Xylitolet far fotfäste i USA

Forum 1977-10, sida 10, 01.06.1977

Taggar: Personer: Reino Rossi Teman: xylitol

Xylitolet får fotfäst i USA

Xylitolforskningen startade på Finska Socker i början av sjuttiotalet i laboratorie- och pilot plant-skala. I det skedet anhölls också om understöd från Sitra för projektet, vars mål var att finna den lönsammaste metoden att utvinna xylos ur björk. Sedan dess har det gått framåt. År 1975 grundades dotterbolaget Sokerikemia Oy, vars kapacitet uppgår till 7 000 to xylitol årligen. Största delen exporteras.

Chefdirektör Reino Rossi

WP” Men också andra länder har sysslat med xylitolforskning. I Sovjet tillverkas med egna metoder xylitol i små mängder närmast för diabetikerbruk. Det stora multinationella läkemedelsföretaget Hoffmann — LaRoche experimenterade i ett rätt tidigt skede med ämnet, men utan samma framgångar som i Finland. Man blev intresserad av samarbete. Chefdirektör Reino Rossi bekräftar: — Vi kom i kontakt med Hoffmann — LaRoche i början av sjuttiotalet då vi själva höll på med vår forskning. De var intresserade av xylitolet för sin läkemedelsframställning, och hade själva undersökt möjligheterna att tillverka det, men kommit fram till att det inte var ekonomiskt lönsamt. Men i det skedet visste inte vi heller om xylitolets förbluffande kariesförebyggande verkningar.

10

Gott samarbete med internationellt mammutföretag

Ett första samarbetsavtal ingicks med Finska Socker som producent och Hoffmann — LaRoche som internationell marknadsförare. Samarbetet gav mersmak. År 1976 grundades Xyrofin AG på fifty-fifty bas. Till dess uppgifter hör forskning inom den sockerkemiska sektorn och marknadsföring av sockerkemiska produkter. Sokerikemia Oy i Kotka ägs i sin tur helt av detta bolag. — Vi är mycket nöjda över att Xyrofin uppstod ,påpekar Reino Rossi, vi ansåg nämligen att våra möjligheter globalt var alltför små för att kunna fungera på egen hand. Trots skillnaden i storlek mellan bolagen har vårt samarbete tills vidare förlöpt till full belåtenhet. Hoffmann — LaRoche hör till de storbolag som inte ger u några verksamhetsberättelser eller rapporter och har ibland stämplats för hemlighetsmakeri från olika håll, — Någonting dylikt har vi inte lagt märke till, fortsätter Rossi, fastän bolaget är en mycket sluten enhet. Det har ända sedan starten varit ett rent familjeföretag och har aldrig varit ett öppet bolag på samma sätt som aktiebolagen.

Egen fabrik i USA

Xyrofin AG har nu siktet inställt på Förenta Staterna. Chefdirektör Rossi yppar att man med största sannolikhet ännu denna månad besluter om en ny produktionsanläggning som ska uppföras där. Fabriken kommer att tillverka 10-15 000 ton xylitol per år. Som råvara används majs, dvs resten av kolven då kornen avlägsnats. I Kotka har man redan kört ett provparti på 1200 ton, inköpt från Frankrike, som dock inte utföll till optimal belåtenhet p g a att lasten var våt och innehöll blad, stenar och andra främmande ämnen. Var den nya USA-fabriken ska placeras är ännu inte definitivt klart, men kommer självfallet att ligga någonstans inom det stora majsbältet.

Sackarinförbud ökar efterfrågan på xylitot

Beslutet om den nya produktionsanläggningen har dessutom påskyndats av att Förenta Staterna nästa månad antas utfärda förbud mot användning av sackarin i livsmedel. Upptakten till förbudet spelas av Kanada, där en statligt tillsatt forskargrupp efter tre års undersökningar med sackarin tillkännagav, att växter i urinvägarna kunde iakttas på de råttor som använts i försöken. Ett förbud i USA innebär, att 2500 ton sackarin i året, som svarar mot 750 000 ton socker, måste ersättas av andra ämnen. Redan nu har förbuden i Kanada och USA givit upphov till en kraftig ökning i efterfrågan på xylitol vid kotkafabriken. — Vissa utbyggnader i Kotka blir därför också aktuella inom en nära framtid, berättar Reino Rossi.

Vad efter xylitolet?

Sporrad av framgångarna forskar man vidare på Finska Socker. Huvudintresset ägnas som bäst det sk melassprojektet. Man strävar till att få ut cirka 11/2-2 procent mera socker ur melassen. Vad efter xylitolet, undrar Forum, — Vi har också annat forskningsarbete på gång, men det är för tidigt för att yppa något om det, svarar direktör Rossi. Oo

FORUM 10/77

Utgiven i Forum nr 1977-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."