Utgiven i Forum nr 1995-01

Också Bayer tog vägen till Baltikum via Finland

av Christian Schönberg Forum 1995-01, sida 12-13, 26.01.1995

Taggar: Bolag: Bayer

Också Bayer tog vägen

TILL BALTIKUM VIA FINLAND

Christian Schönberg

Tyska Bayer stärker sina positioner inom det forna Sovjetimperiet. Via finländska Svomen Bayer tog sig företaget som nummer ett bland sina konkurrenter in på den baltiska arenan. Också konsolideringsprocessen av samarbetet inom Norden accelererar.

ången utlänning gör misstaget att uppfatta

Baltikum som något av en administrativ helhet, vilket varken ester, letter eller litauer med bästa vilja i världen vill göra. Inte ens inom det språkligt sett rätt homogena Skandinavien, med sina danska, norska och svenska kronvalutor och sin ljumma protestantiska tro, har man något större intresse av att helt inlemmas under samma paraply. I de baltiska länderna är gränserna mellan språk och religionstraditioner betydligt skarpare dragna än någonsin i Skandinavien.

— Det finns därutöver en markant skillnad i utvecklings- och privatiseringstakten mellan de baltiska länderna, Till åtskillnad från letter och litauer har exempelvis esterna till fullo kunnat utnyttja den geografiska närheten till Finland och finländsk TV som hållit dem ajour med den allmänna utvecklingen i västvärlden, säger Bayers regionchef i Norden HansJirgen Jensen.

— Ett gott bevis bland andra på att esterna hunnit betydligt längre 1 marknadsföringen av sitt lands möjligheter och kunnat sälja andelar i redan befintliga företag är att en av d största italienska slalomskodonsproducenterna förmåtts förlägga tillverkningen av sina produkter i Estland, inflikar Suomen Bayers VD Hans E Selle.

Bayer Baltic blir aktiebolag

Bayer Baltic, till hundra procent ägt av Suomen Bayer Oy, fungerar för närvarande som ett renodlat försäljningskontor i de tre baltiska länderna men torde inom en nära framtid omregistreras till ett självständigt aktiebolag där aktiemajoriteten enligt estnisk lag inte nödvändigtvis bör ligga i estniska händer.

Böyer AG förlorade år 1993 pengar inom de flesta av sina verksamhetsområden. “Klassikerna” Aspirin och Alka-Seltzer höll dock tillsammans med de övriga läkemedlen koncernens totala resultat på plussidan.

ÄSPIRIN 2000.

|

Canesten 500 mg

Vili

Canesten’ Om 12

Planer på att starta upp produktionsverksamhet i Baltikum eller inom Norden finns enligt Jensen däremot inte — de tyska anläggningarna ligger uppenbarligen geografiskt tillräckligt nära eftersom Bayer lovar leverans till sina kunder inom 24 timmar efter ingången order.

Det obligatoriska undantaget på produktions sidan finner vi i VeitsiIuoto i Finland där man för Bayers räkning på licens och Bayersk know-how tillverkar latex för papperbestrykning till pappersindustrin,

Också balter behöver aspirin

I de baltiska länderna står marknadsföringen av läkemedel och diagnostisk apparatur främst på den Bayerska prioritermgslistan. I Lettland satsar bolaget därutöver kraftigt på leveranser till textilindustrin som haft en stark ställning i landet speciellt under sovjetepoken. Också plastindustrin som tillverkar delar för den ryska bilindustrin finns med på den Bayerska agendan likaså en del garverier, speciellt några större på litauisk mark. Det avgjort största problemet för de gamla garverierna är att alla inköp numera görs i amerikanska dollars, 1 stället för forna tiders rubel, vilket klart begränsar företagens verksamhetsmöjligheter.

Nej, Baltikum är Inte ett rike — Om man skall vara litet kritisk, vilken man nog bör ha rätt att vara, förefaller det rätt konstigt att alla dessa tre små länder har sin egen valuta, alla med individuellt förhållande till dolarn och en egen mycket byråkratisk gränskontroll mellan länderna. Det förvånar att man inte kunnat inna en gemensam väg exempelvis i form av ett

Bayers regionchef i Norden Hans-Jörgen Jensen har lyckats med konststycket alt sammanföra alla Bayers separata nordiska enheter till et hela Norden omfattande marknadsföringsbolag.

federalistiskt statsförbund enligt tysk eller schweizisk modell för att bättre kunna koordinera utvecklingen i regionen, säger Jensen. Ruljansen kan nog upplevas något “ankdammsmässig” emellanåt. Grundorsaken till att länderna kommer att gå i otakt ännu en lång tid framöver bottnar givetvis i den ytterst starka nationalkänslan i respektive land. Utöver det har man stora svårigheter att koordinera berednings- och beslutfattningsförfarandena bland myndigheter och inom ministerier.

Trycket ökar på Bayer

Enligt Jensen har Bayer, tack vare en föredömligt snabb etablering, trots en svår byråkratisk process hittills kunnat verka rätt ostört på den baltiska marknaden. Men småningom blir konkurrensen allt mera påtaglig i takt med att struktureringen på marknaden får klarare konturer.

— Amerikanska bolag ser vi ännu inte mycket av. egentligen inte franska eller engelska heller. Av gammal tradition och geografisk närhet är det nog tyska företag vi mest kommer att stöta på den närmaste framtiden. Fuji-film finns ju förstås med överallt, det har vi vant oss vid redan en längre tid, småler Jensen.

Inga större problem i sikt — För närvarande finns få problemungar i sikte, om man väljer att blunda för de stora politiska frågetecknen förstås. Länderna kommer förmodligen att anpassa sin lagstiftning till EU —jag kan inte se någon orsak för balterna att försöka uppfinna hjulet på nytt. menar Jensen som tror att de baltiska länderna långt kommer att kopiera redan fungerande västeuropeiska modeller. Därutöver finns ju den politiska viljan att bli medlemmari EU utbredd i hela regionen.

Bayer A $ Bayer-koncernen är etablerad i 150 länder med sammanlagt över 152 000 anställda.

& Omsättningen uppgick till 41 miljarder DEM år 1993. 9 Verksamheten är fördelad på 21 affärsområden uppdelade i fyra huvudgrupper: industri, hälsovård. jordbruk saml informationsteknik (Agfa-bolagen).

& Bayer AG har de senaste åren investerat över 3 miljarder DEM i sina interna forsknings- och utvecklingsprojekt som i dag sysselsätter sammanlagt 12 300 personer.

Suomen Bayers VD Hans E Selle axlar ännu totalansvaret för den baltiska marknadsföringen, men räknar med att det baltiska aktieBolaget successivt övertar allt mer av de dagliga arbetet.

a [3

Möjligheterna för de baltiska länderna att inom överskådlig tid nå upp till en hyfsad västeuropeisk levnadsnivå bedöms vara goda. Basutbildningen är överlag god och redan nu har man noterat hur utländska företag inom vissa områden flyttar ut produktionen till baltiska företag.

Regleringar skapar problem i Finland

Om Bayer inte har några större problem i Baltikum betyder det därför inte att företaget automatiskt skulle agera problemfritt på den finländska marknaden. Bayer kämpar för närvarande hårt bl.a. för att befrias från tvånget att hålla sigmed s.k. säkerhetslageri Finland, som ju enligt Hans-Jörgen Jensen direkt strider emot EU-andan. — En reminicens från det kalla krigets dagar. vill jag kalla det. För det första kostar det en massa pengar att finansiera sådan lagerhållning — och därutöver kan man ju för sjutton flyga in läkemedel från Tyskland på två timmar vid behov. Hos Bayer förlitar man sig ändå på att registreringsföreskrifterna kommer att harmoniseras rätt snabbt nu när Finland blivit fullvärdig medlem i EU. 9

Vi erbjude - värmeautomati = kylautomati - kylkompressore —- hydrauli — industrikomponenter - flödesmätar - frekvensomvandlare

Vi är din partne » vid nybyggnad och sanering av fastighete » vid planering och ombyggnad av industriell verksamhet

Tag kontakt!

OY DANFOSS AB Punane 16, PK2490 EE-0036 Tallinn

OY DANFOSS AB 45/47 Elizabetes iela LV-1358 Riga

OY DANFOSS AB Traku 9/1 LT-2001 Vilnius

Danfoss i Baltikum

Vår yrkeskunniga personal är till din tjänst i Estland, Lettland och Litauen.

Dare

OY DANFOSS AB Stensviksvägen 02360 ESB tel. (90) 80 281 tax (90) 802 855 13

Utgiven i Forum nr 1995-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."