Utgiven i Forum nr 1995-01

Studenter satsar på kreativitet&kvalitet

av Maria Granqvist Forum 1995-01, sida 23, 26.01.1995

Taggar: Teman: studerande

ygrundade Oy Academic Con sulting Ab vill genomföra pro jekt för företag och organisationer — och utgående från projekten sedan skriva sina proseminarieuppsatser. Det här tycker gruppen är ett utmärkt sätt för företagen att få nya idéer samtidigt som de stöder fräsch företagsverksamhet och gör en insats för en verklighetsförankrad utbildning av ekonomer i Finland.

Svenska handelshögskolan är först i Finland med idén att grunda ett riktigt konsultföretag där studerandena ställs inför verkliga problem som de skall lösa med hjälp av sina teoretiska kunskaper. Studenterna är mycket entusiastiska och förväntansfulla inför denna nya undervisningsmetod.

Lärarna och professorerna på institutionen för företagsadministration är också mycket engagerade i projektet och har en lång erfarenhet av detta slag av verksamhet. I femton år har Hankenstuderande för sitt proseminarium utfört uppdrag för företag. I år är det dock första gången som projekten utförs inom ett verkligt företag. Lärarna på de övriga institutionerna i skolan bistår också med sin kunskap och kompetens.

Företag stöder

Academic Consulting har nitton medlemmar. Inom företaget har de valt en finansiellt ansvarig VD, en personalchef och en marknadsföringschef. För att effektivera verksamheten har också tillfälliga arbetsgrupper tillsatts, t.ex. för aktieförsäljning, för logoplanering och för anskaffning av kontorsmaterial. Här kan nämnas att Hewlett Packard och Ricoh stöder företagets verksamhet i form av sponsorering av kontorsmaterial. Hewlett Packard sponsorerar en printer medan Ricoh står för fax och kopieringsmaskin. Projektet är enligt studerandena ett enastående tillfälle för dem att i praktiken få vara med om hur det är att grunda ett verkligt företag och se vilka processer som måste genomgås.

När gruppen planerade Academic Consulting indelade man deltagarna i olika intressegrupper enligt främst »

Strategi och organisation är en av Academic Consultinas fyra di består av (fr.v.) Marcus Wiksten, Tapani Minkkinen, Christer Hede, John Bäckström (företagets VD), Anders Häggblom, Christian Slöör och Antti Pöysälö.

ACADEMIC CONSULTING: STUDENTER SATSAR PÅ KREATIVITET & KVALITET

Maria Granqvist

Studerande erbjuder nu företag konkreta förslag till lösningar på konkreta problem som företagen ställer dem inför. Det är en ny giv på Hanken, där studerande på institutionen för företagsadministration har grundat ett företag, Academic Consulting, för att få omsätta sina färska kunskaper i praktiken.

Academic Consultings Human Res urce Management sköts av (fr.v.) Maria Granqvist, Pamela Roberts, Daniel Björkstrand och Eeva Sarvilinna intresseområde. Områdena är nu Human Resource Management. internationella operationer. Green Management och strategi och organisation. Men grupperna är flexibla och vill gärna åta sig projekt också inom andra områden. Alla uppdrag kommer att utföras under vårens lopp av två till tre personer. beroende på omfattning och längd.

Regelbunden utvärdering

Academic Consulting har regelbundna möten åtminstone en gång i veckan där antingen hela gruppen eller de som är ansvariga för en projektgrupp träffas i ett utrymme som det unga företaget fått låna för sin verksamhet. På dessa möten går man igenom de olika gruppernas verksamhet. vilka projekt som är på gång och hur långt de avancerat. För att alla skall vara medvetna om vad som pågår inom de olika grupperna är det viktigt att informationsflödet är så effektivt som möjligt. Proseminariehandledarna sammankallar regelbundet gruppmedlemmarna till möten där man gemensamt försöke 3 nt För internationella operationer svarar Academic Consultings team Patrik Laxell (längst t.v.), Thomas Riska och Patrick Furu.

utvärdera nuläget, närplaner och hur väl man uppnått uppställda målsättningar. Vid dessa tillfällen försöker teamet objektivt analysera sina prestationer och handledarna bidrar med synpunkter på eventuella åtgärder som kunde vidtas för att förbättra eller effektivera arbetet.

En viktig del i verksamheten är också skapandet av samhörighetskänsla inom gruppen — man jobbar bättre och känner sig mer motiverad i en uppbyggande atmosfär.

I en grupp med nitton medlemmar där alla är olika personligheter med olika förutsättningar är det viktigt att ingen känner sig onyttig eller lämnad utanför. Man eftersträvar öppenhet inom gruppen. d.v.s. att skapa en atmosfär som gör det möjligt att ge uttryck för såväl positiva som negativa känslor.

Academic Consulting är ett registrerat aktiebolag som behöver ett aktiekapital på minst 15 000 mk och företagets aktier säljs till alla intresserade. För konsuliuppdragen uppbärs ett rimligt arvode och en eventuell vinst används för studiebesök eller studieresor, vilket också är ett viktigt led i utbildningen. 23

Utgiven i Forum nr 1995-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."