Utgiven i Forum nr 1977-10

Visst är kapitalismen effektivast

Forum 1977-10, sida 24, 01.06.1977

Taggar: Teman: kapitalism

mellan raderna

Visst är kapitalismen effektivast

NOG ÄR YTTERVÄNSTERN PÅSTRIDIG i sin propagandadrive att försöka trumma in ‘det oriktiga påståendet om det socialistiska systemets övertag över kapitalismen! Man möter argumentet varje dag i vänsterpressens rubriker och i massmedia. Avsikten är väl att ned” bryta även det ståndaktigaste motstånd genom upprepningarnas envetenhet.

”Vi blundar för fakta, om vi änn “tror att det kapitalistiska systeme är effektivare än det socialistiska”. Detta är en ny infallsvinkel som presenteras av Bo Ahlfors i metallarbetarförbundets språkrör Ahjo. Dessvärre har nog skribenten själv nogsamt blundat för de klagovisor, som under åren från allmänhetens sida förekommit i rysk press, tex över ineffektiviteten i produktion och service.

Det kan knappast anses som utslag av särskild effektivitet att -— allt enligt ryska källor — sovjetmedborgarna tillbringar sammanlagt 25 miljarder timmar om året i köer; vilket är liktydigt med att 3 miljoner personer oavbrutet köhänge “i onyttig väntan.

Alldeles nyss cirkulerade i pressen ett klipp ur Literaturnaja Gazeta “där en förgryramad Kiev-bo ga 2 uttryck åt sin olust över att varje vecka nödgas ägna en tid motsvarände en hel arbetsdag åt att stå i kö: köa i livsmedelsbutikernas tre olika köer (en för prisförfrågningar, en för kassan, en’för varorna), vilket är följden av otymplig planering, köa på posten osv, osv — allt noga verifierat.

Läser man inte på Ahjos redaktion kollegan Trud fackföreningsbladet? Ett av dess senaste nummer redovisar klagomål från en rysk arbetare som från sin arbetsplats rapporterar att ”i allmänhet jobbar vi en timme och står och hänger en vecka” därför att underhållet inte fungerar: när — i detta fall — plåtsaxen åter gått sönder är det stopp för jobbandet.

Bo Ahlfors har också lyckats blunda för en artikel i Veckans affärer, som behandlar utbyggandet av Sovjets skogsindustri. Tidningen konstaterar att man inte, trots stark efterfrågan på branschens produkter, kan köra med full kapacitet på grund av bristande samordning mellan olika sektorer. Ma o: en ineffektiv byråkrati sätter sand i produktionens hjul. Produktiviteten inom den svenska massa- och pappersindustrin anges vara upp till fyra gånger högre än den ryska - VA anger som orsak en ineffekti produktionsapparat samt att man håller för många anställda, med resultat att produktionen per arbetstagare blir oproportionerligt låg — och dyr. Sysselsättningspolitiska orsaker motiverar den höga bemanningen av företagen, men på effektivitetens bekostnad.

Nej, det är nog inte lätt att visa att socialismen vore effektivare än kapitalismen. Annat än om man, såsom Ahjo, sluter ögonen för fakta, vilka tom erkänns av systemets anhängare. Ovan har blott några sporadiskt valda axplock redovisats. Och utgör inte redan det ett bevis på motsatsen, att Sovjet nu börjar satsa mera på de: privat jordlotterna eftersom myndigheterna inte utan dem skulle klara folkförsörjningen. Privatföretagsamheten klarar vad kolchoserna går bet på.

Literaturnaja Gazeta medgav en gång i höstas att något är på tok i systemet när ett företag, som för sin produktion använder flera arbetare, premieras på bekostnad av ett, som klarar sig med färre anställda och riindre kostnader.

-” - &

VÄNSTERN ANNONSERAR nu med stora rubriker att den nya regeringen skall sätta fart på näringslivets hjul och så bota arbetslösheten samt återge industrin dess förlorade konkurrensförmåga.

En genomläsning av särskilt yttervänsterns programdeklarationer visar att också de färska fortlöpande ställer krav, som, ifall de förverkligas, snarare är ägnade att fördjupa den ekonomiska krisen. Talade inte Kansan Uutisets chefredaktör förstamajdags om hur befängt det är att motarbeta arbetarnas berättigade krav på kännbart höjda löner, vilka inte ett uns sägs påverka våra företags förmåga att klara konkurrensen med utlandet? Och nuvarande minister Kivistö har beskärmat sig över det olyckliga, som inträffade när den extra förmögenhetsskatten på = näringslivet upphävdes — inga lättnader är motiverade.

Det blir verkligen intressant att se med vilka trollkonster vänsterfolket i Sorsas kabinett drar hjulen igång! OO

CmMtens

FORUM 10/77

Utgiven i Forum nr 1977-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."