Svenska banker klarar krisen

av Janne Salonen Forum 2009-11, sida 12-13, 26.11.2009

Taggar: Personer: Stefan Ingves Teman: banker

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2089

SPEKTRUM

Svenska banker

JANNE SALONEN VERIGES RIKSBANK, grundad som Riksens Ständers Bank år 1668, anses vara den äldsta centralbanken i världen. Under en tidsperiod var den också en av de mest ansedda centralbankerna, speciellt under perioden från 1914 till kanske 1970talet, då svenska kronan var en mycket stark valuta internationellt. Under en period mot slutet av första världskriget, då stora mängder guld och valuta strömmade till Sverige från det krigsdrabbade Europa, steg kronkursen som högst tillnästan två kronor för en amerikansk dollar. Under efterkrigstiden, i synnerhet under 70och 8o-talen, har prisstabiliteten och en stark krona inte varit lika höga prioriteter för Sverige, och Riksbanken har inte haft samma internationellt starka ställning som förr. På 1990-talet fick Riksbanken en mera självständig position i förhållande till det politiska beslutsfattandet och kunde åter börja ge prisstabiliteten en högre prioritet: motsvarande utveckling skedde i Finland genom att Finland anslöt sig till EMU och tillden gemensamma valutan. I Finland följer vi dock fortfarande rätt noga med vad Sverige och Riksbanken företar sig. Det kanske inte är allmänt känt att även Sverige är med i EMU, även om man inte har infört den gemensamma valutan, euro. Riksbankschefen sedan 2006, Finlandsfödde sTEFAN INGVES besökte nyligen Helsingfors, för att bli promoverad till hedersdoktor vid SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN i Helsingfors, i anslutning till Hankens 100-årsjubileum.

Sverige drabbades senare, Riksbanken har numera en rätt öppen informationspolitik, öppnare än till exempel Europeiska centralbanken ECB. Riksbanken ger nämligen ut prognoser över hur man väntar sig att styrräntan utvecklas, vilket inte ECB gör. Denna frågeställning aktualiseras då det blir aktuellt för centralbankerna i världen att börja dra bort de extraordinära stödåtgärder som vidtogs då finanskrisen gick in i sitt mest akuta skede i september 2008.

”Om man tänker på finanskrisen från en svensk utgångspunkt, och det gäller nog i stort sett även för Finland, påverkades vår del av världeninte så mycket av krisen från 2007, då den

Gå med i Forum - det finlandssvensk affärsnätverket på Linked In: wwwilinkedin.com/groups?gid=184194 tog sin början i finanscentra i New York och London, och fram till Lehman Brothers konkurs i september 2008. Men efter detta drogs alla in, och då fick centralbankerna börja tillföra likviditet tillbanksystemet" säger Stefan Ingves ien intervju för FORUM.

Nu börjar de finansiella marknaderna fungera mera normalt igen, och i den meningen har krishanteringen varit framgångsrik.

“Det som fortfarande återstår i många länder är hanteringen av dåliga lån. Där liknar läget ide nordiska länderna i viss mån situationen vi hade i början av 1990-talet. Den stora skillnaden är att då var krisen hemmagjord, men nu har den kommit utifrån”. säger Stefan Ingves.

De svenska storbankerna, i synnerhet sweEDpBANK och seB, har nu potentiellt stora förluster från kollapsen i de baltiska ekonomierna. Men Stefan Ingves är inte orolig för deras positioner.

“Bankerna i Sverige kommer att klara av problemen som kommer från de baltiska länderna, men de kommer att göra stora förluster. De svenska bankerna har dominerat bankverksam klarar krise heten helt i Estland, kanske till hälften i Lettland och något mer i Litauen. De svenska bankerna har dominerat i Baltikum, men i förhållande till deras övriga verksamhet bedömer vi att de klarar förlusterna från de baltiska länderna?

Alla svenska storbanker har nu genomfört stora aktieemissioner för att stärka sina kapitalbaser, också för att kunna hantera problemen från de baltiska länderna.

“De stresstester vi har gjort för de svenska bankerna, givet deras låga kreditförluster och goda intjäningsförmåga i övrigt, pekar på att de ska klara av förlusterna från Baltikum?” säger Ingves.

Minskande intresse för utlåning, | likhet med andra centralbanker blev det nödvändigt för Riksbanken att tillföra likviditet till bankerna i Sverige till följd av finanskrisen.

“Vi har lånat ut både svenska kronor och amerikanska dollar till bankerna. Utlåningen i dollar uppgick som mest till 30 miljarder dollar. Men bankernas intresse att låna i dollar från os m I = FS e FA Oo > Zz 3 > a 3 fd So Län] z I FS EE | Le] > I = [Fed fan I [Sd

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 208 har successivt minskat under den senaste tiden. Dollarlånen är återbetalda och utlåningen i svenska kronor till rörlig ränta har sakta krympt. Utlåningen till fast ränta har ökat, av penningpolitiska skäl”. säger Ingves.

Riksbankens totala balansräkning, som ökade från 200 till omkring 700 miljarder kronor, har nu sakta krympt.

“Framöver hamnar vi kring 300 miljarder kronor, och om inget annat händer så kommer den återstående likviditetstillförseln småningom att avveckla sig själv, fram mot slutet av 20107

Också i Sverige kan låntagarna börja vänta sig att styrräntorna börjar stiga.

”Vihar sagt att framåt hösten 2010 får man vänta sig att räntan börjar stiga. Till skillnad från andra centralbanker publicerar vi ju vår egen be ”I förlängningen ska allt ges bort. Det är fråga om hygien att inte be hålla alla de här pengarna själv. Barnen ska få ärva lite, men inga stor summor. Resten ska in i stiftelsen” Mångmiljonären Jonas Gardell, som är en av Sveriges rikaste artister, i DI Weekend, 13.11.2009.

dömning av ränteutvecklingen. Vi väntar oss att styrräntan småningom går upp till normalnivåer på kanske 4 till 4,25 procent inom några år, förutsatt att det ekonomiska läget i världen fortsätter att förbättras”

Den svenska kronan har försvagats, inte minst gentemot euron, sedan finanskrisen tog sin början. Det här har väckt oro i Finland, men Stefan Ingves menar bestämt att detta inte är någon svensk avsikt.

“Sverige har en flytande växelkurs sedan hösten 19g2. Riksbanken har ingen synpunkt på växelkursen, den fluktuerar. Vihar inget mål för kronkursen. Vi har ett mål för inflationstakten och använder räntan för att hantera detta. Det är svårt att slå två spikar med en hammare, man måste välja vilket mål man eftersträvar”

Annons Advium

Sommarstuga i Sydösterbotten. Ingves, som är bördig från Närpes, har fortfarande band till det gamla hemlandet, inte minst tack vare sommarstugan som finns i Sydösterbotten. Och han har även goda kontakter till sin finländske kollega ERKKI LIIKANEN, liksom till de andra nordiska centralbankscheferna.

”De nordiska centralbankscheferna har träffats regelbundet i över 100 år. Erkki Liikanen träffar jag också då det är ECB:s allmänna råd, till vilket alla EU-länder hör. Vi har många kontakter centralbankschefer emellan. Det är dock viktigt att poängtera att då det gäller penningpolitiken så sköter ECB om euroländernas penningpolitik och Riksbanken sköter svensk penningpolitik, och de är inte beroende av varandra? m

Utgiven i Forum nr 2009-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."