Utgiven i Forum nr 1980-17

Svårt att tippa vinnare och förlorare på hotellmarknaden

av Thor Forsskåhl Forum 1980-17, sida 12-13, 05.11.1980

Taggar: Teman: hotellbranschen

Svårt att tippa vinnare och förlorare på hotellmarknaden

Konkurrensen inom hotellbranschen i Helsingfors kommer att bli hårdare, säger direktör Frank Moberg, som är chef för Hotel Hesperia. Hans uppfattning delas bl a av konkurrenterna Hotel Intercontinental och det nya hotellet Presidentti, men samtidigt anser de att det finns utrymme för ytterligare hotellkapacitet i Helsingfors. Bakom detta något paradoxala synsätt ligger en mycket stark tro på den egna förmågan att klara sig i ett kärvare klimat.

€& Hotellkapaciteten i Helsingfors borde växa med ca sex procent per är för att svara mol den ökade efterfrågan. ie år fanns det 43 hotell. motell ndehem i Helsingfors med sammanlagt 5 790 bäddar och möjlighet till nästan 700 tulläggsbäddar. Men öppnandet av Hotelli Presidentti i våras ökade utbudet med närmare tjugo procent, för hotellet har 500 rum och 1000 bäddar. Därtill kommer nya Dipoli med 213 rum, samt utvidgning av både Vaakuna och Torni, vilket innebär ytterligare 120 rum. Beläggningen i Helsingfors 1979 var 76 procent, vilket är 13 procent högre än genomsnittet för hela landet. Både Hesperia och Intercontinental har tappat nägot äl Presidentu. men på vardera hållen är man optimistisk och tror att det är ett övergaende fenomen. Aven marknadschef Olavi Keränen på Presidentti opUumistisk och säger att tecknen är goda, för manga av de gäster som övernattat en gång återvänder, och han anser att hotellets målsättning altligga 2 3 procent över genomsnittsbeläggningen är helt realistisk. Direktör Reino Liimatainen, som är chef för Elantos hotell- och restaurangavdelning i vilken President ingår, anser all hotellet hittills överträffat förväntningarna och att man kommer att nå den planerade omsättningen på 50 55 miljoner mark för det första hela verksamhetsaret. Två år har man i princip fått td på sig all göra verksamheten lönsam. Detta tror man är möjligt, eftersom mycket arbete lagts ned på att driva hotellet och marknadsföra det effektivt. Man har investerat i ett omfattande datasystem som täcker

I) Sokos-hotellen samt i dem i Cu kedjan som är OT L niska pro och nagra kommuner. tels och Kantaravintolat.

1 hotellets och restaurangernas ohka funktioner som bokning, Fakturering, kök. lager och information för ledningen. Systemet har levererats av Systek Oy.

Presidentti har också strävat till ckonomi på personalsidan, och har I hällandevis få anställda med tanke på rumsantalet. Prismässigt ligger hotellet ca tio procent under huvudkonkurrenterna. I nästa är kommer ett enkelrum på ett bra hotell att kosta ca 320 mark dygn och et dubbelrum ca 390 mark. Det är en ökning på tio procent från i är.

Ända finos det de inom branschen som tror att Presidenttis prisstrategi och förmaga att ge en god service kommer att ge lönsamhetsproblem. Affärs männen är ju den grupp alla primärt är ute efter, för de ger god lönsamhet, och olika turist- eller andra grupper är bara intressanta för veckoslulen och den tysta sommarperioden. Lönsamheten för grupperna är pressad genom att hotellpriserna maste sänkas betydligt under det normala.

Grupper bara utfyllnad? Murknadsförmgen av gruppresor är mer eler mindre lika på alla hotell. Eftersom de flesta stora hotellen ingar i nagon kedja, vilket inte alltid upplevs odelat positivt, säljer man vanligen hela kedjan för att få mera tyngd åt ultländska researrangörer i form av olika paket i vilka ofta ingår också transport och andra arrangemang. Utomlands arbetar man ofta ullsammans med Finnair och MEK, som har större resurser än hotellen. I första hand måste man ända koncentre g på all sälj destinationer. säsom Finland och Helsingfors, eller någon intressant aktivite eller händelse, och först sedan blir logifragan aktuell.

Juha Echto, marknadschef på Kantaravintolat Öv, anser dock framförallt att utländsmarknadsföringen kund vara effekuvare och att näringslivet borde samarbeta bättre, men här stöter man på den kl a finländska avundsjukan.

Sokos-hotellens marknadschef Tomi Bergman haller med om detta, men tilllägger att försäljarna också borde vara bättre utbildade och aggressivare. Av allt att döma borde försäljningen av Finland vara mera malinriktad och bättre planerud, men MEK:s byråkratisering och politisering samt brist på resultatmotivation gör problemet svårt att lösa, om näringslivet inte gör gemensam aktion.

Kongresshotellen har svårigheter

Möten. konferenser och kongr är et tveeggat svärd ur hotellens sy punkt sett. Få tror på renodlade kongress- och konterenshotell. Nya Dipoli E inte någon lysande framtid. även om man, åtminstone inte ännu. vill dra paralleller till Ikituuri i Abo. Korpilampi blir heller aldrig nägon lysande affär, men en hög beläggning torde kunna täcka de höga driftskostnaderna som hänger samman med ett hotell av den här typen. Pe flesta hotellen är intresserade av mindre konferenser eller möten som inte tar hela hotellet i ansprak, så att också det normala klientelet kan betjänas, och som därtill äter och I vissa fall betalar för de utrymmen de tar i anspråk.

Frank Moberg på Hesperia säger att för deras vidkommande är möten som omfattar 20-80 personer det bästa, men man säger inte nej ull större, Eftersom hotellets klientel till &0 procent består av affärsmän, och man har en beläggning på ca 80 procent på hotellets 286 rum, är hans inställning helt naturlig. Hesperia skulle därför gärna expandera med 130 rum mot Tölögatan, men just nu verkar det svårt och därigenom är man i ett sämre läge än konkurrenten på granntomten, Hotel Intercontinental. som efter nybygget senaste är har 465 rum och vissa planer att fram till 1983 bygga till ytterligare.

Intercontinemals beläggning är densamma som Hesperias men ligger omsällningsmässigt högre och kommer att i ätta 55-57 miljoner mark mot Hespe 50 miljoner mark. I samma storleksklass som Hesperia ligger också Fiskartorpet, och båda får över hälften av sina intäkter från restatrangsidan. dä de flesta andra får merparten från hotellsidan, vilket är fördelaktigare.

FORUM 17/80

Rim

TE

FL TSEEENeee TENS i SS | : il N andan else 0 eler 2 T i

BES

Både Hotel Hesperia (ovan) och Hotel Intercont Presidentti, men på vardera hotellen är man optin

I har tappat cn aning av marknaden åt k inför framtiden.

ca

Be ett ANAA ART RRÄNNRN BEEN

AT iirvaNkE RANA, ARNNAANR LÄTO an dl TITT As taER: CE RENA NaA STnRaare p : : 4 una (ovan) och Torni håller på att u vidga med 120 rum sammanlagt.

Hotellen let av Hotel Presidentti i våras ökade utbudet av rum i Helsingfors med närmare ent. bboiellet har 500 rum och I 000 bäddar.

FORUM 17/80

Det oaktat är Hesperia ett synnerligen lönsamt hotell, och lämnar ett ca femton procenligt överskott till Helsinki Hotels.

Aftfärsmän vill alla h rsmännen. som alla de stora hotellen är intresserade av, väljer enligt en undersökning gjord av Mikael Paltschik vid Svenska handelshögskolan, på basen av läge, service, rekommendation och pris. År man nöjd äterkommer man i regel; känner man inte till ett hotell är det viktigt att det rekommenderas av någon. Därför är hotellen måna om all vara med i stora bokningskedjor som Supranational och flygbolagens hotellbokningssystem. Dessa har då i regel kvoter som de kan arbeta med.

I vissa fall har man gått ännu längre och har ett gemensamt taknamn som Intercontinental och Hilton. Intercontinental har en egen klubb för a smän, och enligt ekonom Risto Kuusiola har den 300000 medlemmar, vilket är en fjärdedel av de 1,2 miljoner personer i den som klassas som resande affärsmän. Kriteriet är fyra utlandsresor per år.

[ regel bearbetas affärsmännen via resesekreterare, resebyråer och flygbolag. men också ibland via direkt reklam tex i samråd med American Express, och då har man vanligen något specialerbjudande med.

Flera av hotellen bjuder också på program och nattklubbar för att attrahera bäde affärsmän och lokalt klientel. I frågan om tillfälligt kvinnligt sällskap för man en liberal politik, vilket är nödvändigt. för som en hotellchef sa: ”man kan inte vara utan dem, men man försöker hålla det i styr”. Fiskartorpet satsar vid sidan om sina banketter och kongresser också stort på underhållning, och enligt försäljningschef Merja Kreula skall en kund vara säker på att få underhållning när han besöker restaurangen.

Hesperia kommer, enligt restaurangchef Reijo Tuomola, att minska på programutbudet och mera gå in för alt på nattklubben satsa på bra dansband.

Med tanke på alt hotellkapaciteten ytterligare kommer att växa i Helsingfors genom Vakunas och Tornis utbyggen och Rantasipis flygfältshotell, verkar det som om framför allt de små oberoende hotellen kommer att vara värst utsatta, samt de udigare anförda frågetecknen. Klart är att utbud och efterfrågan i viss mån kommer att råka I otakt och redan nu kan man på vissa håll skönja ansatser till både priskonkurrens och aktivare marknadsföring. Kvaliteten på service kommer självfallet också att vara av avgörande betydelse liksom kostnaderna, som kontinuerligt ökar. I dag är enbart personalkostnaderna trettio procent. vilket utgör den högsta kostnadsposten.

Thor Forsskåhl [ 13

Utgiven i Forum nr 1980-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."