktör som betraktas som en medbjälpare, “‘Konkurrent Z’ är en motståndare av mindre vikt. I ögats “iris ingår endast de mest centrala faktorerna.

FORUM NR 12/9 ”Det Strategiska ögat innebär ett visuellt slagkraftigt sätt att presentera komplex information nadsföringen har ett nytt dominerande synsätt vuxit fram under en kort tid Relationsmarknadsföring tar fasta på hur man hanterar företagets relationer främst till kunder och leverantörer men också till andra intressenter. Företaget är enligt detta synsätt invävt i ett nätverk av relationer som påverkar företagets framgångsmöjligheter och konkurrenskraft. Marknadsföring förändras från en specifik funktion som hanterar produktportföljen mot en mer hefhetsmässig syn på företagets aktiviteter. Den blir en fråga om att hantera relationerna till andra aktörer på marknaden och att utnyttja också samarbetsparternas resurser i kombination med de egna. Företagsledaren måste därför inte bara ha en uppfattning om vilka aktörer som spelar olika roller på marknaden, utan också utveckla en vision om hur relationer och nätverk utvecklas över tiden.

Vid anblicken på de många aspekter som borde ingå i planeringsarbetet är det förståeligt om reaktionen blir frustration. En av orsakerna till detta är att vi långt saknar modeller och metoder som kunde underlätta det konkreta arbetet i ledningsrummet.

Det Strategiska ögat: en introduktion

Vid Svenska handelshögskolan har en forskargrupp kopplat till Centret för tjänsteforskning (CERS) och Institutet för

FORUM NR 12/9 kompetensutveckling (ICCD) utvecklat ett nytt ’tankeverktyg’ för visionsutvecklingsarbete i företag. I jämförelse med befintliga modeller beaktar Det Strategiska ögat (se figuren nere t.v.) många av de ovannämnda kraven på strategiska visioner. Modellen ger en samlande visvell struktur som anger de olika beståndsdelar av visionen som bör täckas in. I likhet med SWOT-modellen (där SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) kan den användas som en privat inspirationskälla för VD, eller mycket konkret t.ex. i form av en illustration för kollegerna på den av oss finländare så omtyckta ”flap-tayvlan’. Modellen förutsätter ett framtidsperspektiv inom vilket följande aspekter bör klargöras & Identitet: den strategiska visionen utgår från en stark uttalad uppfattning om företagets identite 0 Aktörer: vilka aktörer (individer och/eller företag. organinsationer) blir avgörande i framtiden 0 Frågeställningar:vilka kritiska händelser (positivaoch negativa), trender etc. påverkar företaget i framtiden?

Historia: vilka händelser och aktörer i det förgångna påverkar företaget i framtiden?

Vid en utritning av det Strategiska Ögat i ett företag kan aktörer, händelser etc. placeras in i figuren så att avståndet till ögats mitt anger den förväntade graden av betydelse hos aktören eller hän delsen. I ögats ”iris’ ingår därmed endast de mest centrala faktorerna. Utöver graden av betydelse kan även slagkraftiga recept för hantering av specifika aktörer eller händelser ingå i ögat. Dessa markeras i illustrationen genom ett nyckelord, en mening eller en metafor som har betydelse för de inblandade medarbetarna som tolkar modellen.

Hjälper fokusera diskussionen

Det Strategiska ögat erbjuder ett sätt att sammanfatta olika faktorer som borde beaktas i en visionsutvecklings- eller strategisk planeringsprocess. Modellen har utvecklats för att användas i flera sammanhang i företaget. För det första kan den fungera som en gemensam ram för arbetet i ledningsgrupper och projektgrupper. Precis som föregångaren SWOT hjälper den till att fokusera diskussionen. Den ger även ledningsgruppen ett verktyg för att förtydliga och behandla åsiktskonflikter mellan medlemmarna.

För det andra kan modellen användas som underlag för analys av konkurrenter. Genom att kombinera offentlig information, ur t.ex. verksamhetsberättelser och tidningsintervjuer, med den kunskap som finns hos de egna medarbetarna kan man rekonstruera det kokurrerande företagets Strategiska öga. Bilden som på det här sättet skapas kan t.ex. avslöja att konkurrenten inte har en konsekvent uppfattning om vilka aktörer och frågeställningar som gäller i framtiden. Å andra sidan kan den systematiska genomgången av mångsidig konkurrentinformation visa på en fixering på någon eller några enstaka faktorer.

För det tredje innebär det Strategiska ögat ett visuellt slagkraftigt sätt att presentera komplex information. Denna egenskap kan utnyttjas i arbetet med att förankra en vision eller ett handlingsprogram bland medarbetarna på olika nivåer i företaget. I flera företag har frustrationen över ”A4-terrorn’ gått så långt att det är svårt att få människor att läsa, och framföra allt reflektera över ytterligare ett PM. Här erbjuder det Strategiska ögat ett snabbläst komplement till skriven strategitext. &

Utgiven i Forum nr 1996-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."