Utgiven i Forum nr 1970-09

Svenska valutakrisen förvärras

Forum 1970-09, sida 29, 13.05.1970

Taggar: Orter: Sverige Teman: valutakris

Utblick

Svenska valutakrisen förvärras

EN ALLVARLIG ERINRAN om att en betydande förbättring av betalningsbalansen mot utlandet »måste» vara ett viktigt mål för den ekonomiska politiken under 1970 är tyngdpunkten i OECD:s årsrapport om Sverige. Som besk medicin för jämviktens återställande och valutareservens sanering rekommenderas ökad åtstramning av hemmakonsumtion och kreditgivning.

Mot bakgrunden av en expertanalys av det svenska ekoriomiska läget fastställer rapporten att utländska valutor till ett nettovärde av 130 miljoner dollar måste löpa in till Sverige i år för att undvika fortsatt nedgång av valutareserven. Eftersom utflödet 1969 var 127 miljoner dollar, betyder detta att en omsvängning på 257 miljoner dollar är nödvändig. Frågan är, heter det sedan i rapporten, >»om nuvarande politik främst beträffande valutakontroll och monetär åtstramning kan ge detta resultat». Rapporten tillägger att om de gällande kreditrestriktionerna fortsätter, kunde intensiteten i företagens investeringsplaner för år 1970 gradvis uppmuntra till ökad investering utomlands.

DEN SVENSKA UTVECKLINGEN under större delen av sextiotalet med växande underskott mätt i procent av bruttonationalprodukten är, hävdar rapporten därefter, ett hinder för Sveriges strävan att uppnå överskott i handels- och tjänstebalansen för att finansiera u-landshjälp och stärka valutareserven. Sveriges deklarerade avsikt att öka u-hjälpen till 1 procent av bruttonationalprodukten år 1975 betyder att handelsbalansen på fem år måste förbättras med 0,3 procent av bruttonationalprodukten årligen, mot Ö,1 procent årligen under perioden 1962—1970.

BEHOVET ATT GE FÖRETRÄDE åt betalningsbalansens stärkande betyder enligt OECD-experternas mening att upp EEC-utvidgningsförhandlingarna mot högvarv

SVERIGES STATSMINISTER PALME har meddelat, att svenska regeringen tänker ta ett nytt Nordek-initiativ efter det Finland har fått en ny regering. Den bemärkta signaturen Liimatainen har också i nummer 18 av Suomen Kuvalehti deklarerat, att »de omständigheter som ansluter sig till Nordeks grundande fortfarande är öppna». Trots detta synes integrationsdiskussionerna och -åtgärderna helt vara koncentrerade på den väntade EEC-utvidgningen.

Först och främst har ett handelsavtal mellan EEC och Jugoslavien undertecknats i Bryssel. Det är första gången de sex ingår ett avtal med ett statshandelsland. Avtalet träder i kraft den 1 maj 1970.

Här hemma har i samband med presidentens tal vid riksdagens öppnande kontakt tagits med EEC-kommissionen i Bryssel. Också det andra neutrala landet i Norden, Sverige, ser om sitt hus med ett öga kvar på Nordek,

SVENSKA FINANSMINISTERN GUNNAR STRÄNG har på en presskonferens i Oslo framhållit, att det råder stor förståelse för Sveriges situation bland ledande kretsar i gemen Forum 9/7 gången av efterfrågan på hemmamarknaden (som nu kräver ökad import) måste bromsas. »Detta skulle lätta trycket på arbetsmarknaden, frigöra mera resurser för export och förbättra det löpande kontot i betalningsbalansen. Överskott på svenskt utbyte av tjänster med utlandet är enligt rapporten osannolikt under de närmaste åren. Slutsatsen är därför att en förbättrad handelsbalans måste uppnås, genom broms på hemmakonsumtionen och bättre grepp på produktionskostnader och priser, via kontroll av efterfrågan och prisutveckling.

POSITIVT FASTSLÅR RAPPORTEN att svensk export fortfarande bör kunna hävda sig relativt väl och att produktionskostnaderna i Sverige på sistone inte ökat mer än i andra Jänder.

Kapitalutflödet från Sverige och faran för inflationen ses i rapporten som huvudsvårigheterna. Om inte de i rapporten skisserade problemen förvärras, synes slutsatsen kunna bli att OECD-expertisen inte i dagens bild ser några farhågor för kronans valutakurs — utan att långtidsrisker på den fronten är helt avskrivna.

SVERIGE VAR UNDER FÖRSTA KVARTALET I ÅR Finlands största handelspartner såväl vad gäller exporten som importen, Glädjande nog har handelsbalansen gentemot Sverige under 1960-talet fortgående förbättrats, i synnerhet de senaste åren. Sveriges aktuella svårigheter är alltså ytterst ovälkomna också på den här sidan av Bottenviken. Hur skulle vår handel med Sverige utvecklas, om kronan undergick kännbar devalvering? Redan OECD:s deflationistiska recept skulle förverkligade utgöra en broms på exporten till Sverige. samma marknaden, Sträng drog speciellt fram förbundskansler Willy Brandts positiva hållning.

Den svåra punkten under eventuella förhandlivgar kommer att bli Sveriges krav på att EEC måste acceptera svensk neutralitet och landets rätt att ingå handelsförbindelser med ett tredje land. Därest man i EEC är villig att diskutera medlemskap på dessa villkor står vi öppna för ett svenskt medlemskap, sade Sträng.

NÄR DET GÄLLER NORDEK-AVTALET sade finansministern att det knappast skulle vara lyckligt att lansera tanken på ett Skandek som ett alternativ till Nordek på nuvarande tidpunkt, och dén svenska regeringen kommer heller inte att föreslå något dylikt, sade han.

Sträng menade att det senaste finländska utspelet med Nordek är beklagligt men han sade att den integrationen som redan är igång kommer att forsätta med naturens egen kraft.

I likhet med statsministern förnekade han sanningen i de rykten som är i omlopp om att Sverige nu kommer att satsa starkare på att uppnå fullt medlemskap i EEC framför att få Nordek-avtalet i hamn.

Utgiven i Forum nr 1970-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."