Utgiven i Forum nr 1982-08

Svenska televerket expanderar kraftigt

av Bjarne Nyman Forum 1982-08, sida 18-19, 05.05.1982

Taggar: Orter: Sverige Teman: televerk

Ett resultat av den nya kommunikationstekniken:

Svenska televerket expandera kraftigt

Omsättningen vid Svenska televerket uppgick senaste år till totalt 9,3 miljarder SEK.Av denna omsättning stod text och datakommunikationen för 6,5 procent. Den procentuella omsättningsökningen inom denna sektor var hela 36 procent — Vi satsar hårt p telematiken, dvs telekommunikation i kombination med informationshantering, berättar generaldirektör Tony Hagström vid Svenska televerket. Vårt mest aktuella projekt är Teletex, som vi kommer att köra igång inkommande höst. e Sveriges riksdag fattade i december 1980 beslut om riktlinjerna för teleutvecklingen i Sverige och preciserade samtidigt Svenska televerkets monopol på området. Enligt beslutet frisläpptes en del abonnenttillbehör frå televerkets monopol. Ytterligare definierades en ny sektor inom data- och teletekniken där det är fritt fram för vem som helst — inklusive televerket — att konkurrera om marknadsandelarna.

Inom Svenska televerkets monopol finns fortfarande: vanliga telefonapparater, specialtelefoner, myntapparater, abonnentväxlar (“privata växlar”), linjetagare, telefoniutrustning, modem (för datatrafik, över 50 bit/s) och telexmaskiner.

Frisläppta från monopolet blev: telefonsvarare, = talregistreringsapparater, nummerslagare, signalorgan (tex ringklockor), upptagetmarkerare, hänvisningsdatorer och akustiska modem (mindre än 300 bit/s).

Fritt fram för konkurrens är det också beträffande datorer, dataterminaler, ordbehandlingsutrustning (dvs sådana som är anslutna till telenätet), larmutrustning, telefaksimilutrustning, telefotoutrustning, skrivtelefoner, mo 1 biltelefoner, mobilradio och personsökare.

Marknadsorientering

Denna nya situation har satt sina spår också på Svenska televerkets profil. Verket har blivit mer affärsinriktat och marknadsorienterat.

Ar 1980 började Svenska televerket modernisera de elektromekaniska växelstationerna i telefonnätet. Toppmoderna elektroniska AXE-stationer installeras nu i stället för de gamla växlarna — en process som beräknas vara slutförd vid sekelskiftet. Under detta decennium har också telexnätet moderniserats och elektroniska privatväxlar släppts ut på marknaden. Telefaxtjänsten (bildöverföring i telefonnätet) infördes senaste år, likaså den rikstäckande personsökningen, det allmänna datanätet (Datex) och senaste höst öppnades det nordiska automatiska mobiltelefonnätet (NMT).

Nästa stora steg framål för Svenska televerket är teletextjänsten som enligt planerna kommer att köras igång inkommande höst.

Enligt gen dir Tony Hagström är det naturligt at Svenska televerket satsar hårt på Teletex.

— Vi måste räkna med omställningsproblem när den nya tekniken tas i bruk, poängterar gen dir Hagström.

— Det är fråga om den adminstrativa framtiden ute på kontoren, betonar Hagström. Under de senaste tio åren har produktivitetsutvecklingen praktiskt taget stått stilla på kontorssidan (4 procent), medan industrins produktivitet ökat med uppemot 90 procent.

Satsning på ny teknik

I Sverige har man beräknat att antalet tjänstemän under de närmaste tio åren kan komma att öka med mer än 60 procent. Kostnaderna för tjänstemannarutliner kommer alltså att stiga avsevärt. En annan bekymmersam kostnadspost är resor, och man väntar sig att resekostnaderna skalla öka snabbare än andra kostnader.

— Det finns bara ett sätt att bryta eller bromsa dessa kostnadstrender och det är att satsa på ny teknik, framhåller Hagström, och här kommer televerket in i bilden.

— Med vår stora kunskap om telekommunikationer som bas vill vi satsa på att bistå näringsliv och samhälle med integrerade informationssystem där vi länkar ihop områdena röstkommunikation, bildkommunikation, textkommunikation och datakommunikation.

Den svenska teletextiänsten bygger på samma internationella standardiseringsarbete som den kommande teletextjänsten hos oss. Svenska televerket fattade redan i maj 1979 beslut om att införa Teletex som en ny tjänst. Samma beslut togs av Post- och telestyrelsen hos oss något senare samma år.

Som en följd av det internationella standardiseringsarbetet kommer hela västvärlden av anslutas till Teletex. Detta innebär bl a att den nya tjänsten som ett obligatorium får öppen mottagning och sänding 24 timmar om dygnet över hela världen.

Flygande start

I Sverige kopplas teletex-nätet från början ihop med telex-nätet (1,2 mil Forum 8/8 joner telexapparater) och den ny tjänsten får på detta sätt en flygand start.

— Egentligen är Teletex i starten ingenting annat än en supertelex som flyttar över telexarbetet från telexrummet till en intelligen skrivautomat på det egna skrivbordet, konstaterar gen dir Hagström.

Teletexnätet baseras på det allmänna nordiska datnätet. Därför kommer de tjänster som finns i detta nät också i princip alt kunna användas av teletexabonnenterna.

Teletexterminalerna kommer vid sidan av sin roll som kommunikationsterminaler även att kunna anpassas till alla de arbetsfaser som förekommer inom kontorsmiljön vid behandling av brev/dokument och tillhörande text. Den första versionen av Svenska 1eleverkets teletexterminaler kan kortfattat beskrivas i följande punkter: +» jullvärdiga text/ordbehandlingsfunk tioner för lokal preparering av all ty av normal textinformation.

» textarkivering på mini-flexskivor med möjlighet till enkel arkivsökning av tex brev/dokument efter textinnehåll eller kommunikationstillfälle « helautomatisk kommunikation = till/från teletex- och telexabonnenter av text från flexskiva eller annat arbetsminne +» möjlighet till kommunikation med databas » möjlighet att ansluta privatägd utrustning, tex dator via ett speciellt gränssnitt.

— Egentligen är teletex i början ingenting annat än en supertelex som överflyttar arbetet från telexrummet till en intelligent skrivautomat, säger gen dir Tony Hagström.

Svenska televerket kommer att successivt introducera ett sortiment terminaler för att tillgodose marknadens

Koncernmånadsbalans den 31 mars 1982 (miljoner mark krav på utrustningar för olika kontorstillämpningar. Men till en början introduceras endast två terminaler, Teletex 6000 från Philips (P 5900) och Teletex 10 från Ericsson Information Systems (ERITEX 10).

Omställningsproblem?

Nästa generation av teletexterminaler kommer att innehålla nya funktioner. Enligt gen dir Hagström blir det aktuellt med integration av digital faksimil för att göra överföring av bildsidor eller i texten inlagda bilder möjlig.

Gen dir Hagström önskar understryka att Teletex är yttryckligen ett hjälpmedel och ett led i utvecklanet av kontorsarbetet. Den nya tjänsten kommer att kräva omorganisationer, attitydförändringar och nya sätt att arbeta.

— Vi får räkna med omställningsproblem och kanske också motstånd i någon mån, säger Hagström. Dessa faktorer skall visas tillbörlig respekt, men samtidigt skall vi hålla fast vid en grundläggande uppfattning som baserar sig på erfarenhet — nämligen att ny teknik som används riktigt är det enda sättet att varaktigt förbättra våra levnasvillkor.

Bjarne Nyman 0

FÖRENINGSBANKEN I FINLAND AB

Aktiva Passiva ina Främmande kapital 265 Checkräkningar 2086 395 Deposilioner …- 12062 238 Skulder till Finla 590 5996 Skulder till andra inhemska Krediter till allmänheten …….s.s-> 19263 banker och kreditinrättningar …….« 324 Betalningsförmedling . …. . 665 Skulder till utländska banker … 10 194 Övriga finansieringstillgångar …..-..« 340 Skulder till staten ………+..- 29 Omsättningstillgångar Betalningsförmedling . 984 Masskuldebrev …s.sssssr sera rr rea 479 Debenturlån ……sss- 346 Övriga omsättningstillgångar ……… 61 Övrigt främmande kapital - 2218 Investeringstillgångar Räntor och övriga inkomster …… - 454 Masskuldebrev . . 796 Kreditförlustreserveringar 670 Aklier sosse ss rar sars arr ra 65 Minoritetsandel ……… 0 Fastigheter och fastighetsaktier …..-. 85 Eget kapital Anläggningstillgångar Aktiekapital s.s.sssere rs rss rr rr rer 560 Akli€f sosse ser s ere rs rr ers ers rer 143 Övrigt bundet eget kapital 584 Fastigheter och fastighetsaktier . 1044 Fritt eget kapital… css se rer rr 45 Maskiner och inventarier …… 123 Leasingobijekt ……ss..ces 922 Övriga anläggningstillgångar . 61 Utgifter sossssserr rese rr rare rer sr rr 204 milj.mk 31146 milj.mk 31146 Ansvarsförbindelser milj.mk 13795 För Direktionen För Förvaltningsrådet Mika Tiivola Ahti Hirvonen Jaakko Honko

Forum 8/8 19

Utgiven i Forum nr 1982-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."