Utgiven i Forum nr 1995-01

SCA-PWA-affären och Finlands skogsindustri

av Janne Salonen Forum 1995-01, sida 28, 26.01.1995

Taggar: Teman: skogsindustrin

Fredrik Nar (REDAKTIONEN BREDDAS: '

Fredrik Närs ny redaktö p i i lorum stärker redaktionen: till redaktör har ffån 16 januari a utnämnts ekon.mag. Fredrik Naärs. Han har senast verkat som

Kursabsistent vid Svenska handels-’, Högskölans förtbildnifigscentral.

  • , Fredrik Nars har varit chefredaktör för Svenska Handelshögskolans, Studentkårs tidskrift Hankeiten | 1990-91, och ärfväl förtrogen me ’ Forum blandannat genom att ha svarit medlem i Forums redaktions råd sedan 1990, och också gästspe- | lat i tidskriftensispalter.

Forums redaktion har sedan höster! 1990 bestått av två medlemmar, chefredaktör Ragihild Artimo och redaktör Christian Schönberg.

Satsningen på en bredare redaktionell bas är ett led i arbetet att utveckla produkten och erbjuda läsarna em bättre och mångsidigar | tidskrift. Bland annat kommer Forum: att satsa på ett ökat inslag temablock och nya nyttiga avdelningar. 28

SCA-PWAaffären och Finlands skogsindustri

Janne Salone otar färska internationell skogsindustrikoncentratione branschen härhemma? SCA:s köp av aktiemajoriteten i anrika tyska skogskoncernen PWA (Papierfabriek Waldhof-Aschaffenburg: Waldhof-bolaget var redan under kejsartiden Tysklands största pappersindustri, och byggde under mellankrigstiden en fabrik i Kexholm vid Ladoga) för närmare 4 miljarder mark har i några kommentarer karakteriserats som en utmaning för Finlands skogsindustri.

Dels betyder affären förvisso att de två ledande tyska skogskoncernerna nu befinner sig i svensk ägo (Stora köpte Feldmuehle för några år sedan), och dels att de ledande svenska skogskoncernerna Stora och SCA nu i stort sett är dubbelt så stora som deras finländska konkurrenter. Och visst förutspår SCA själv att förvärvet skall stärka företagsets konkurrensposition både överlag — och i synnerhet inom tre affärsområden: mjukpapper, kartong och förpackningar, och grafisk pappersproduktion (=träfria tryckpapper).

Från finländsk synvinkel är det Iikväl anmärkningsvärt att tyngdpunkten inom SCA nu kraftigt förskjuts till konsumentartiklarna mjukpapper och blöjor, områden som inte är våra egna skogskoncerners tyngdpunktsområden. Grafisk pappersproduktion är förvisso ett tyngdpunktsområde för Finlands skogsindustrier. men SCA förvärvar från PWA närmast kapacitet som är jämförelsevis ålderstigen. Beträffande kartong och förpackningar blir nog kombinationen SCA-PWA en mycket svår konkurrent för de finländska exportörerna på detta område. Ingen finländsk exportör kommer att kunna matcha SCA-PWA:s täta marknadsnät, som är av stor betydelse för försäljning till små och medelstora tyska företag.

Från SCA:s sida innebär förvärvet av PWA dock en risktagning. PWA ha haft en dålig lönsamhet, och ifall SCA inte får upp den, betyder det att investeringen får en dålig avkastning, och au SCA:s övriga Investeringsutrymme minskar. Dessutom är marknaderna för konsumentartiklarna mjukpapper och blöjor oerhört krävande vad beträffar resurser för marknadsföring och management. Bland konkurrenterna återfinns några av världens mest sofistikerade marknadsförare av konsumentdagligvaror, till exempel Proctor & Gamble (inom blöjor).

SCA-PWA-affären kommer otvivelaktigt att aktualisera behovet av en konsolidering av vår egen skogsindustri, så att även finländska skogsföretag återfinns bland de världsledande, vilket inte är fallet nu. Detta är något av en anomali, eftersom skogsindustrin inte i något annat industriland spelar en så stor roll som i Finland, Sannolikt kommer fusionsplaner av den typ som Kymmene och Repola nyligen umgicks med att aktualiseras på nytt, kanske inom en snar framtid — det råder inget tvivel om att SCA-PWA-affären avsevärl har ökat pressen på våra egna skogskoncerner, vilka i ökande grad riskerar att istället bli föremål för andra parters omstruktureringsplaner.

Tövrigtser 1995 och 1996 ut att kunna bli mycket starka år för skogsföretagen, förutsatt att marken inte ytterligare revalveras, och att löne- och virkeskostnaderna inte tillåts öka okontrollerat.

Annars betyder en god lönsamhet under de närmaste två åren i kombination med en måttfull investeringsverksamhet (jämfört med ridigare högkonjunkturer) att våra skogsföretag efter den rådande högkonjunkturen har en finansiell styrka utan motsvarighet i historien. Redan under 1996 kan nämligen de amerikanska räntehöjningarna komma att återspeglasiden europeiska ränteutvecklingen, och den rådande globala högkonjunkturen dämpas. 9

Utgiven i Forum nr 1995-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."