Tammerfors får börs

av Peter Nordling Forum 1987-08, sida 11, 07.05.1987

Taggar: Orter: Tammerfors Teman: börsen

forsbörsen grundas som ett andels lag. Timo Laatunen, styrelseordförande för Tammerfors handelskammare berättar att målet är att grunda andelslaget under vårens lopp. Stadgarna för andelslaget och börsreglerna finslipas som bäst. Eventuellt kan börsen inleda sin verksamhet i slutet av nästa år.

Laatunen betonar att det primära nu är att försäkra sig om att börsen får alla nödvändiga verksamhetsförutsättningar — inte att köra igång verksamheten så fort som möjligt.

— Nu väntar vi på en börslag och på att bank- och skattelagarna reformeras. Grundidéen är att starta då det finns verkliga förutsättningar för verksamheten. Och det viktigaste på den punkten är ett tillräckligt antal företag som vill låta notera sina aktier, säger Laatunen.

[ nligt principbeslutet skall Tammer Inte vi, men de andra

Handelskammaren har låtit undersöka intresset för en börs bland företagen i Tammerforsregionen. Undersökningen ger vid handen att det principiella intresset är stort men att förhållandevis få företag är Intresserade av en börsnotering.

Över en tredjedel av de 103 tillfrågage företagen bedömde den planerade börsens möjligheter till ffamgång som mycket eller tämligen goda, 17 procent förutspådde dåliga utsikter och hela 46 procent uppgav att de inte kunde ta ställning till frågan.

Omkring två tredjedelar av företagen ansåg det mycket nyttigt att grunda en börs i Tammerfors. Men endast 17 procent var intresserade av en börsintroduktion. Att placera via en egen börs intresserade blott 16 procent av företagen. Undersökningen gällde företag som omsätter mera än 10 Mrmk om året.

Riksomfattand — Det underlaget räcker inte till för en börs, konstaterar Laatunen.

Därför strävar man till att få till stånd en riksomfattande börs. Och enligt Laatunen visar spontana förfrågningar bland företag runt om i landet att det finns intresse för verksamheten.

— Vi anser att det finns goda förutsättningar för en riksomfattande börs för småoch medelstor industri. Då Helsingfors Fondbörs utvecklas enligt internationella normer blir tröskeln nämligen för hög för SMI-företagen, säger han.

Hur många papper som borde tas upp till notering för att det skall löna sig att inleda börsverksamheten i Tammerfors vill Laatunen inte uttala sig om.

— Antalet är i och för sig inte avgörande. Det väsentliga är att börsen kommer upp til en viss minimiomsättning för att kunna täcka kostnaderna, förklarar han.

Laatunen berättar att man räknat ut en lönsamhetsgräns på basen av omsättningen. Hur stor omsättning som krävs för at det skall gå ihop vill han cock absolut inte avslöja i det här skedet.

Av allt att döma kan de fasta kostnaderna hållas på en rätt låg nivå. Strävan är nämligen att datorisera handeln så lång som möjligt. Ett mål är att mäklarna skal

FÖRUN, 3/1987

Tammerfors får börs

Tlammerfors får en egen fonabörs. Stadens noandelskammare hor fatiat ett principbeslut om att grunda en riksomfattande börs för små och medelstora företag. Det betyder att de hör företagen får en ny källa till riskkapital.

kunna göra affärerna på terminaler i sina arbetsrum. Och det innebär att det varken krävs särskilt stor personal eller stora utrymmen.

— Storleken på adb-satsningarna kommer att vara riktgivande för andelskapitalets storlek, säger Laatunen.

Han vägrar dock att uppge inom vilka gränser andelskpitalet kommer att röra sig och exakt vilka som eventuellt tecknar andelar. Detta med hänvisning till att det är framtidsfrågor. Så mycket är dock klart att Iokala banker och företag kommer att vara ägare, åtminstone i initialskedet.

Dragkamp med OTC-listan

Laatunen är noga med att betona att den planerade börsen inte skall konkurrera med Helsingforsbörsen utan att man skall basera verksamheten på andra marknader. Också om man inte kan ta upp kampen med Helsingforsbörsen är det uppenbart att det kan bli en dragkamp om företagen mellan OTC-listan, som sköts av Fondkommissionärsföreningen och Tammerfors börsen. Den bärande idéen med OTC-listan är nämligen att erbjuda möjligheter till riskinansiering för små och medelstor industri.

— Tammerforsarna kommer att leta efter ikadana företag som vi letar efter till OTClistan. I vilken mån företagen sedan ansö kernas aktivitet, konstaterar Jorma Peliosaart, ordförande för Fondkommissionärsföreningen.

Han tror dock att OTC-listan kommer att te sig mera lockande om man tänker sig ett fall där en riksomfattande bank vill lotsa ett företag från en tredje ort till en notering.

Peltosaarli har svårt att uppskatta om det finns utrymme för två praktiskt taget likadana marknadsplatser i Finland. Men han betonar att placerarna söker sig till den marknad där de bästa objekten finns. Finns det inte goda placeringsobjekt uppstår det inte heller någon handel.

OTC-listan har dock inte ännu rönt den popularitet man väntat sig.

Ett av de största problemen är avsaknaden av ett fungerande informationssystem Peltosaari räknar dock optimistiskt med att ett fungerande datasystem för OTChandeln, i bästa fall, kan tas i bruk om några månader. Och om man äntligen får till stånd ett effektivt system kan man räkna med att intresset för OTC-marknaden ökar.

Vem som sedan drar det längre strået återstår att se. Peter Nordling

Styrelseordförande Timo Laatunen betonar vikten av att få goda verksamhetsförutsättningar och tillräckliga volymer för att Tammerforsbörsen skall kunna fungera.

ker om notering i Tammerfors beror på ban

Utgiven i Forum nr 1987-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."