VTT startar plastprogram

av Ragnhild Artimo Forum 1987-08, sida 22, 07.05.1987

Taggar: Bolag: VTT Personer: Veikko Komppa Teman: forskning

Elektroniknrodul på ett bör hgt tvaskiktskretskort — framställd med ytmonte nngs och TAB-teknik

Ire år, tolv projekt: VTT STARTAR PLASTPROGRAM

VTT kör igång ett omfattande plasttekniskt forskningsprogram I sommar — målet är att störka konkurrenskraften på nya sektorer Ino plasttekniken, höja kunskapsnivån och slå ett slag för internationell teknologiöverföring säger professor kemiska labora

Pe för eltekniska och elektroniktill orium.

lämpningar hör till de stora utmaning arna just nu: denna industri har en betydande tillväxtpotential, och en förutsättning för en positiv utveckling är tillräcklig nationell forskningsberedskap.

Vid över tjugo av Statens tekniska forskningscentral VTT:s enheter undersöker man plaster och plastmaterial. Denna forskning kommer nu att intensifieras då VTT:s treåriga plasttekniska program kör igång med tolv separata projekt och en budget på över 10 Mmk. Den personella satsningen är nära 30 manår.

För forskningsprogrammet svarar professor Veikko Komppa, laboratoriedirektör vid VTT:s kemiska laboratorium.

Elektroni och byggteknik

Som tyngdpunktsområden för VTT:s plasttekniska satsning har man valt plasttillämpningar inom elteknik och elektronikindustri, användning av plaster och kompositer inom byggande och konstruktionsteknik, samt användning av plaster och kompositer i maskinbyggnad och verkstadsindustri, berättar professor Komppa.

2 veikko Komppa vid VIT:s

Programmet omfattar tolv separata forskningsprojekt fördelade på fyra grupper: € Plaster för elindustri och elektronikindustri Oo LC(Liquid Crystaf-polymerer: framställning av självarmerande plaster i taboratorieförhållanden O Plaster inom mekatronik — användning av plaster och polymerer i flerlagersmönsterkort (Multilayer Printed Circuit Board) och 3-D-mönsterkort O Elledande plasters frekvensegenskaper inom området dc-GHz 9 Användning av plaster i byggande och konstruktionsteknik OO Cellplaster som värmeisolering i byggnader Oo Geomembran som tätningsmattor; funktionella krav och materialvalskriterier O Användning av plastfog; provning av arbetsmetoder i arbetsplatsförhållanden O Tekniska termoplaster Ö Plaster i maskinbyggnad och maskinkonstruktioner O Utvecklandet av en superlätt robotarm

O Lätta armerade plaster i båtkonstruktioner O Konstruktion av och livslängd hos plastkompositstrukturer O Miuka konstruktionskompositer för extrema förhållanden och extrema temperaturer e Separata projekt O Plastdatabank — inom ramen för projektet utvecklar VTT en uppdaterbar databank med speciell satsning på materialegenskaper och materialval — De olika forskningsobjekten har valts med sikte på att effektivt tjäna framför allt SMI-företagen på fem, tio års sikt, säger Komppa.

Industrin med

VTT:s plastprogram har en budget på över 10 Mmk och den fromma förhoppningen är att industrin skall skjuta till över 3 Mmk av summan. Också Teknologiska utvecklingscentralen TEKES torde delta i finansieringen.

— VTT har under nära nog tio år årligen kört igång treårs forskningsprojekt av denna typ för att stärka forskningscentralens och industrins know-how på sektorer som kräver en satsning, säger professor Komppa. — En genomsnittlig budget för programmen har varit 1,2—1,3 Mmk per år och program.

Förutom det plasttekniska forskningsprogrammet startas detta år också ett optoelektronikprogram och ett submarintekniskt forskningsprogram.

Senaste års forskningsprogram gällde resurssparande teknik, saneringsbyggande och numerisk simulering av processer. Programmen som skall startas 1988 planeras nu — definitiva programval har ännu inte gjorts.

Ragnhild Artimo — Tyngdpunktsområden för VTT:s plastteknikprogram är elteknik och elektronik, säger professor Veikko Komppa.

8/1987 FORUM

Utgiven i Forum nr 1987-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."