Utgiven i Forum nr 1977-10

Svagt år för Wärtsilä

av Per Sedel Forum 1977-10, sida 19-20, 01.06.1977

Taggar: Bolag: Wärtsilä

företagsronden

Svagt år för Wärtsilä

För Wärtsilä blev år 1976 ett svagt år. Resultatutvecklingen gick i ogynnsam riktning. Vinst efter avskrivning år 1975 om 146,88 milj mk blev år 1976 en förlust om 35,77 milj mk. (Se tabell 1).

Orsaken till den negativa utvecklingen kan väl till stor del tillskrivas de usla konjunkturerna. Den långvariga depressionen inom sjöfarten har lett till överutbud på tonnage och mycket låga priser på nybyggen.

uy För Wärtsilä har detta medfört att leveransförskjutningarna varit ovanligt betungande, bl a har leveransen av fem produkttankers å 32500 dtw uppskjutits. Och inga nya fartygsbyggen har kontraherats. Med gällande priser kan detta visa sig vara bra. Orderstocken på fartyg utgjorde i slutet av år 1976 28 fartyg till ett värde av 3,38 Mrd mk. Detta kan enligt Wärtsilä ”anses relativt tillfredsställande under förutsättning att de beställda fartygen kan levereras planenligt”. Men orderboken har förändrats en hel del år 1976. Bla har de ovan nämnda produkttankernas leveranser skjutits fram till år 1977. Här är möjligen ytterligare leveransförskjutningar att vänta. Två av de till ett norskt rederi kontraherade fartygen, som ursprungligen planerats för leverans år 1977 har framskjutits till år 1978. I tidningspressen har uppgifter förekommit om inskränkningar i leveransen till Norge. Om leveransinskränkningar nämns dock intet i verksamhetsberättelsen, om ej de ovan citerade raderna kan anses peka åt det hållet.

Omsättningen sjönk med 216,8 milj mk jämfört med år 1975. Minskningen hänför sig till de ojämna utleveranserna från varven. Omsättningen år 1977 väntas stiga till 2 miljarder. Även resultatet kommer att förbättras.

De under senaste år intensiva investeringarna i både produktionsanläggningar och forskning och produktutveckling kommer i framtiden att bära frukt. Bla är varvsgruppens stora in FORUM 10/7 vestering Pernovarvet klar ävensom mindre investeringar i varven. Investeringarnas ändamål är att öka produktionskapaciteten för tekniskt ytterst avancerade fartygstyper. I enlighet med detta har utvecklingsprojekt omfattande bla oljeborrningsfartyg för Pernovarvet konstruerats.

Negativ lönsamhet

Den böokföringsmässiga vinsten är 12,12 milj mk. För att uppnå detta resultat har lagerreserverna upplösts med sammanlagt 40 milj mk, Den egentliga lagerreserven har minskat med 80 milj mk, medan en återanskaffningsreservering om 40 milj mk gjorts:

Lagerreserv 1975 333,7 milj mk . upplösning 80,0 Lagerreserv 1978 253,7 milj m Återanskaffningsreservering 1975 20,0 milj mk + ökning 40, Återanskaffningsreservering 1978 60,6 milj mk

Ateranskaffningsreserveringen har i sin helhet gottskrivits en dispositions avskrivningarna är enligt uppgift kalkylmässiga och beräknade lineärt på anläggningarnas återanskaffningsvärde. Uppgiften om använda procentsatser ges icke, På Pernovarvet har inga avskrivningar gjorts med den motiveringen att det ej bidragit till intäkterna under året. Motiveringen kan accepteras eftersom de första utleveranserna sker år 1978, om motsvarande överavskrivningar då görs. Man kan däremot utgå från att ianspråktagen produktionskapacitet skall belasta det års resultat under vilket det förbrukats. I avskrivningarna (tabell 1) ingår en beräknad kalkylmässig avskrivning om 10,0 milj mk.

Kvantitativa data om lönsarmhetsutvecklingen vid de enskilda resultatenheterna saknas, Däremot nämns i rätt allmänna ordalag om enheterna var förlust- eller vinstbringande. Det kanske mest intressanta härvidlag är Helsingforsvarvets och Järvenpääfabrikens otillfredsställande lönsamhet, vilken i vardera fallet förorsakats av en stor inhemsk leverans.

De skärpta K-garantibestämmelserna inverkade även negativt. För ett fartyg som levererades enligt de nya reglerna erhölls inga ersättningar.

fond. De maximalt utnyttjade skatte- Vänd! Tabell 1. Wärtsilä Mmk RÖRELSEOVERSKOTTET SJÖNK KRAFTIGT 1972 1973 1974 1975 1978 Omsättning 781,82 800,5 1.148,89 1.658,66 1.411,88 — varav export “Yo 62 53 64 70 67 ökning/minskning ?/o 40,3 2,3 43,8 44,4 —13,1 Rörelseöverskott 51,00 64,55 05,75 218,82 53,60 — beräknade kalkylm, avskr: 30,597 36,91 54,70 71,94 89,37 Vinst/förlust eft. avskr. 11,43 27,64 41,05 146,88 —35,77 — i relation till oms. i Yo 1,46 3,45 3,51 8,86 — 2,48 — i relation till sysselsatt kap. I “/o 0,57 1,21 1,52 4,69 — 1,00 + räntor netto —25,75 —16,30 +0 + 8,79 + 3,45 + övriga finansposter netto — — 4,28 —20,76 — 2,93 — 6,19 Vinst/förlust eft, avskr. o. räntor —14,32 7,06 20,29 152,74 —38,51 + lagerreservförändringar ? ? ? —123,90 +40,00 + avskrivningsdifferens +13,98 +6,26 — — +10.00 + extraordinära poster — — -— — + 4,00 — skatter — 1,55 — 1,22 — 1,42 — 5,22 — 3,37 Redovisat vinst/förlust — 1,91 +12,10 +18,87 +23,62 +12,12 Utveckling Mmk 8,82 9,92 11,02 11,02 15,08 Utdelning/aktie mk 4,80 5,40 6,— 6,— 4,50 Antal anställda 16 557 16 428 15975 15 206 15174 Fakturering/anställd 1000 mk 47 49 72 109 95 19

Sänkt självfinansiering

Såsom av finansieringsanalysen (tabell 2) framgår har självfinansieringen avsevärt försämrats från 228,68 milj mk år 1975 till 44,47 milj mk år 1976. Bland orsakerna till det försämrade läget kan omsättningsminskningen och de skärpta K-garantibestämmelserna nämnas.

Både leveranskreditfordringarna och leveranskrediterna minskade under året, en omständighet som sannolikt sammanhänger med orderingången. Totalt har under året medelsförsörjningen uppgått till 629,57 milj mk mot 565,36 milj mk i fjol. Till vilka ändamål har dessa medel använts? Finansleringsanalysen ger vid handen att över hälften, dvs 323,91 milj mk bundits i omsättningstillgångar. Investeringarna utgjorde 281,22 milj mk. Den procentuella andelen av de olika grupperna inom tillförda och använda medel framgår ur figur 1.

Figur 1 Tillförda medel Använda medel SjälvfIn. 7/9 (40 ?/0)] -Ökn. av fin.tillg. — 49/0 (41 9/0) Ökning av kortfristiga skulder 21/0 (6/0) Investering . I omsåttÖkning av ningsfrämmande tillg. 5170 (89/0) upplåning för den tunga produktionen 60 9/0 (13/0) Ökning av Investering Jängfristiga nings- ] skulder 10/0 (13”/0) tillg. 4540 (71 2/0) Nyemlission 2070 (29/0)

OY WÄRTSILÄ-AB

TILLFÖRDA MEDEL Internt: Från verksamheten: Redovisad vinst + Avskrivningar + Lagerreservökn./minskn. + Ökn. av återansk, res. + Skatter — Dividendutdealning — Skatter Övriga interna medel:

Utrangeringar

Externt Ökning av kortfristiga skulde Ökning av långfristiga skulder Ökn./minskn. av tunga produktionens finansiering Leveranskrediter, ökn./minskn. Leveranskreditfordringar, minskn./ökn. Lån för byggnadstiden 1), ökn. Erhållna förskott ökn. Erlagda förskott, minskn. Emissio +

IH I+

ANVÄNDA MEDEL Ökn, av finansieringstillgångar Investering i omsättningstillgångar Investering i anläggningstillgångar

Minskning av aktiva värderingsposte 1) Uppgifter för å 1975 saknas.

Av medelsförsörjningen utgör finansieringsarrangemangen av den tunga produktionen den största gruppen. Att observera är att självfinansieringen år 1975 utgjorde 40 procent, Den låga andelen år 1976 skall ej uppfattas som degio, utan snarare som ett undantag. Fordringarna i utländska valutor var vid bokslutet ca 811 Mmk medan skulderna uppgick till 1054 milj mk. Den i år verkställda devalveringen har så Finansieringsanalys milj m 1978 1975 12,12 23,62 79,37 74,87 —80,00 +113,90 +46,00 +20,00 3,87 54,86 522 — 287,61 11,02 11,02 3,87 14,39 5,02 16,24 40,47 221,37 4,00 731 44,47 228,68 132,92 32,97 61,59 — 194,51 75,80 — 108,77 —127,17 +54,82 +147,48 —54,25 +208,47 +132,21 +217,34 +19,90 — 375,89 217,91 14,70 10,— 629,57 565,36 24,44 142,06 323,01 45,08 281,22 — 605,13 399,51 — 444,57 —21,27 629,57 585,3 lunda inverkat ogynnsamt på företagets finansieringsstruktur. Under året har omfattande kursförluster kunnat undvikas p ga att de för Wärtsilä viktigaste inkomstvalutorna utvecklats gynnsamt. Den viktigaste inköpsvalutan, tyska marken förstärktes med 8,9 2. Realiserade nettokursvinsterna utgjorde 2,8 milj mk medan de orealiserade kursdifferenserna visade en förlust om 7,0 milj mk. (Per Sedel | Telegram är klara papper

Telegram förmedlar fakta svart på vitt. Bekräftelser, offerter, beställningar, viktiga meddelanden. I hemlandet kostar telegrammet 8 mk för varje påbörjad grupp på 50 ord.

För telegram till europeiska länder är grundavgifte 14 mk och tilläggsdebiteringen 60 p per ord. Det är bara att ringa telegrafen 02 36 20

FORUM 10/77

Utgiven i Forum nr 1977-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."