Taxell bygger Partek

av Janne Salonen Forum 1990-17, sida 06-07, 08.11.1990

Taggar: Personer: Christoffer Taxell Teman: byggande

TAXELL bygger PARTEK

Text: Janne Salone ragiska omständigheter, = Parteks I direktör Hans JI Björn bergs förtidiga frånfälle, ledde till att den finländska storindustrin fick sin yngste industriledare, Christoffer Taxell, 42 — ett välkänt namn som Svenska Folkpartiets ångvarige ordförande och som den till tjänsteåren äldste ministern i Holkeris blåröda regering. Det är inte ovanligt att aktiva politiker övergår till höga tjänster inom staten eller i statsägda företag. men det ör definitivt till ovanligheten att den enskilda industrin hyser ett tillräckligt stort örtroende för en aktiv politikers ledarförmåga för att erbjuda denne den högsta chefsposten i ett storföretag.

Partek hör klart till den fåtaliga skaran inska storföretag, med över 7 300 Mk i omsättning under = verksamhetsåret 1989/90. Taxells arv är förnämligt: under de senaste fem åren har omsättningen ökat med över 20 procent årligen i genomsnitt. och resultatet har utvecklats i samma takt. Omsättningen har beräknats öka till närmare 9 mrd mk under innevarande år, men lönsamheten kan komma att sjunka på grund av de plötsligt och kraftigt vikande konjunkturerna, även om en resultatförsämring knappast torde vara i samma dystra klass som största delen av den finländska storindustrin har redovisat under höstens lopp. På grund av de dystra ekonomiska utsikterna för Finlands del kan det räcka länge innan Partek under Taxells ledning når upp till företrädarens nivå, men Parteks strategi ligger för närvarande fast. med huvudvikten förlagd på en måttfull expansion i Norden och i det integrerande Europa, inom produktgrupper där Partek har högt teknologiskt kunnande.

Partek torde dock slå av på expansionstakten: upplåningen har ökat med över 1 800 Mmk under de senaste två åren, en takt som knappast kommer att upprätthållas under de närmaste årens prospektivt oinspirerande konjunkturer. Parteks soliditet är dock fortfarande god efter finska förhållanden, och bolagets utveckling pertsonifierar den finska byggmaterialbranschen: stabil och odramatisk. vilket är enbart goda egenskaper i dagens osäkerhet.

Partek bygger en ny fabrik för fabriksbetong i östra Hel singfors. Fabriken har ritats av arkitekt Kai Wartiainen och har redan klassats som en föregångare för modernt industribyggande. Fabriken skall tas i drift i maj nästa år. Speciell uppmärksamhet har fästs vid miljöfaktorer vid planeringen.

Den vanligen gemvtlige Taxell verkar definitivt allvarsam under samtalet med Forums utsände, då han berättar om sin syn på de ekonomiska utsikterna och Parteks utveckling. Finlands ekonomiska störtdykning är inte precis ägnad att inspirera till munterhet.

JS: Du har varit i det allmännas tjänst, haft en hög position i staten och varit ledare för den liberala rörelsen i Finland. Nu har du övergått till enskild tjänst, i Parteks aktieägares tjänst. Är det inte egentligen en ganska fundamental omställning? Taxell: Både ja och nej. Uppdelningen i samhället följer ju traditionellt gränsen mellan det allmänna och det privata. Själv ser jag inte skillnaden som förfärligt stor: ytterst är det ju fråga om att tjäna samhället i vid bemärkelse. Ser man frågan ur ett ideologiskt perspektiv, är det enskilda initiativet, företagsamheten, viktig för liberalismen. Man kan säga att jag har blivit arbetsgivare — men det var jag också under 11 år som chef för ett ministerium.

JS: Nu hör du till industrins ledning i Finland, kan man lugnt säga. Har du tänkt ta en aktiv roll inom industrins organisationer, inom AFC eller ICF?

Taxell: Min mycket klara primära målsättning är att försöka sköta det här jobbet så väl jag kan. och försöka ha så få övriga engagemang som möjligt. Men det är klart att med ett sådant här uppdrag följer ju enligt tradition en del andra uppdrag. Någon aktiv strävan att bli en stor påverkare inom organisationerna har jag inte.

JS: Industrins ledande personer har varit mycket kritiska mot den nuvarande regeringen. Kommer du nu att dela den kritiken, då du har flyttat över från ministeriet till Parteks huvudkontor?

Taxell: Jag har låtit bli att kommentera den ekonomiska politiken sedan jag kom hit. För mig själv och principiellt är det viktigt att jag skaffar mig en viss distans: sedan är det ju förstås så, att det allmänt taget finns betydande problem i den finska ekonomin i dag. Min grundinställning är den att det inte hjälper att peka med finger, utan alla bör se sig själva i spegeln. JS: Nu verkar det som om den finska ekonomin skulle befinna sig i ett fritt fall. Hur pass allvarlig bedömer du situationen att vara? Taxell: Jag bedömer situationen som mycket allvarlig. Fast jag inte vill vara det, är jag ganska pessimistisk: jag tror att vi i Finland håller på att dyka ganska djupt. och kan stanna under ytan ganska länge. Efter 80-talets guldålder är samhället fartblint: det gäller såväl företagen som medborgarna som konsumenter och anställda. Det är inte lätt för någon att inse att det nu är slut. och att det behövs andra grepp. Tröghetslagen gäller.

JS: Från industrihåll har det till och med talats om behov av reallönesänkningar. Delar du den bedömningen?

Taxell: Jag vill inte gå in för avtalsförhandlingarna, men vi bör överhuvudtaget titta på var vår styrka och svaghet ligger. Kostnadsnivån håller på att utveckla sig till ett mycket stort problem, inte bara för företagen utan även för medborgarna. Det är det största strukturella problemet i vår ekonomi idag.

JS: Det är ju ett ganska dystert betyg över den nuvarande regeringen. Det är en av regeringens huvuduppgifter att sköta o 17/1990 FÖRU den ekonomiska politiken: nu verkar detta ha misslyckats i grund?

Taxell: Dels kan man säga att möjligheterna att med ekonomiskpolitiska åtgärder styra den ekonomiska utvecklingen har blivit mindre under de senaste 10—15 åren. Det andra man kan säga är. att om man nu analyserar 80-talet måste vi självkritiskt medge att vi åtminstone sedan mitten av 80-talet har hafr en litet för snabb expansion och har låtit underskottet i bytesbalansen växa. Det kommer en gräns där problemet blir så stort. att det skapar verkligt stora svårigheter. Här är vi nu. JS: Tror du att det kommer att behövas ett flerårigt stabiliseringspaket?

Taxell: Jag vill inte tala om ett paket, men jag tror nog att det kommer att krävas nya attityder och åtgärder, som inte kommmer att vara lätta, Det kommer att krävas svåra beslut i den ekonomiska politiken, men också inom företagen.

JS: Man kan säga att du har gjort en kometkarriär inom industrin också. Du är den yngsta ledaren av ett finskt storföretag. Skulle du nu rekommendera unga ambitiösa människor, att de först söker sig till politiken — och först därifrån söker sig till industrin?

Taxell: Min inställning är att det mesta som sker i karriären baserar sig på slumpen. Det är sorgliga omständigheter som gör att jag är här idag. Däremot tycker jag väl att det överhuvudtaget är viktigt att folk rör på sig, att folk skaffar sig olika erfarenheter.

JS: Nu kommer tydligen byggnadssektorn i någon mån att räddas av att investeringsskatten bortfaller från årsskiftet. Läget är då kanske inte lika dystert för Partek som för den övriga industrin?

Taxell: Vi räknar med att framförallt bostadsbyggandet kommer att gå ner kraftigt i synnerhet om man jämför med 1989 års nivå som var exceptionellt hög. Det finns fiera orsaker till det. En är att det finns många tomma bostäder, en annan är räntenivån och den allmänna ekonomiska osäkerheten. Men sedan finns det något olika bedömanden om hur det övriga byggandet kommer att utvecklas. offentligt byggande och affärsbyggande av olika slag. Där kommer väl nedgången inte att vara så kraftig — men uppenbart kommer en nedgång ändå att ske. Det är i alla fall klart att småhusbyggandet mycket starkt har gått ner, och där är nog räntenivån den viktigaste orsaken.

JS: Har du någon medicin att föreslå för att folk skall kunna låna pengar till en rimlig ränta för att investera i hus och hem? Taxell: Generellt är det väl den allmänna ekonomiska utvecklingen som mest påverkar bostadsbyggandet, men det är uppenE—— summa

Internationell referens: Partek har levererat fasadelement till nya operan i Paris.

Foto: PROMEDIA/Matias Uusikyl ””Kostnadsnivån ör ; det största strukturel- , Ia problemet i dag inte bara för företa gen utan även för medborgarna. bart att det finländska samhället, som har skött många saker ganska väl, fortfarande inte har fått någon ordentlig lösning på bostadsproblemen. Ett strukturellt grundproblem är hela bostadsfinansieringen, att det fortfarande inte finns ett lånesystem som gör det möjligt att få tillräckligt långa lån både för eget boende, och för sådana som vill investera i hyresboende. Fortfarande tycker jag att det borde finnas mera hyresbostäder. vilket skulle öka alternativen för de enskilda medborgarna och samtidigt lindra pristrycket på övriga bostäder.

JS: Så det saknas en bra långfristig referensränta för bostadsinvesteringar? Taxell: Kanske egentligen inte enbart en ränta, utan en lånesystem likt det hypotekssystem som finns i många länder. JS: Det sägs att en rätt ställd fråga är till hälften besvarad. Vilka är de frågor du själv går ut med till dig själv och till dina medarbetare då du leder Partek? Taxell: För ett finskt företag, som I finländska förhållanden är stort, är väl nog en av de viktigaste frågorna att klargöra hur man i en situation där gränsernas betyfortsättning på sid 21

Utgiven i Forum nr 1990-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."