Utgiven i Forum nr 1977-01

Sverige motser uppsving med väl fyllda lage

Forum 1977-01, sida 22, 26.01.1977

Taggar: Orter: Sverige

Den svenska ekonomin står redo att möta en konjunkturuppgång med fyllda lager och hög investeringsnivå. Underlaget är alltså bättre än många andra länders. Men industrins kostnadsläge är högt och exportmarknaderna osäkra. Hur blir det 1977? Osäkra och försiktiga är ocks de flesta prognosmakare.

Sverige motser uppsvin med väl fyllda lage “uy På en punkt är man i alla fall samstämmig: En högkonjunktur av den storleksklassen man väntade sig i början av 1976 blir det inte fråga om,

En långsam repning tar vid

Både på export- och hemmamarknaden kommer de svenska företage att förlora marknadsandelar under 1977, förutser det svenska konjunkturinstitutet. Den ekonomiska utvecklingen kommer i stort att följa senaste års tendenser, d vs en långsam repning på alla fronter. Investeringarna vänder efter ett par års nedgång, och lagren börjar avvecklas. Exporten väntas stiga till över tio procent, man räknar främst med ökad utländsk efterfrågan på investeringsvaror. Konjunkturinstitutet bedömer tillväxten i BNP i år till ungefär 2,5 procent.

Risken för produktionsinskränkningar överhängand — Man har varit för optimistisk vad konjunkturuppgången gäller, påpekar direktör Jan Bröms på Sveriges Industriförbund. — 1975 då andra länder avvecklade sina lager byggde Sverige upp dem med hjälp av statligt lagerstöd. Detta kan leda till att man kommer att få svårt att få växt i industrin. Lönekostnaderna har stigit mycket snabbare än i andra länder, och risken för produktionsinskränkningar är överhängande.

— Även om det blir en internationell konjunkturuppgång redan 1977 har de svenska företagen en dålig startposition och kommer för Sveriges del att innebära en eftersläpning, säger Jan Bröms, De akutaste problemen är för närvarande stål- och TEKO 2 industrin. Men problem finns också framöver. Verkstadsindustrin tex, som ju är speciellt arbetsintensiv, når sitt bottenläge om tidigast ett halvår pga att den internationella investeringskonjunkturen är väldigt låg.

— Det gäller nu att försöka trygga sysselsättningen, fortsätter direktör Bröms, och går man i land med det under det följande halvåret har man haft både tur och skicklighet.

Tryggad sysselsättning viktigast just n — Konjunkturinstitutet har rätt i sin bedömning, säger statssekreterare Gunnar Söder på Industridepartementet — tecknen utomlands pekar på att vi är i ett uppgångsläge. Det statliga lagerstödet har utgjort en dold valutareserv. Det är naturligtvis tänkbart, som Industriförbundet spår, att lagren kan fördröja konjunkturuppgången, men deras betydelse får inte överskattas. Det finns chanser att köparna är mera intresserade av priserna just nu.

Andra halvåret 1977 blir ljusare

Exportutsikterna under 1977 bör kunna bli betydligt gynnsammare, särskilt under andra halvåret, spår LO. Internationellt kommer den förhållandevis svaga utvecklingen under andra halvåret 1976 och första halvåret 1977 att kompenseras av en relativt snabb konjunkturuppgång under andra hälften av 1977.

LOs utredningsavdelning förutspår därför att Sverige något längre än beräknat får fortsätta den politik som under lågkonjunkturåren varit framgångsrik. Denna politik har tagit sikte på att upprätthålla den in hemska efterfrågan och därmed sysselsättningen trots att exportutvecklingen varit svag. Härav har ett underskott uppstått i utrikesbalansen som finansierats med utländska lån. På så sätt har Sverige lyckats upprätthålla sysselsättningen under den senaste lågkonjunkturen.

En fortsatt standardökning ännu möjlig

Den privata konsumtionen har ökat snabbt under senare år vilket varit ett av skälen till att produktion och sysselsättning har kunnat upprätthållas, men det har samtidigt skapat underskott i bytesbalansen. För 1977 skulle en privat konsumtionsökning på omkring 3 procent ge en importökning som tillsammans med den export man bedömer trolig innebära en förbättring av bytesbalansen med ett par miljarder jämfört med 1976. Det finns dock utrymme för en fortsatt standardökning detta år, hävdar LOs utredningsavdelning.

Nya kristecken träder fram

En eftersläpning antyder också det prognosindex tidskriften Veckans Affärer tecknar i sitt senaste nummer: Det står nu klart att världsekonomins expansion inte blir lika snabb som man tidigare trodde. För Sveriges del utgör det höga kostnatsläget ett hinder för exporttillväxten. Bytesbalansen kommer på nytt att ge ett rekordstort underskott. Även på arbetsmarknaden har nya kristecken trätt fram. Företagens varsel om personalinskränkningar berörde i november i fjol mer än 4 500 anställda. — I själva verket nås konjunkturtoppen inte förrän tidigast 1978. Mj

FORUM 1/77

Utgiven i Forum nr 1977-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."